Меню KDT

Мектеп асханас

Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу

жөніндегі комиссиялардың (бракераждық комиссиялар)

мониторингті жүзеге асыруы бойынша

ұсынымдар

 

1. Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссияның міндеттері:

- ас блогындағы, асханадағы жұмыстың ұйымдастырылуын;

- тамақ өнімдерінің сапасын, оларды тасымалдау, жеткізу, түсіру, сақтау шарттарын;

- өнімдерді өткізу мерзімдерін;

- тамақ дайындау сапасын;

- тамақтың балалардың негізгі тағамдық заттарға физиологиялық қажеттіліктеріне сәйкестігін;

- ас блогы қызметкерлерінің жеке гигиена ережелерін сақтауын бақылау болып табылады.

2. Комиссия адалдық, құзыреттілік, парасаттылық, ашықтық қағидаттарына сәйкес өз құзыретіне жатқызылған функцияларды орындайды.

 1. Комиссия төрағасы білім беру ұйымының басшысы болып табылады.

Бракераждық комиссияның құрамы медицина қызметкерін, әкімшілік мүшелерін, өндіріс меңгерушісін, ата-аналар комитеті мен қамқоршылық кеңесінің өкілдерін міндетті түрде қоса отырып, білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен бекітіледі.

Бракераждық комиссия мүшелерінің саны кемінде 7 адамды, оның ішінде осы мектептің ата-аналар қауымдастығының ішінен кемінде 3 адамды құрауы тиіс. Комиссияның жекелеген мүшелерінің болмауы оның қызметіне кедергі болмайды.

Комиссия құрамын жыл сайын жаңарту ұсынылады.

 1. Комиссия қызметінің циклограммасы:

Күн сайын медицина қызметкері немесе жауапты тұлға:

- тағамдардың және аспаздық өнімдердің сапасын органолептикалық бағалау журналына жазба енгізе отырып, дайын тағамдардың сапасына органолептикалық бағалау жүргізеді.

Комиссия күн сайын:

 • пайдаланылатын тамақ өнімдерінің сапасына бақылауды жүзеге асырады (тамақ өнімдерінің сапасын растайтын құжаттардың көшірмелері жеке папкада сақталады);
 • мәзірдің дұрыс жасалуын бақылауды жүзеге асырады;
 • тамақтану сапасының мониторингі актісін ресімдей отырып, ас блогының қызметкерлеріне және (немесе) қызметті жеткізушіге алдын ала ескертусіз тамақтану сапасын тексеруді жүзеге асырады.

Тоқсан сайын комиссия жұмысының қорытындысы кейіннен олар білім беру ұйымының педагогикалық кеңесінде қарала және орта білім беру ұйымының интернет-ресурсында орналастырыла отырып, ақпарат түрінде ресімделеді.

Әр жылдың мамыр, қаңтар айларында комиссия қызметінің қорытындысы жалпы ата-аналар жиналысында қаралады.

Бракераждық комиссия:

 • негізгі өнімдерді салу кезінде мезгілімен қатысуы;
 • тамақ өнімдерінің сапасын, олардың сапасын куәландыратын құжаттардың болуын бақылауды жүзеге асыруы (осы құжаттардың ксерокөшірмелері бракераждық комиссияның төрағасында сақталады);
 • тамақтардың шығуын, дайындалған тамақтану көлемінің бір реттік порция көлеміне және балалар санына сәйкестігін тексеруі;
 • дайын тамақты органолептикалық бағалауды (оның түсін, иісін, дәмін, консистенциясын, қаттылығын, шырынын және т. б. анықтау) «Дайын өнімнің бракераж журналына» органолептикалық бағалау нәтижелерін енгізе отырып жүргізу әдістемесіне сәйкес жүргізуі, бағалауды комиссия мүшелерінің жеке қолдарымен растауы;
 • бракераж жүргізу кезінде «Технологиялық карталарға» сәйкес тағамдар мен аспаздық өнімдерді дайындау технологиясы мен сапасына қойылатын талаптарды басшылыққа алуы;
 • өз функцияларын арнайы берілетін таза киімде (халатта, комбинезонда, бас киімде, аяқ киімде және т. б.) жүзеге асыруы қажет.
 1. Бракераждық комиссия қызметінің нәтижесі:
 1. көрсетілетін қызметті, тауарларды жеткізушілердің кінәсінен балалар, ересектер уланған жағдайда, Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүргізілген тексерулердің нәтижелері расталған кезде өнім берушімен Шартты дереу бұзу және өнім берушіні жосықсыз деп тану үшін сотқа талап-арыз жіберу;

2) бұзушылықтар анықталған кезде бракераждық комиссия:

- анықталған бұзушылықтар туралы қызметтерді, тауарларды жеткізушіні және білім беру ұйымының басшысын хабардар етеді;

- 1 (бір) жұмыс күні ішінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне жоспардан тыс тексеруге бастамашылық жасау мақсатында тексеру актісімен қоса анықталған бұзушылықтарды көрсете отырып, өтініш жолдайды;

- бұзушылықтарды жоюға 5 (бес) жұмыс күнін ұсынады.

3) бұзушылықтар қайта анықталған кезде бракераждық комиссия:

- қызметтерді, тауарларды жеткізушіні және білім беру ұйымының басшысын анықталған бұзушылықтар туралы хабардар етеді;

- 1 (бір) жұмыс күні ішінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне анықталған бұзушылықтарды көрсете отырып және жоспардан тыс тексеруге бастамашылық жасау мақсатында тексеру актісін қоса бере отырып, өтініш жібереді;

 

 

 

 

- «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парақтарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 27 маусымдағы № 463 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі № 285 бірлескен бұйрығына сәйкес өрескел бұзушылықтар анықталған халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы аумақтық органдардың жоспардан тыс қайта тексеру нәтижелерін алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде шартты бұзу және жеткізушіні жосықсыз деп тану үшін сотқа талап арыз береді.

- сот шешіміне дейін тамақтану сапасын күнделікті бақылауды ұйымдастырады.

Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссиялардың қызметін талдауды және оқушылардың тамақтануын тиімді ұйымдастыру бойынша шаралар қабылдауды білім беру саласындағы уәкілетті орган және Тамақтану сапасын бақылау жөніндегі ведомствоаралық сараптамалық топ жүзеге асырады.

 

Тамақтану сапасын бақылау жөніндегі

ведомствоаралық сараптамалық топтың қызметін ұйымдастыру бойынша ұсынымдар

 

 1. Тамақтану сапасын бақылау жөніндегі ведомствоаралық сараптамалық топ (бұдан әрі – Сараптамалық топ) тамақтану сапасын мониторингтеу жөніндегі комиссиялардың (бракераждық комиссиялардың) қызметінің тиімділігіне жүйелі талдауды жүзеге асырады және балалардың тамақтануын тиімді ұйымдастыру жөнінде шаралар қабылдайды.

Сараптамалық топтың міндеттері:

- бракераждық комиссиялар қызметінің мониторингі;

- балалардың тамақтануын ұйымдастыруды бақылау;

- өңірдегі балалардың тамақтануын ұйымдастыру саласындағы өзекті мәселелерді шешуге жәрдемдесу;

- байқаушылар ретінде қызметтерді, тауарларды жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық комиссияға қатысу;

- өңірдің білім беру ұйымдарында білім алушылар мен тәрбиеленушілердің денсаулығын сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

- балалардың дұрыс тамақтануын насихаттау және тамақтану мәдениетін қалыптастыру мәселелері бойынша білім беру ұйымдарының қызметіне мониторинг жүргізу;

- халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерді өрескел бұзған қызметтерді жеткізушілердің есебін жүргізу.

2. Сараптамалық топ адалдық, құзыреттілік, парасаттылық және ашықтық қағидаттарына сәйкес өз құзыретіне жатқызылған функцияларды орындайды.

3. Сараптамалық топ келісім бойынша әкім аппаратының, білім, денсаулық сақтау, қоғамдық даму істері жөніндегі басқармалардың, мәслихат депутаттарының, қоғамдық кеңестердің, саяси партиялардың, ата-аналар қоғамдастығының, сондай-ақ балалық шақ саласындағы үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерінен құрылады.

Топтың құрамы қажет болған жағдайда өзгеруі мүмкін.

Сараптамалық топты білім басқармасының басшысы басқарады.

Сараптамалық топтың төрағасы немесе төрағасының орынбасары жалпы басшылықты жүзеге асырады, оның қызметін үйлестіреді және Сараптамалық топқа жүктелген міндеттердің орындалуына жауап береді.

Сараптамалық топтың хатшысы Сараптамалық топтың мүшелерін және шақырылғандарды отырыстың күні, күн тәртібі және басқа да мәселелер туралы хабардар етуді қамтамасыз етеді, Сараптамалық топтың мүшелеріне шешімдердің жобаларын және өзге де құжаттарды жіберуді жүзеге асырады.

Сараптамалық топ мүшелерінің саны кемінде 7 адам, оның ішінде ата-аналар қауымдастығынан кемінде 3 адам болуы тиіс.

Комиссия құрамын жыл сайын жаңарту ұсынылады.

Сараптамалық топтың түрі:

- аудандық;

- қалалық;

- облыстық.

4. Сараптамалық топ өз қызметін:

 • Сараптамалық топтың отырысында қабылданатын және оның төрағасы бекітетін жоспарға;
 • мониторингтің жоспар-кестесіне сәйкес жүзеге асырады.

Ұйымдардың отырыстары мен мониторингін Сараптамалық топ қажеттілігіне қарай, бірақ тоқсанына бір реттен сиретпей өткізеді және егер оларға оның мүшелерінің 1/3 бөлігі қатысса, заңды болып саналады.

Сараптамалық топ келесі бару жоспарына сүйене отырып, тамақтану сапасын ұйымдастыру бойынша мониторингтің жоспар-кестесін жасайды:

 • қалалық / аудандық Сараптамалық топ оқу жылы ішінде білім беру ұйымдарының 100%-на барады (тоқсанына 25%);
 • облыстық Сараптамалық топ оқу жылы ішінде өңірдің білім беру ұйымдарының кемінде 28%-ына (тоқсанына 7%) барады.

Сараптамалық топтың шешімі қатысушы мүшелердің көпшілік дауысымен қабылданады және тамақтану сапасын бақылау жөніндегі ведомствоаралық сараптамалық топтың актісімен ресімделеді.

Дауыстар тең болған жағдайда төрағалық етуші дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

Білім беру ұйымдарына барған кезде Сараптамалық топ білім беру ұйымының басшысын, қызметті жеткізушіні (бар болса) білім басқармасының мониторинг жүргізу туралы бұйрығымен таныстырады.

Сараптамалық топтың жұмыс нәтижелері туралы білім беру мекемесі, ата-аналар комитеті, қызметті жеткізуші (бар болса) хабардар етіледі.

5. Сараптамалық топ мынадай функцияларды орындайды:

 • өңірдің білім беру ұйымдарындағы балалардың тамақтануын ұйымдастыру үшін өнім ассортиментінің мониторингін жүргізеді. Бұл үшін актіге сәйкес тиісті құжаттама мәліметтерінің дұрыстығын салыстырып тексеруге құқылы;
 • нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келетін тамақтану рационын сапалы жақсарту, білім алушылардың және тәрбиеленушілердің қауіпсіз және теңгерімді тамақпен қамтамасыз ету бойынша ұсынымдар қабылдайды, тамақтануды ұйымдастыру мәселелері бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеуге қатысады;
 • білім алушылар мен тәрбиеленушілер үшін тамақ дайындау процесінде пайдаланылатын тамақ өнімдерінің сапасын куәландыратын тиісті құжаттардың болуына мониторинг жүргізеді;
 • фото-бейнетіркеу құралдарын пайдалана отырып, терапевт қорытындысымен флюро тексеруден өткені туралы анықтама болған кезде бір өкіл қол жеткізе отырып, ас блогын, қойма үй-жайларын, технологиялық жабдықты және т. б. көзбен шолып тексеру;
 • қажет болған жағдайда Сараптамалық топ алдыңғы күндердегі бейнежазбаны (бар болса) қарауды жүзеге асырады;
 • тамақтануды ұйымдастыру және сапасы бойынша балалардың, ата-аналардың (заңды өкілдердің) пікірін зерделеу.

6. Сараптамалық топ:

 • балалардың тамақтану сапасын бақылау жөніндегі комиссия мүшелерін тамақтандыруды ұйымдастыру мәселелері бойынша олардың қызметі туралы тыңдауға;
 • бұзушылықтар анықталған жағдайда халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне тиісті өтінішпен жүгінуге;
 • балалардың сапалы тамақтануын қамтамасыз ету және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерді сақтау, тиісті құжаттаманы жүргізу жөніндегі міндеттерді орындау бойынша білім беру ұйымының әкімшілігін тыңдауға;

- ата-аналардың (заңды өкілдердің) тамақтануды ұйымдастыру және оның сапасы туралы жұмысқа берген бағасын қамтитын шағымдарымен танысуға, олар бойынша түсініктеме беруге;

- қызметтерді, тауарларды жеткізушіні таңдау кезінде конкурстық комиссияға бақылаушы ретінде қатысуға құқылы.

7. Сараптамалық топтың мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін дербес жауапты болады.

Сараптамалық топтың тамақтанудың ұйымдастырылуына және сапасына мониторинг жасаумен айналысатын мүшелері актілерде ұсынылған фактілердің дұрыстығы үшін жауапты болады.

8. Сараптамалық топтың қызметін регламенттейтін қажетті құжаттама:

- Сараптамалық топтың құрылуы туралы бұйрықтың көшірмесі;

- Сараптамалық топтың бір жылға арналған жұмыс жоспары;

- отырыстар хаттамалары;

- жоспар-кесте;

- мониторинг актісі (ай сайынғы бақылау);

- жыл қорытындылары бойынша қызметті талдау.

 

 

 

Тамақтану сапасын бақылау жөніндегі

ведомствоаралық сараптама тобының актісі

 

Бару күні ____________

№______________

Сараптамалық топтың мүшелері (Т.А.Ә., лауазымы) мынадай
құрамда:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Білім беру ұйымының атауы________________________________________________

Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссияның төрағасы – білім беру ұйымының басшысы _________________________________________________

Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссия (бракераждық комиссия) мүшелерінің құрамы (Т.А.Ә., лауазымын көрсете отырып): _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Қызметті жеткізуші (болған жағдайда)________________________________________

Асхананың (ас блогының) қызметіне санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының №, күні____________________________________________________

Білім беру ұйымының контингенті (адам): _____________________________________

Ас блогы қызметкерлерінің саны, (адам): ________________________ (Тамақтандыруды ұйымдастыру қағидаларының талаптарына сәйкестігі (31.10.2018 ж. №598 бұйрықтың 22-тармағы 2020 жылғы шілдеден бастап жасалған шарттарға қатысты)

 

Көрсеткіш

Сәйкес келеді (бар)

Сәйкес келмейді (жоқ)

Ескерту

1

Бракераждық комиссия құру туралы бұйрықтың болуы

     

2

Бракераждық комиссияның оқу жылына арналған жұмыс жоспарының болуы

     

3

Тиісті құжаттаманың (актілер, өтініштер, хат алмасу және т. б.) болуы

     

4

Балалардың тамақтануын ұйымдастыру (асханаға ұйымдасқан түрде баруды қамтамасыз ету)

     

5

Балалардың тамақтануы үшін жағдай жасау (раковиналардың, кептіргіштердің болуы және жағдайы, сабынның болуы және т. б.)

     

6

Тамақтану залының жалпы санитарлық жағдайы және эстетикалық безендірілуі

     

7

Білім алушылардың ауыз су режимін сақтау

     

8

Дайын тағамның шығуы көрсетілген мәзірдің болуы (перспективалық, білім беру органы бекіткен, күнделікті)

     

9

Балалардың жекелеген санаттары үшін перспективалық мәзірдің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 ҚР ҮҚ бекіткен бір реттік тамақтану нормаларына сәйкестігі (15- қосымша)

     

10

Күнделікті мәзірдің перспективалы мәзірге сәйкестігі (барған күні)

     

11

Нақты тамақтану рационының (барған күні) күнделікті, перспективалық мәзірге сәйкестігі

     

12

Балалардың, ата-аналардың тамақтану сапасы бойынша сұрауы, сауалнамасы

     

13

Тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін куәландыратын құжаттарды қоса бере отырып, олардың пайдаланылатын тізбесі туралы мәліметтердің болуы (сертификаттардың көшірмелері)

     

14

Балалардың дұрыс тамақтануын насихаттау және тамақтану мәдениетін қалыптастыру мәселелері бойынша іс-шаралар өткізу

     

15

Білім беру ұйымының сайтында, «Күнделік» жүйесінде балаларды тамақтандыруды ұйымдастыру туралы ақпаратты жүйелі түрде орналастыру (тағамдардың фотолары бар ас мәзірі, жоспарлар, бракераждық комиссияның актілері)

     

 

Тексеру нәтижесінде мыналар белгіленді:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия мүшелері:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(қолдары)

Білім беру ұйымының басшысы таныстырылды____________________ (қолы)

 

 

Рекомендации

по организации деятельности

межведомственных экспертных групп

по контролю за качеством питания

 

1. Межведомственная экспертная группа по контролю за качеством питания (далее – Экспертная группа) осуществляет систематический анализ эффективности деятельности комиссий по мониторингу качества питания (бракеражных комиссий) и принимает меры по эффективной организации питания детей.

Задачи Экспертной группы:

- мониторинг деятельности бракеражных комиссий;

- контроль за организацией питания детей;

- содействие в решении актуальных вопросов в сфере организации питания детей региона;

- участие в конкурсной комиссии по выбору поставщика услуг, товаров в качестве наблюдателей;

- разработка предложений по реализации государственной политики в области сохранения здоровья обучающихся и воспитанников в организациях образования региона;

- мониторинг деятельности организаций образования по вопросам пропаганды здорового питания детей и формирования культуры питания;

- ведение учета поставщиков услуг с грубыми нарушениями нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Экспертная группа выполняет отнесенные к ее компетенции функции согласно принципам добросовестности, компетентности, разумности, честности и прозрачности.

3. Экспертная группа формируется по согласованию из представителей аппарата акима, управлений образования, здравоохранения, по делам общественного развития, депутатов маслихата, общественных советов, политических партий, родительской общественности, а также неправительственных организаций в сфере детства.

Состав группы может меняться при необходимости.

Экспертную группу возглавляет руководитель управления образования.

Председатель или заместитель председателя Экспертной группы осуществляет общее руководство, координирует ее деятельность и отвечает за выполнение возложенных на Экспертную группу задач.

Секретарь Экспертной группы обеспечивает оповещение членов Экспертной группы и приглашенных о дате заседания, повестке дня и других вопросах, осуществляет рассылку проектов решений и иных документов членам Экспертной группы.

Количество членов Экспертной группы должно быть не менее 7 человек, в том числе не менее 3-х человек из числа родительской общественности.

Рекомендуется ежегодное обновление состава комиссии.

Вид Экспертной группы:

- районная;

- городская;

- областная.

 1. Экспертная группа осуществляет свою деятельность в соответствии с:

- планом, принимаемым на заседании Экспертной группы, утвержденным ее председателем;

- планом-графиком мониторинга.

Заседания и мониторинг организаций проводятся Экспертной группой по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует 1/3 её членов.

Экспертная группа составляет план-график мониторинга по организации качества питания, исходя из следующего плана посещений:

- городская/районная Экспертная группа посещает в течение учебного года 100% организаций образования (25% в квартал);

- областная Экспертная группа посещает в течение учебного года не менее 28% организаций образования региона (7% в квартал).

Решение Экспертной группы принимается большинством голосов из числа присутствующих членов и оформляется актом межведомственной экспертной группы по контролю за качеством питания.

В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий.

При посещении организаций образования Экспертная группа ознакамливает руководителя организации образования, поставщика услуги (при наличии) с приказом управления образования о проведении мониторинга.

О результатах работы Экспертной группы информируется образовательное учреждение, родительский комитет, поставщик услуги (при наличии).

5. Экспертная группа выполняет следующие функции:

- мониторинг ассортимента продукции для организации питания детей в организациях образования региона. Для этого согласно акту имеет право сверять достоверность сведений соответствующей документации;

- принятие рекомендаций по качественному улучшению рациона питания, обеспечению обучающихся и воспитанников безопасным и сбалансированным питанием, соответствующим требованиям нормативных документов, участие в разработке предложений и рекомендаций по вопросам организации питания;

- мониторинг наличия соответствующих документов, удостоверяющих качество продуктов питания, используемых в процессе приготовления пищи для обучающихся и воспитанников;

- визуальный осмотр пищеблока, складских помещений, технологического оборудования и т.д. с доступом одного представителя, при наличии справки о прохождении флюрообследования с заключением терапевта, с использованием средств фото-видеофиксации;

- при необходимости Экспертная группа осуществляет просмотр видеозаписи (при наличии) за предыдущие дни;

- изучение мнения детей, родителей (законных представителей) по организации и качеству питания.

6. Экспертная группа имеет право:

- заслушивать членов комиссии по контролю за качеством питания детей об их деятельности по вопросам организации питания;

- в случае выявления нарушений обратиться с соответствующим заявлением в территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- заслушивать администрацию организации образования по выполнению ими обязанностей по обеспечению качественного питания детей и соблюдению нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ведению соответствующей документации;

- знакомиться с жалобами родителей (законных представителей), содержащими оценку работы об организации и качеству питания, давать по ним объяснения;

- участвовать в конкурсной комиссии при выборе поставщика услуги, товаров в качестве наблюдателей.

7. Члены Экспертной группы несут персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.

Члены Экспертной группы, занимающиеся мониторингом организации и качества питания, несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в актах.

8. Необходимая документация, регламентирующая деятельность Экспертной группы:

- копия приказа о создании Экспертной группы;

- план работы Экспертной группы на год;

- протоколы заседаний;

- план-график;

- акты мониторинга (ежемесячный контроль);

- анализ деятельности по итогам года.

 

 

АКТ

межведомственной экспертной группы

по контролю за качеством питания

 

Дата посещения: ____________

№_________________________

Члены Экспертной группы (Ф.И.О. с указанием должности) в составе:____________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование организации образования: ____________________________________

Председатель комиссии по мониторингу качества питания - руководитель организации образования: _________________________________________________

Состав членов комиссии по мониторингу качества питания (бракеражная комиссия) (Ф.И.О. с указанием должности): ___________________________________________

_______________________________________________________________________

Поставщик услуги (при наличии) ____________________________________________

№, дата санитарно-эпидемиологическое заключения на деятельность столовой (пищеблока) _________________________________________

Контингент организации образования (чел.): _______________________

Количество сотрудников пищеблока, (чел.): ________________________

(соответствие требованиям Правил организации питания (пункт 22 приказа №598 от 31.10.2018г., применительно к договорам, заключенным с июля 2020 года)

 

Показатель

Соответствует (имеется)

Не соответствует (не имеется)

Примечание

1

Наличие приказа о создании бракеражной комиссии

     

2

Наличие плана работы бракеражной комиссии на учебный год

     

3

Наличие соответствующей документации (акты, обращения, переписка и др.)

     

4

Организация приема пищи детей (обеспечение организованного посещения столовой)

     

5

Создание условий для приема пищи детьми (наличие и состояние раковин, сушилок, наличие мыла и др.)

     

6

Общее санитарное состояние и эстетическое оформление обеденного зала

     

7

Соблюдение питьевого режима обучающихся

     

8

Наличие меню с указанием выхода готового блюда (перспективное, утвержденное органом образования, ежедневное)

     

9

Соответствие перспективного меню для отдельных категорий детей одноразовым нормам питания, утвержденным ПП РК от 12 марта 2012 года №320 (15 приложение)

     

10

Соответствие ежедневного меню перспективному (в день посещения)

     

11

Соответствие фактического рациона питания (в день посещения) ежедневному, перспективному меню

     

12

Опрос, анкетирование детей, родителей по качеству питания

     

13

Наличие сведений об используемом перечне продуктов питания с приложением документов, удостоверяющих их качество и безопасность (копии сертификатов)

     

14

Проведение мероприятий по вопросам пропаганды здорового питания детей и формирования культуры питания

     

15

Систематическое размещение на сайте организации образования, в системе «Күнделік» информации об организации питания детей (меню с фото блюд, планы, акты бракеражной комиссии)

     

 

В результате проверки установлено:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии: ________________________________(подпись)

 

 

Руководитель организации образования ознакомлен ____(подпись)

 

 

 

Білім беру ұйымдарындағы тамақтану сапасына

мониторинг жургізу жөніндегі комиссияларға арналған

жаднама

 

1. Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бойынша талап

Эпидемиологиялық маңыздылығы жоғары объектіде асхана жұмысы басталғанға дейін санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды болуы тиіс.

2. Ас блогы қызметкерлерінің жеке гигиенасына қойылатын талаптар

Қол жуу үшін оларға ыстық және суық су келтірілген раковиналар, қол жууға және кептіруге арналған құралдар орнатылады.

3. Жинау мүкаммалына қойылатын талаптар

Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, щеткалар, шүберектер) таңбалануы және жеке (арнайы) үй-жайларда, олар болмаған жағдайда арнайы шкафта сақталуы тиіс.

4. Бөлшектеу мүкәммалына қойылатын талаптар

Шикізаттар мен дайын тамақ өнімдерін (ет, құс еті, балық, көкөніс, көк, ет, сүт өнімдері, нан және нан-тоқаш өнімдері, аспаздық, ұннан жасалған аспаздық, кондитерлік өнімдер) бөлу үшін жарықтары мен сынықтары жоқ таңбаланған жеке бөлшектеу мүкәммалы пайдаланылуы тиіс.

5. Асхана ыдысына қойылатын талаптар

Жарықтары, сынығы бар, шеттері сынған, деформацияланған, эмалі зақымдалған ыдыстарды пайдалануға жол берілмейді.

6. Тамақ өнімдерін қабылдауға қойылатын талаптар

Тамақ өнімдерін және азық-түлік шикізатын қабылдау олардың сапасы мен қауіпсіздігін куәландыратын құжаттар болған кезде жүзеге асырылады (тез бұзылатын өнімдер мен жартылай фабрикаттардың бракераждық журналы бекітілген нысанда жүргізіледі).

7. Қойма үй-жайларына қойылатын талаптар

Қойма бөлмелері және тоңазыту камералары стеллаждармен, тұғырықтармен жабдықталады. Тамақ өнімдерін стеллаждарда, табандықтарда, тауар қоятын орындарда сақтау көзделеді. Еденде сақтауға жол берілмейді.

8. Асхана жиһазына қойылатын талаптар

Нан сақтауға арналған шкафтардан басқа, ылғал мен температураның ауытқуына төзімді материалдардан жасалған жиһаздар мен жабдықтарды пайдалануға тыйым салынады.

9. Тамақ өнімдерін сақтауға қойылатын талаптар

Тамақ өнімдерін сақтауға арналған қойма үй-жайларында: температуралық-ылғалдық, жарық режимі, азық-түлік өнімдерінің әрбір түріне қойылатын қоймалау нормаларына сәйкес тауар көршілестігі сақталуы тиіс.

10. Перспективалық мәзірге қойылатын талаптар

Объектіде екі, төрт апталық перспективалық маусымдық (жаз – күз, қыс – көктем) ас мәзірі жасалады. Ас мәзірін әзірлеу кезінде оқушылар мен тәрбиеленушілердің болу ұзақтығын, олардың жас санатын ескереді, витамин-минералды кешенмен байытылған тамақ өнімдерін қарастырады. Ас мәзірінде бір тағамды немесе аспаздық өнімдерді бір күнде және келесі екі–үш күнтізбелік күнде қайталауға жол берілмейді.

Білім алушылардың жекелеген санаттары үшін мәзір ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 қаулысымен бекітілген бір реттік тамақтану нормаларына (15-қосымша) сәйкес білім беруді басқару органымен бекітіледі.

11. Мәзірге қойылатын талаптар

Күн сайын тамақтану залында объектінің басшысы бекіткен ас мәзірі ілінеді, онда тағамның атауы, әрбір дайын тағамның шығуы көрсетіледі. Ас мәзірінде көрсетілген тағамдар мен аспаздық өнімдердің атаулары пайдаланылған рецептуралар жинақтарында және технологиялық карталарда көрсетілген атауларға сәйкес болуы тиіс.

12. Мәзірге қойылатын талаптар

Күн сайын тамақтану рационына ет, сүт, сары май және өсімдік майы, қара бидай және (немесе) бидай наны, көкөніс және қант кіреді. Балық, жұмыртқа, ірімшік, сүзбе, құс еті күнтізбелік екі – жеті күнтізбелік күн ішінде бір рет қосылады.

13. Тыйым салынған өнімдер

құрамында жасанды бояғыштар, консерванттар, хош иістендіргіштер, дәм күшейткіштер және тәттілендіргіштер бар шұжық өнімдері, сосискалар және басқа да өнімдер. Пастерленбеген сүт, термиялық өңдеусіз сүзбе және қаймақ, сондай-ақ суда жүзетін құстардың жұмыртқалары мен етін тамақтануда қолдану, ауыл шаруашылығы жануарларының аурушаңдығы бойынша қолайсыз шаруашылықтардан алынған сүт және сүт өнімдері.

Тіл, жүрек, бауырдан басқа, өнімді жануарлар мен құстың қосымша өнімдері; құс етінен жасалған коллагенді шикізат; қайта мұздатуға ұшыраған өнімді жануарлар мен құстың сойылған өнімдері; генетикалық түрлендірілген шикізат және құрамында генетикалық түрлендірілген көздер бар шикізат.

Йодталмаған тұз, фортификацияланбаған ұн, деформацияланған немесе герметикалық емес банкалардағы консервілер, тамақ, саңырауқұлақтар, үйде дайындалған тамақ, ащы дәмдеуіштер, сірке суы және кофе.

Асхана простоквашасын, сүзбе, айран, фаршталған құймақ, флотша макарон, зельц, форшмактар, сілікпе, паштет, кремі бар кондитерлік өнімдер, морстар, квастар, фритюрде қуырылған өнімдер, шала пісірілген жұмыртқа, глазунь жұмыртқасы, күрделі (төрт компоненттен астам) салаттар мен қаймақ пен майонез құйылған салаттарды дайындауға және сатуға тыйым салынады.

Окрошка, тез дайындалатын құрғақ тағамдық концентраттар негізіндегі тағамдар, фастфуд, жасанды бояғыштары, консерванттары, хош иістендіргіштері, дәм күшейткіштері және тәттілегіштері бар тамақ өнімдері.

14. Тәуліктік сынамаларға қойылатын талаптар

Күн сайын дайын өнімнің тәуліктік сынамалары нақты мәзірге сәйкес қалдырылады, сынамалар тоңазытқышта қақпағы бар шыны ыдыста, келесі күні дайындалған тағаммен немесе демалыс күнінен кейін (демалыс күндерінің санына қарамастан) - таңғы аспен, түскі аспен, бесін немесе кешкі аспен тиісінше ауыстырылғанға дейін кемінде 24 сағат сақталады.

15. Дайын тағамдардың сапасын бақылау

Күн сайын медицина қызметкері немесе жауапты тұлға дайын тағамдардың сапасын органолептикалық бағалау журналына (бракеражды) жазба енгізе отырып, дайын тағамдардың сапасына органолептикалық бағалау жүргізеді. Тамақтану сапасын мерзімді бағалауды бракераждық комиссия жүргізеді, оның құрамы медициналық қызметкерді, әкімшілікті, өндіріс меңгерушісін және ата-аналар комитетінің өкілін міндетті түрде қоса отырып, объект басшысының бұйрығымен анықталады.

16. Тамақтану нормаларын бақылау

Медицина қызметкерлері мен объектілердің әкімшілігі: кейіннен тамақ өнімдері нормаларының орындалуын бақылау ведомосын түзете және жүргізе отырып, күнтізбелік 10 күн ішінде негізгі өнімдер бойынша тәуліктік нормалардың орындалуына онкүндік бойынша талдау жүргізеді.

17. Медициналық тексеруден өтуге қойылатын талаптар

Ас блогының персоналында жұмысқа жіберілгені туралы белгісі бар жеке медициналық кітапша болуы тиіс (6 айда 1 рет медициналық тексеруден өтеді).

18. Өндірістік бақылауға қойылатын талаптар

Объектіде өндірістік бақылау ұйымдастырылады және жүргізіледі (қызметтің осы түріне лицензиясы бар мамандандырылған зертханамен шарт жасалуы және өндірістік бақылау бағдарламасы әзірленуі тиіс).

19. Арнайы киімге қойылатын талаптар

Ас блогының қызметкерлері арнайы киіммен (халат немесе шалбары бар күрте, бас киім, аяқ киім) қамтамасыз етіледі.

20. Тамақ өнімдерінің бұрмалануын анықтау үшін ілеспе құжаттарды қарау қажет, онда тамақ өнімінің толық атауы көрсетіледі.

21. Ас блогында тауарлардың сатылуына жол бермеу

Ас блогында білім алушылардың тамақтануына байланысты емес тауарларды (кеңсе тауарларын сату және т. б.) сатуға жол берілмейді.

 

 

 

Памятка

для комиссий по мониторингу качества питания

в организациях образования

 

1. Требование по санитарно-эпидемиологическому заключению

Объект высокой эпидемиологической значимости должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение до начала работы столовой.

2. Требования к личной гигиене работников пищеблока

Для мытья рук устанавливают раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды, средствами для мытья и сушки рук.

3. Требования к уборочному инвентарю

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) должен быть промаркирован и храниться в отдельных (специальных) помещениях, при их отсутствии в специальном шкафу.

4. Требования к разделочному инвентарю

Для разделки сырья и готовой пищевой продукции (мяса, мяса птицы, рыбы, овощей, зелени, мясной, молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, кулинарных, мучных кулинарных, кондитерских изделий) должен использоваться отдельный промаркированный разделочный инвентарь без осколов и трещин.

5. Требования к столовой посуде

Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

6. Требования к приему пищевой продукции

Прием пищевой продукции и продовольственного сырья осуществляют при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность (ведется бракеражный журнал скоропортящейся продукции и полуфабрикатов утвержденной формы).

7. Требования к складским помещениям

Складские помещения и холодильные камеры оборудуются стеллажами, подтоварниками. Хранение пищевой продукции предусматривается на стеллажах, поддонах, подтоварниках. Хранение на полу - не допускается.

8. Требования к мебели столовой

Запрещается использование мебели и оборудования из материалов, неустойчивых к влаге и перепадам температур, кроме шкафов для хранения хлеба.

9. Требования к хранению пищевых продуктов

В складских помещениях для хранения пищевой продукции должны соблюдаться: температурно-влажностный, световой режим, товарное соседство в соответствии с нормами складирования, предъявляемых для каждого вида пищевой продукции.

10. Требования к перспективному меню

На объекте составляется перспективное сезонное (лето – осень, зима – весна) двух, четырехнедельное меню. При разработке меню учитывают продолжительность пребывания обучающихся и воспитанников, их возрастную категорию, предусматривают пищевую продукцию, обогащенную витаминно-минеральным комплексом. В меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в последующие два–три календарных дня.

Для отдельных категорий обучающихся меню утверждается органом управления образованием в соответствии с нормами одноразового питания, утвержденными постановлением Правительства РК от 12 марта 2012 года №320

11. Требования к меню-раскладке

Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное руководителем объекта меню, в котором указывают наименования блюд, выход каждого готового блюда. Наименования блюд и кулинарных изделий, указанных в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур и технологических картах.

12. Требования к меню

Ежедневно в рацион питания включают мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и (или) пшеничный, овощи и сахар. Рыбу, яйца, сыр, творог, мясо птицы включают один раз в два – семь календарных дней.

13. Запрещенные продукты: колбасные изделия, сосиски и другие продукты, в составе которых содержатся искусственные красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса и подсластители. Непастеризованное молоко, творог и сметана без термической обработки, а также использование в питании яиц и мяса водоплавающих птиц, молока и молочных продуктов из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости сельскохозяйственных животных.

Субпродукты продуктивных животных и птицы, за исключением языка, сердца, печени; коллагенсодержащее сырье из мяса птицы; продукты убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутых повторному замораживанию; генетически модифицированное сырье и сырье, содержащее генетически модифицированные источники.

Нейодированная соль, нефортифицированная мука, консервы в деформированных или негерметичных банках, приготовленная накануне пища, грибы, пища домашнего приготовления, жгучие специи, уксус и кофе.

Запрещены изготовление и реализация в столовых простокваши, творога, кефира, фаршированных блинчиков, макарон по-флотски, зельцев, форшмаков, студней, паштетов, кондитерских изделий с кремом, морсов, квасов, жареных во фритюре изделий, яиц всмятку, яичницы-глазуньи, сложных (более четырех компонентов) салатов и салатов, заправленных сметаной и майонезом.

Окрошка, блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления, фастфуд, продукты питания с искусственными красителями, консервантами, ароматизаторами, усилителями вкуса и подсластителями.

14. Требования к суточным пробам

Ежедневно оставляются суточные пробы готовой продукции в соответствии с фактическим меню, пробы хранят в холодильнике в стеклянной посуде с крышками, не менее 24-х часов до замены приготовленным на следующий день или после выходных дней блюдом (независимо от количества выходных дней) – завтраком, обедом, полдником или ужином соответственно.

15. Контроль качества готовых блюд

Ежедневно медицинским работником или ответственным лицом проводится органолептическая оценка качества готовых блюд с внесением записей в журнал органолептической оценки качества блюд (бракеражный). Периодически оценка качества питания проводится бракеражной комиссией, состав которой определяется приказом руководителя объекта с обязательным включением медицинского работника, администрации и представителя родительского комитета.

16. Контроль норм питания

Медицинские работники и администрация объектов подекадно проводят анализ выполнения суточных норм по основным продуктам за 10 календарных дней с последующей коррекцией и ведением ведомости контроля за выполнением норм пищевой продукции.

17. Требования к прохождению медицинского осмотра

Персонал пищеблока должен иметь личные медицинские книжки с отметкой о допуске к работе (проходят медосмотр 1 раз в 6 месяцев).

18. Требования к производственному контролю

На объекте организуется и проводится производственный контроль (должен быть заключен договор со специализированной лабораторией, имеющей лицензию на данный вид деятельности и разработана программа производственного контроля).

19. Требования к специальной одежде

Работники пищеблока, обеспечиваются специальной одеждой (халат или куртка с брюками, головной убор, обувь).

 1. Для определения фальсификации продуктов питания необходимо смотреть сопроводительные документы, где указывается полное наименование пищевого продукта.
 2. Недопущение реализации товаров на пищеблоке

На пищеблоке не допускается реализация товаров, не связанных с питанием обучающихся (реализация канцелярских товаров и др.).

 

"Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 6 тамызда № 23890 болып тіркелді

ЗҚАИ-ның ескертпесі!
Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 5 т. қараңыз.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2017 жығы 17 ақпандағы № 71 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі туралы ережесінің 16-тармағының 132-1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары бекітілсін.

2. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі

А. Цой

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Индустрия жәнеинфрақұрылымдық

дамуминистрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрлігі

 

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2021 жылғы 5 тамыздағы
№ ҚР ДСМ-76 бұйрығымен
бекiтiлген

"Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары (бұдан әрі – Санитариялық қағидалар) "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және Ұлттық экономика министрлiктерінің кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2017 жығы 17 ақпандағы № 71 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі туралы ережесінің (бұдан әрі – Ереже) 16-тармағының 132-1) тармақшасына сәйкес әзірленген және меншік нысанына қарамастан білім беру объектілерінде объект салынатын жер учаскесін таңдауға, жобалауға, реконструкциялауға, пайдалануға, сумен жабдықтауға, су бұруға, жылумен жабдықтауға, жарықтандыруға, желдетуге, ауаны баптауға, жөндеуге және күтіп-ұстауға, тұру, тамақтану, оқыту жағдайларына және өндірістік практикаға, өндірістік бақылауға, персоналдың еңбек және қызмет көрсету жағдайларына, білім алушылар мен тәрбиеленушілерді медициналық қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды белгілейді.

2. Осы Санитариялық қағидалар балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілерін (бұдан әрі – мектепке дейінгі ұйымдар) қоспағанда, білім беру ұйымдарының объектілеріне, оның ішінде білім алушылар мен тәрбиеленушілердіоқыту, тәрбиелеу, тұру және тамақтану орнын ұйымдастыру объектілеріне, барлық түрдегі және типтегі интернат ұйымдарына (бұдан әрі – объектілер) қолданылады.

3. Объектілерде осы Санитариялық қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес зертханалық-аспаптық зерттеулер жүргізіледі.

4. Осы Санитариялық қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылды:

1) арнайы білім беру ұйымдары – бұл ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдардың (балалардың) оларсыз жалпы білім беретін оқу және білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін болмайтын, арнайы оқу бағдарламаларын және оқыту әдістерін, техникалық және өзге де құралдарды, өсір сүру ортасын, сондай-ақ медициналық, әлеуметтік және өзге де көрсетілетін қызметтерді қамтитын жағдайларды қамтамасыз ететін білім беру ұйымдары;

2) орта білім беру ұйымы – мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың, бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта бiлiмнің жалпы бiлiм беретін оқу бағдарламаларын, мамандандырылған жалпы білім беру және арнайы оқу бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымы;

3) бракераж – органолептикалық көрсеткiштер бойынша тамақ өнiмдерiнiң және дайын тағамдардың сапасын бағалау;

4) білім беру ұйымдары – заңды тұлғалар, сондай-ақ меншік нысанына және ұйымдық құқықтық нысанына қарамастан, бір немесе бірнеше білім беру бағдарламаларын іске асыратын және (немесе) білім алушылар мен тәрбиеленушілерді бағуды және оларға тәрбие беруді қамтамасыз ететін халықаралық мектеп мәртебесі бар заңды тұлғалардың филиалдары, жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын, заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер;

5) білім берудің оқу-сауықтыру ұйымы – балалар мен оқушы жастарды тәрбиелеу, оларға білім беру, сауықтыру, олардың демалысы жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын заңды тұлға;

6) дене шынықтыру – мәдениеттiң құрамдас бөлiгi, адамның дене бітімін және интеллектуалдық қабілеттерін дамыту, дене тәрбиесі мен дене бітімін дамыту арқылы оның қозғалыс белсенділігін жетілдіру және саламатты өмір салтын қалыптастыру, әлеуметтік бейімдеу мақсатында қоғам жасайтын және пайдаланатын рухани және материалдық құндылықтар жиынтығын білдіретін әлеуметтiк қызмет саласы;

7) жазу құралдары – жазу дәптерлері, жазуға және сурет салуға арналған құралдар, оларға қаламдар, қарындаштар, фломастерлер, пенал, циркуль, маркерлер, көмір түйірлері, борлар, стерженьдер, грифельдер жатады;

8) жалпы білім беретін мектеп – бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, сондай-ақ білім алушылар мен тәрбиеленушілерге қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;

9) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары – жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға тұратын орындар бере отырып, оларды тәрбиелеу, оларға білім беру үшін қолайлы жағдай жасалатын ұйым;

10) жеке медициналық кітапша – жұмысқа жіберілу туралы белгі қойылып, міндетті медициналық қарап-тексерудің нәтижелері енгізілетін дербес құжат;

11) жиынтық оқу жүктемесі – Үлгілік оқу жоспарының инвариантты және вариативті бөлігі сағаттарының жалпы саны;

12) интернат ұйымдары – тұратын орын беріле отырып, белгілі бір санаттағы адамдардың білім алу құқықтарына мемлекеттік кепілдіктерді қамтамасыз ететін білім беру ұйымдары;

13) кәмелетке толмағандарды бейiмдеу орталықтары (бұдан әрі – КТБО) – ата-анасын немесе басқа да заңды өкiлдерiн анықтағанға дейін үш жастан он сегіз жасқа дейiнгi қадағалаусыз және панасыз қалған балалар мен жасөспірімдерді, уақтылы орналастыру мүмкiн болмаған жағдайда ата-анасының немесе оларды алмастыратын адамдардың қамқорлығынсыз қалған балаларды, қорғаншылық және қамқоршылық органы балалардың өмiрiне немесе денсаулығына тiкелей қатер төнген кезде ата-анасынан (олардың бiреуiнен) немесе қамқорлыққа алған басқа адамдардан алып қойған балаларды, арнаулы бiлiм беру ұйымдарына жiберiлетiн балаларды, сондай-ақ әлеуметтiк бейiмсiздiкке және әлеуметтiк депривацияға әкеп соққан қатыгездiкпен қарау салдарынан өмiрлiк қиын жағдайда жүрген балаларды қабылдауды және уақытша бағуды қамтамасыз ететiн, бiлiм беру органдарының қарамағындағы ұйымдар;

14) лицей – білім алушылардың бейімділігі мен қабілеттеріне сәйкес оларға кең ауқымда және тереңдете жаратылыстану-математикалық білім беруді қамтамасыз ететін негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;

15) мамандандырылған білім беру ұйымы – жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру стандарттары негізінде әзірленген және ғылым, мәдениет, өнер, спорт, әскери іс негіздерін терең игеруге, олардың шығармашылық әлеуеттері мен дарын-қабілеттерін дамытуға бағытталған негізгі және жалпы орта білім берудің мамандандырылған жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын оқу орны, спорттық объектілер;

16) мектеп алды сыныптары (0) – жалпы білім беретін мектептерде бес, алты (жеті) жастағы балаларды тегін міндетті мектеп алды даярлау жүргізілетін сыныптар;

17) мектептен тыс қосымша білім беру ұйымы (бұдан әрі – мектептен тыс объектілер) – білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жеке тұлғасын дамытуға, денсаулығын нығайтуға және өзін-өзі кәсіптік тұрғыдан айқындауға, шығармашылық еңбегіне, олардың жалпы мәдениетін қалыптастыруға, жеке тұлғаны қоғамдағы өмірге бейімдеуге, бос уақытын пайдалы өткізуді ұйымдастыруға қажетті жағдайларды қамтамасыз етуге арналған оқу-тәрбие ұйымдары;

18) оқу-әдістемелік кешен (бұдан әрі – ОӘК) – білім алушының оқу пәні (пәндер) бойынша білім мазмұнын меңгеруін қамтамасыз етуге бағытталған және оқулыққа ілеспе болатын жекелеген оқу және әдістемелік басылымдардың жиынтығы;

19) оқу жүктемесі – әрбір жас тобы үшін оқу сағаттарымен өлшенетін оқу-тәрбие процесіне қатысудың нормаланатын жиынтығы;

20) оқу сағаты – сабақтың (жаттығудың) немесе дәрiстердiң сабақ басталғаннан үзiлiске дейiнгі ұзақтығы;

21) оңтайлы микроклиматтық жағдай – білім алушылар мен тәрбиеленушілерге ұзақ және жүйелі әсер ету кезінде термореттегіш тетіктерінің көмегінсіз организмнің қалыпты жылу жағдайын сақтауды қамтамасыз ететін микроклиматтың сандық көрсеткіштерінің үйлесімдігі;

22) өндірістік бақылау – өндірілетін өнімнің, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің адам мен мекендеу ортасы үшін қауіпсіздігін және (немесе) зиянсыздығын қамтамасыз етуге бағытталған, дара кәсіпкер немесе заңды тұлға орындайтын іс-шаралар, оның ішінде зертханалық зерттеулер мен сынақтар кешені;

23) рекреация – үзіліс кезінде және сабақтан бос уақытта білім алушылар мен тәрбиеленушілердің демалуына және күшін қалпына келтіруге арналған үй-жай;

24) санитариялық-аулалық қондырғылар (бұдан әрі – САҚ) – орталықтандырылған кәрізбен байланысы жоқ, объектінің аумағында орналасқан жер үсті бөлігі мен қазылған шұңқыры бар дәретхана;

25) санитариялық арнайы киім (бұдан әрі – арнайы киім) – шикізатты, қосымша материалдар мен дайын өнімді механикалық бөлшектермен, микроорганизмдермен ластанудан және басқа да ластанулардан қорғауға арналған персоналдың қорғаныш киімінің жиынтығы;

26) септик – шағын көлемдегi тұрмыстық сарқынды суды тазалауға арналған құрылыс;

27) спорт объектілері – қызметі балалар және жасөспірімдерді емдеу-сауықтыру, дене шынықтыру-сауықтыру, оқу-тәрбие жұмыстарын және мәдени бос уақытты ұйымдастырумен және жүзеге асырумен байланысты ұйымдар;

28) сыныптардың (топтардың) толықтырылуы – сыныптағы білім алушылардың нормаланған саны;

29) ұтымды тамақтану – тамақтанудың физиологиялық және жас ерекшелігі нормаларын ескере отырып, теңестірілген тамақтандыру;

30) халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары – өз бетімен жүріп-тұру, көрсетілетін қызметтер, ақпарат алу немесе кеңістікте бағдарлану кезінде қиындық көріп жүрген, оның ішінде балаларға арналған арбаларды пайдаланатын адамдар, қарттар, мүгедектер;

31) халықаралық мектеп – дербес әзірленген интеграцияланған білім беру бағдарламаларын іске асыратын, Халықаралық Бакалавриат ұйымында авторизациялаудан немесе халықаралық институционалдық аккредиттеуден өткен оқу орны;

32) шағын жинақталған мектеп – білім алушылар контингенті аз (5 баладан бастап), біріккен сынып-жиындары бар және оқу сабақтарын ұйымдастыру нысаны ерекше жалпы білім беру мектебі.

2-тарау. Объектінің салынатын жер учаскесін таңдауға, жобалауға, пайдалануға, реконструкциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

5. Объектінің жер учаскесін таңдау, жобалау, реконструкциялау "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 23-16) тармақшасына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері бойынша уәкілетті орган бекітетін сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтердің (бұдан әрі – сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер) талаптарымен айқындалады.

6. Жалпы білім беру ұйымдарының және білім алушылар мен тәрбиеленушілердың тұратын орындарын ұйымдастыратын объектілердің аумағында сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес барлық периметрі бойынша қоршау болуы тиіс. Қоршау зақымдалмаған болуы тиіс.

7. Объектілердің аумағында олардың қызметiмен байланысы жоқ объектілерді орналастыруға жол берілмейді.

8. Көп қабатты тұрғын үйлерде, жеке үй иелігінде, ішіне-жапсарлас салынған үй-жайларда орналастырылатын мектептен тыс объектілерде жеке жер учаскесі болмауына жол беріледі.

9. Объектінің учаскесіне кіру жолдары, көлiкпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, САҚ-қа апаратын жолдар асфальтпен, бетонмен немесе тазалауға қолжетімді басқа да қатты жабынмен жабылады.

10. Жалпы білім беретін ұйымдардағы үй-жайлардың (сыныптар, оқу кабинеттері) ауданы оқытудың аралас нысандарында (фронтальды және топтық) бір білім алушыға шаққанда 2,5 шаршы метр (бұдан әрі – м2) нормасы белгіленеді. Халықаралық мектептерді (сыныптар, оқу кабинеттері) жобалау кезінде үй-жайлар алаңының нормасы жобалауға арналған тапсырмамен немесе "Стандарттау туралы" және "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарында белгіленген тәртіппен және халықаралық шарттарда, өңірлік стандарттарға немесе шет мемлекеттердің стандарттарына сәйкес белгіленеді. Технологияны және еңбекті зерделеу шеберханаларының, сондай-ақ бағыттар бойынша саралап оқытуға арналған мамандандырылған шеберханалардың ауданы бір білім алушыға шаққанда 3,75 м2.

11. Техникалық және кәсіптік білімнің (бұдан әрі – ТжКБ), орта білімнен кейінгі (бұдан әрі – ОБКБ), жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі (бұдан әрі – ЖОО) оқу кабинеттері мен дәрісханалары үй-жайларының ауданы:

1) 12-15 орын үшін 1 білім алушыға 2,5 м2;

2) 16-25 орын үшін 1 білім алушыға 2,2 м2;

3) 26-49 орын үшін 1 білім алушыға 1,8 м2;

4) 50-75 орын үшін 1 білім алушыға 1,5 м2;

5) 76-100 орын үшін 1 білім алушыға 1,3 м2;

6) 100-150 орын үшін 1 білім алушыға 1,2 м2;

7) 150-350 орын үшін 1 білім алушыға 1,1м2;

8) 350 және одан артық орын үшін 1 білім алушыға 1,0 м2 болып айқындалады.

Дәрісханалар, оқу кабинеттері, зертханалар жерүсті қабаттарда орналасуы тиіс.

12. Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің саны объектінің жобалық сыйымдылығынан аспауы тиіс. Қашықтықтан оқыту нысаны бойынша білім алушылардың саны жалпы санға енгізілмейді.

13. Әрбір ауысымда 1 білім алушыға шаққандағы аудан нормалары және осы Санитариялық қағидалардың талаптары сақталған жағдайда оқудың екі ауысымдық режимін ұйымдастыруға жол беріледі.

14. Пайдалану режимі шумен қоса жүретін және білім алушылар мен тәрбиеленушілердің алаңдауын тудыруы мүмкін, педагогикалық, медициналық, әкімшілік персоналдың жұмысына кедергі келтіруі немесе оларды бұзуы мүмкін үй-жайлар (сорғы қондырғысы бар бойлерлер, өндірістік үй-жайлар, жөндеу шеберханалары, сорғы бөлімшесі бар салқындатқыш камералар, желдеткіш камералары, компрессорлық) жатын бөлмелермен, оқу, медицина кабинеттерімен көршілес, олардың астына немесе үстіне орналастырылмайды.

Шу мен дірілді оқшаулау жөніндегі іс-шаралар орындалған жағдайда жатын бөлмелерін, оқу және медициналық кабинеттерді, адамдар тұрақты болатын үй-жайларды, желдету жүйелерінің техникалық үй-жайларына тігінен және көлденеңінен жанасатын үй-жайларды орналастыруға жол беріледі.

15. Мектептен тыс объектілер үй-жайларының жиынтығы қосымша білім беру бағдарламаларының іске асырылуына, бір жолғы сыйымдылығына, білім беру технологиясына, инженерлік-техникалық жабдыққа, қажетті жиһазбен жарақтандырылуына қарай белгіленеді.

16. Спорт залының жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылады және торлармен жабылады немесе еденнен биіктігі 2,4 метрде (бұдан әрі – м) орналастырылады. Терезелерде және жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылғылары көзделуі тиіс.

17. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған болуы тиіс.

Оқу үй-жайларындағы, кабинеттердегі және рекреациялардағы еденнің тақтай немесе паркет төсемі болуы тиіс. Едендерге ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін синтетикалық полимерлі материалдар, жылы линолеум төсеуге болады.

Спорт залының едені ағаштан болуы немесе арнайы төсемі болуы, еденнің беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз болуы тиіс.

Еңбекке баулу шеберханаларындағы еден механикалық әсерге төзімді, химия кабинеттері мен зертханаларында – химиялық реагенттерге төзімді материалдан жасалады.

18. Объектілер жеке тұрған ғимаратта немесе бірнеше жекелеген ғимараттарда пайдаланылады.

Объектілерді бейімделген ғимараттарда, ішіне-жапсарлас салынған үй-жайларда пайдалануға жол беріледі. Жалпы білім беру ұйымдарын бейімделген ғимаратта пайдаланған кезде оқу үй-жайларының және кабинеттердің есептік сыйымдылығы 1 білім алушыға шаққанда 2,5м2 аудан нормасы ескеріле отырып айқындалады.

19. Объектілерді тұрғын үй ғимараттарында, ішіне-жапсарлас салынған үй-жайларда орналастыру сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтермен айқындалады.

20. Көп пәтерлі тұрғын үйдің бірінші қабатында пайдаланылатын объектілердің тұрғын үйдің кіреберісімен қосылмаған бөлек есігі болуы тиіс.

21. Білім алушылар мен тәрбиеленушілер болатын, медициналық мақсаттағы үй-жайларды ғимараттардың жертөле және цокольдық қабаттарда пайдалануға жол берілмейді.

22. Барлық үй-жайлар функционалдық мақсатына сәйкес пайдаланылуы тиіс.

23. Авариялық ғимараттарда және үй-жайларда орналасқан объектілерді пайдалануға жол берілмейді.

24. Объектілерде мектепке дейінгі ұйымдар, компьютерлік сыныптар, мамандандырылған медициналық және стоматологиялық кабинеттер, шаштараздар, кір жуатын орындар, бассейндер, оқу-өндірістік шеберханалары, тамақтану объектілері болған жағдайда Ереженің 16-тармағының 132-1) тармақшасына сәйкес бекітілетін санитариялық қағидалардың, гигиеналық нормативтердің (бұдан әрі – нормалау құжаттары) талаптары қолданылады.

25. Объектілерді реконструкциялау кезінде осы Санитариялық қағидалардың 6-24-тармағы аралығындағы талаптардың сақталуы көзделеді.

3-тарау. Сумен жабдықтауға, су бұруға, жылумен жабдықтауға, жарықтандыруға, желдетуге, ауаны баптауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

26. Объектілерде орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен, ыстық сумен жабдықтау, су бұру көзделеді және олар жарамды жағдайда болуы тиіс.

27. Объектілер нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етіледі.

28. Объектілерде ауыз су режимі ұйымдастырылады. Ауыз су, оның ішінде сыйымдылықтарға (графиндер, шәйнектер, бөшкелер және басқалар) өлшеп-құйылған немесе шөлмектердегі ауыз су сапасы мен қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес келеді.

Суға арналған кулерлер (диспенсерлер) өндірушінің нұсқаулығына сәйкес тұрақты түрде тазартылады. Су ішу үшін таза ыдыс (шыны, фаянс ыдыс, бір рет қолданылатын стақандар) пайдаланылады.

Жеке шөлмек сыйымдылықты пайдалануға рұқсат етіледі. Қайнаған ауыз су 3 сағаттан аспай сақталған жағдайда оны пайдалануға жол беріледі.

29. Стационарлық ауыз су бұрқақтарының конструктивтік шешімдері судың тік ағынының айналасында биіктігі кемінде он сантиметр болатын шектеу сақинасының болуын көздейді.

30. Ауыз су режимін ұйымдастыру үшін объекті басшысының бұйрығымен жауапты адам тағайындалады. Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің объектілерде болатын барлық уақыты ішінде олардың ауыз суға еркін қолжетімдігі қамтамасыз етіледі.

31. Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесі болмаған жағдайда ішкі су құбыры және су бұру құрылғысымен жергілікті ауыз суы мақсатындағы көздерден алынатын су пайдаланылады.

32. Шаруашылық-ауыз су мұқтаждығы үшін әкелінетін ауыз-суды пайдалануға жол беріледі, оны жеткізу мамандандырылған автокөлікпен, ауыз сумен жанасуға рұқсат етілген материалдардан жасалған, уақтылы тазартылатын, жуылатын және дезинфекцияланатын таңбаланған арнайы сыйымдылықтарда жүргізіледі.

33. Әкелінетін сумен жұмыс істейтін объектілерде ауыз су қорын сақтауға арналған сыйымдылықтар орнатылған жеке үй-жай көзделеді. Сыйымдылықтар таңбаланады ("ауыз су"), олар апта сайын (және қажеттілігіне қарай) жуу және дезинфекциялау құралдары қолданыла отырып, тазартылады және дезинфекцияланады. Ауыз суға арналған сыйымдылықтарды өзге де мақсаттарда пайдалануға жол берілмейді.

34. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесі болмаған жағдайда су жылытқыштар орнатылады. Ыстық және суық су тұратын жерлердегі, медициналық мақсаттағы үй-жайлардағы барлық ванналарға, себезгілерге, кір жуатын орындарға, қолжуғыштарға, сондай-ақ ас блогындағы технологиялық жабдыққа араластырғыш орнатыла отырып, жүргізіледі.

Сумен жылыту жүйесiндегi ыстық суды технологиялық және шаруашылық-тұрмыстық мақсаттар үшін пайдалануға жол берiлмейдi.

35. Сурет салуға және жабыстыруға, өсімдіктермен жұмыс істеуге арналған үй-жайлар, шеберханалар, медициналық блок үй-жайлары, ас блогының өндірістік үй-жайлары ыстық және суық су өткізілген раквиналармен, қол жууға және кептіруге арналған құралдармен жабдықталады.

36. Объектілерді кәріз жүргізілмеген және ішінара кәріз жүргізілген орындарда орналастырған кезде жергілікті су бұру құрылғысы көзделеді. Сарқынды суларды, оның ішінде САҚ-тың сарқынды суын қабылдауды объекті аумағының шаруашылық аймағында орналасқан, гидравликалық бекітпесі бар қақпақтармен (сифондар) жарақталған жалпы немесе бөлек жерасты су өткізбейтін сыйымдылықтарға (шұңқырға, септикке) жүзеге асырады, оларды тазалау уақтылы жүргізіледі.

Сарқынды суды ашық су айдындарына және іргелес аумаққа, сондай-ақ су сіңіргіш құдықтар құрылғысына ағызуға жол берiлмейдi.

37. Өндірістік, қойма үй-жайларындағы, тұрмыстық үй-жайлардағы су бұруға арналған кәріз бағандары сыланған қораптарға салынады.

38. Кәріз жүргізілмеген жерлерде жылы санитариялық тораптар құрылғысына (75 адамға 1) және су құйылатын қолжуғыштарды (30 адамға 1) орнатуға жол беріледі.

Жылы санитариялық тораптарда жер үстіндегі үй-жайлары мен су өткізбейтін материалдан жасалған қазылған шұңқыры болады. Санитариялық тораптар жинау дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып күн сайын жүргізіледі. Қазылған шұңқырларды уақтылы тазалайды.

Жобаланатын, салынып жатқан және реконструкцияланатын білім беру объектілерінде кәрізденбеген және ішінара кәрізденген жерлерде санитариялық тораптар ғимаратта (мектеп, жатақхана, оқу корпусы) орналастырылады.

39. Объектілердің ғимараттары орталық жылыту жүйелерімен жабдықталады. Орталықтандырылған жылумен жабдықтау көзі болмаған жағдайда сұйық, қатты және газ түріндегі отынмен жұмыс істейтін автономды қазандық көзделеді.

40. Селолық елді мекендердегі шағын жинақталған мектептердің бір қабатты ғимараттарында пешпен жылыту құрылғысына жол беріледі. Пешті жағу жеке есігі бар оқшауланған үй-жайда жүргізіледі.

41. Жылыту кезеңінде ауаның температурасы нормалау құжаттарына сәйкес айқындалады.

42. Үй-жайларды табиғи және жасанды жарықтандыруды сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес жобалау керек. Жасанды жарықтандыру үшін жарық диодты, люминесцентті және энергия үнемдеуші шамдарды пайдаланады. Ортақ жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда көзделеді.

43. Объектінің аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру болады.

44. Оқу үй-жайларындағы, ойын және жатын бөлмелеріндегі жарық түсетін ойықтарды реттелетін күннен корғайтын құрылғылармен жабдықтайды.

45. Оқу-өндірістік шеберханаларда, спорт залдарында екі жақ бүйірден табиғи жарықтандыруға және аралас (үстіңгі және бүйір жақтан) жарықтандыруға жол беріледі. Оқу үй-жайларында терезенің әйнектерін бояуға жол берілмейді.

Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемінен орындалады.

46. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылады. Жарықтандыру кезінде шағылысқан және шашыраңқы жарықты шамдарды пайдаланады, оларды плафондармен қамтамасыз етеді.

47. Білім беру объектілерін жасанды жарықтандыру көрсеткіштері нормалау құжаттарына сәйкес айқындалады.

48. Көру қабілеті бұзылған білім алушылар мен тәрбиеленушілерге арналған объектілердегі оқу үй-жайларын (сыныптарды, кабинеттерді, зертханаларды, шеберханаларды), сондай-ақ оқу залдарын жасанды жарықтандырудың құрамдастырылған жүйесімен жабдықтайды. Көру патологиясының түріне байланысты жалпы және жергілікті жарықтандырудың жиынтық жарықтандыру деңгейі мынаны құрайды:

1) жоғары дәрежелі күрделі алыстан көрмейтіндер және жоғары дәрежедегі жақыннан көрмейтіндерге – 1000 люкс (бұдан әрі – лк);

2) торлы қабық пен көру нервісі зақымдалғандарға (көздің қарығуы болмайтын) – 1000 – 1500 лк;

3) жарықтан қорқу ауруынан зардап шегетіндерге – 500 лк-тен артық емес;

4) жасанды жарықтандыру деңгейі жалпы жарықтандыру жүйесінен 400 лк-тен аспауы тиіс;

5) әр жұмыс орнын кемінде 400 лк жергілікті жарықтандыру шамдарымен жабдықтайды.

Шамдар үстелдің бетіне нығыз бекітілуі және олардың еңкею бұрышы мен жарық көзінің биіктігін өзгертуге мүмкіндік беретін иілімді кронштейні болады.

49. Істен шыққан шамдар ауыстырылады. Жарамсыз, құрамында сынап бар шамдар білім алушылар мен тәрбиеленушілердің қолы жетпейтін жеке үй-жайда сақталады. Пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды қоқыс жинағыштарға тастауға жол берілмейді. Пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды сақтау және кәдеге жаратуға жіберу объекті басшысының бұйрығымен жауапты адамға жүктеледі.

50. Объектілердің ғимараттары желдету және ауа баптау жүйелерімен жабдықталады. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету жүйесі көзделеді. Жылу және ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары орнатылады.

51. Желдету және ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде нормалау құжаттарының талаптары сақталады.

52. Оқу үй-жайларын үзілістер кезінде, рекреациялық үй-жайларды сабақ уақытында желдетеді. Сабақ басталғанға дейін және олар аяқталғаннан кейін оқу үй-жайларында өтпелі желдету жүзеге асырылады. Өтпелі немесе бұрыштан желдетуді білім алушылар мен тәрбиеленушілер болмаған кезде жүргізеді. Өтпелі желдетуді дәретхана үй-жайлары арқылы жүргізбейді.

53. Станоктарда және тетіктерде жұмыс істеу жылу мен шаңның көп мөлшерінің бөлінуімен байланысты болатын шеберханалар сору-сыртқа тарту желдеткішімен және жергілікті шаңұстағыштармен және сыртқа тарту құралдарымен жабдықтайды.

54. Объектілерде нормалау құжаттарына сәйкес үй-жайлардың оңтайлы микроклиматтық жағдайлары (температура, ауа қозғалысының жылдамдығы және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы) қамтамасыз етіледі.

55. Ауаның температурасын бақылау үшін білім беру ұйымдарының ойын, оқу және жатын үй-жайларында, балаларды тәрбиелеу және олардың тұратын орындарында, сондай-ақ медициналық пункт үй-жайларында термометрлер орнатылады.

4-тарау. Объектілердің үй-жайларын жөндеуге және күтіп-ұстауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

56. Жыл сайын объектіде ағымдағы жөндеу жүргізіледі.

57. Объектілер жұмыс істеп тұрған кезде авариялық жағдайларды жою жұмыстарын қоспағанда, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының түрлерін жүргізуге жол берілмейді.

58. Үй-жайларды әрлеу үшін олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар құрылыс материалдары пайдаланылады.

59. Вестибюльдерде, холлдарда, рекреацияларда, акті және мәжіліс залдарында, әкімшілік үй-жайларында конструкциясы әртүрлі аспалы төбелерді қолдануға жол беріледі.

60. Барлық үй жайлардың төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген, грибоктармен зақымдану белгілерінсіз болуы тиіс.

61. Қалыпты режимде пайдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалардың, еденнің, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күңгірт болады.

Ылғалды режиммен жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар, кір жуу, жуыну орындары) қабырғаларын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін тақтаймен немесе ылғалға төзімді басқа материалдармен, кемінде 1,5 м биіктікке, себезгі бөлмелерінде кемінде 1,8 м биіктікке қаптайды.

62. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары және сыртқа тартып желдету жүйесінің жалюзді торлары таза ұсталады. Білім алушылар мен тәрбиеленушілерді жарықтандыру арматурасын тазалауға және терезелерді жууға тартуға жол берілмейді.

63. Желдету үшін ашылатын терезелерге, форточкаларға, фрамугаларға москит торлары орнатылады.

64. Объектілердің аумағы, ашық ауадағы дене шынықтыру және спорт алаңдары таза ұсталады, бөгде заттардан бос болуы тиіс.

65. Барлық үй-жайлар таза ұсталады. Ас блогын және дәретханаларды күн сайын дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып жинайды. Дәретханаларда еден, есік тұтқалары, кранның құлақтары, раковиналар және унитаздар күн сайын дезинфекциялауға жатады.

Үй жайларды ылғалды жинауды ұйымның техникалық персоналы жүргізеді. Білім алушылар мен тәрбиеленушілерді санитариялық тораптарды жинауға тартуға жол берілмейді.

66. Жинау жүргізу үшін нормалау құжаттарына сәйкес қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау құралдары пайдаланылады.

Дезинфекциялау ерітінділерін өндірушінің нұсқаулығына сәйкес ерітіндінің дайындалған күнін көрсете отырып, таңбаланған сыйымдылықтарда дайындайды. Дезинфекциялау және жуу құралдары және олардың жұмысшы ерітінділері білім алушылар мен тәрбиешілердің қолы жетпейтін орындарда сақталады.

67. Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, щеткалар, шүберектер) таңбаланады және олар жекелеген үй-жайларға (санитариялық торап, медициналық пункт, ас блогының өндірістік үй-жайлары, тамақ ішетін залдар, рекреациялар, оқу кабинеттері, жатын бөлмелер, өндірістік шеберханалар) бекітіледі және арнайы бөлінген орындарда сақталады.

Барлық ұйымдардың санитариялық тораптары үшін жинау мүкәммалының белгілік таңбасы болады.

68. Объектілерде дератизациялау және дезинсекциялау бойынша іс-шаралар жүргізіледі. Жәндіктердің, кенелердің және басқа да буынаяқтылар мен кеміргіштердің болуына жол берілмейді.

69. Тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаңға орнатылады. Қоқыс жинағыштар (контейнерлер) тазаланады, жуылады және дезинфекцияланады.

Көп пәтерлі тұрғын үйдің бірінші қабатында, ішіне-жапсарлас салынған үй-жайларда орналасқан объектілердің қоқысын жинау үшін тұрғын үйдің ортақ қоқыс жинағыштары немесе контейнерлері пайдаланылады.

5-тарау. Оқыту және өндірістік практика жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

70. Арнайы білім беру ұйымдары топтарының (сыныптарының) толықтырылуы осы Санитариялық қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес қабылданады.

71. Жалпы білім беру ұйымдарында сабақтың ұзақтығы 45 минуттан аспауы тиіс. Бірінші сыныптарда оқу жүктемесін бірте-бірте арттыра отырып, оқу сабақтарының "сатылы" режимін қолданады. Қыркүйекте үш сабақ 35 минуттан, қазаннан бастап 45 минуттан жоспарланады. Сабақтарда дене шынықтыру минуттарын және көзге арналған жаттығулар өткізіледі.

Бірінші сынып оқушылары үшін бір жыл ішінде қосымша бір апталық демалыстар болуы тиіс.

72. Жалпы білім беру ұйымдарындағы апталық оқу жүктемесі осы Санитариялық қағидаларға 3-қосымшада көрсетілген нормалардан аспауы тиіс.

Кестедегі сабақтар саны ата-аналар комитетімен келісіледі.

73. Бастауыш мектепте қосарланған сабақтарды өткізуге жол берілмейді.

Сабақ кестесін жасаған кезде бір күн және бір аптаның ішіндегі оқушының ақыл-ой еңбегіне қабілеттілік серпіні ескеріледі және осы Санитариялық қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес қиындығы бойынша пәндерді саралау кестесі пайдаланылады.

74. Мектептің сабақ кестесі міндетті және факультативтік сабақтар үшін жеке жасалады. Факультативтік сабақтар міндетті сабақтардың саны барынша аз күндері жоспарланады.

Күн сайынғы оқу жиынының салмағы:

1-3-сыныптардың білім алушылары үшін – 1,5-2,0 килограмм (бұдан әрі – кг);

4-5-сыныптардың білім алушылары үшін – 2,0-2,5 кг;

6-7-сыныптардың білім алушылары үшін – 3,0-3,5 кг;

8-11(12)-сыныптардың білім алушылары үшін – 4,0-4,5 кг - нан аспауы тиіс.

Сабақ кестесі оқу портфельінің немесе аспалы сөмкенің (рюкзактың) салмағынсыз күн сайынғы оқу жиынының (оқулықтар, ОӘК және жазу құралдары) гигиеналық нормативтерін ескере отырып құрылады.

75. Жалпы білім беру ұйымдарының барлық түрінде оқушылар үшін сабақтар арасындағы үзілістің ұзақтығы кемінде 5 минут, үлкен үзіліс (2-ші немесе 3-ші сабақтан кейін) 30 минутты құрайды. Бір үлкен үзілістің орнына екінші және төртінші сабақтан кейін әрқайсысы 15 минуттан екі үзіліс жасауға жол беріледі.

Үзілістерді таза ауаны барынша көп пайдаланып, қозғалыс ойындарымен өткізеді.

Ауысымдар арасында ылғалды жинау және желдету үшін ұзақтығы кемінде 40 минут үзіліс көзделеді.

76. Мектеп алды сыныптардағы сабақтардың барынша рұқсат етілген саны – ұзақтығы 25-30 минуттан төрт сабақтан аспайды. Сабақтар арасындағы үзілістер кемінде 10 минут болуы тиіс.

77. ТжКБ, орта білімнен кейінгі және жоғарғы білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім алушыларының оқу жүктемесі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 болып тіркелген) бекітілген Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарыбелгіленеді.

78. Жазғы демалыс кезінде жалпы білім беру ұйымдары жанында дене шынықтыру-сауықтыру, оқу-тәрбие қызметін және білім алушылар мен тәрбиеленушілердің мәдени бос уақытын өткізуді жүзеге асыратын мектеп жанындағы лагерьлерді (алаңдарды) ұйымдастыруға жол беріледі. Мектеп жанындағы лагерьлер жұмыс істеген уақытта тамақтандыруды және күндізгі ұйқыны ұйымдастыруға жол беріледі. Тамақтандыруды ұйымдастыру кезінде осы Санитариялық қағидалардың талаптары ескеріледі. Күндізгі ұйқыны ұйымдастыру кезінде жатын үй-жайы бөлінеді, жеке кереуеттер (жазылатын кереуеттер) орнатылады, жеке төсек-орын жабдықтары (жайма, жастықтың тысы, көрпенің тысы) және кемінде екі орамал (аяққа және қолға арналған) көзделеді.

79. Өндірістік практика оқу-тәрбие процесінің кестесіне сәйкес жүргізіледі. Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің технологиялық жабдықты жөндеуіне жол берілмейді.

80. Ойын және спорт алаңдарының жабдықтарын қоса алғанда, жиһаз бен жабдық білім алушылар мен тәрбиеленушілердің бойына және жасына сәйкес келеді. Спорт, ойын жабдығы жарамды күйде ұсталады.

81. Оқу жиhазын іріктеп алуды білім алушылардың бойына сәйкес жүргізеді. Оқу жиһазының өлшемдері осы Санитариялық қағидаларға 5-қосымшада көрсетілген.

82. Объектілерде оқу кабинеттері, зертханалар жұмыс үстелдерімен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталады.

Мынадай білім алушылар мен тәрбиеленушілер:

есту, көру қабілеті бұзылған білім алушылар мен тәрбиеленушілер тақтаға жақын, алдыңғы қатардағы үстелдерге;

жиі суық тиіп ауыратын білім алушылар мен тәрбиеленушілер сыртқы қабырғадан алыс отырғызылады.

83. Оқу үй-жайларындағы жиһаз сол жақ бүйірден табиғи жарықтандыру қамтамасыз етіле отырып, орнатылады. Негізгі жарық ағынының білім алушылар мен тәрбиеленушілердің алдынан және арт жағынан түсуіне жол берілмейді.

84. Физикалық және химиялық реагенттерді пайдалана отырып, зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін физика мен химия кабинетіндегі демонстрациялық және оқу зертханалық үстелдерге электр энергиясын жүргізу, химия кабинетінде (орталықтандырылған сумен жабдықтау болғанда) су және кәріз жүргізу көзделеді.

Химия кабинетінде сыртқа тарту шкафы жабдықталады.

85. Тәжірибелер жүргізу үшін пайдаланылатын химиялық реагенттер, қышқылдар мен сілтілер таңбаланады, жауапты адамның бақылауымен арнайы бөлінген сейфте сақталады.

86. Оқу шеберханаларында мамандандырылған верстактарда және үстелдерде жұмыс істеу кезінде өздерінің мақсатына сәйкес арқалығы жоқ көтеріліп-бұрылатын отырғыштар қолданылады.

87. Шеберханалар шуы аз жабдықпен жарақталады, шу мен діріл деңгейлері нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес келеді.

88. Спорт залдарының жанындағы киім шешетін орындар киімге арналған шкафтармен немесе ілгіштермен және орындықтармен жабдықталады.

89. Спорттық төсеніштер мен снарядтардың жабыны (қаптамасы) ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретіндей бүтін болады.

90. Секіруге арналған шұңқырларды үгінділер қосылған таза құммен (тас, бұтақтар, жапырақтары жоқ) толтырады, секіру алдында іші қопсытылады және тегістеледі. Шұңқырлардың ағаш ернеулері жердің бетімен бір деңгейде болуы тиіс, олар брезентпен немесе резеңкемен қапталады.

Жүгіру жолдарының бетінің қатты, жақсы құрғатылатын жабыны болуы, нығыз, шаңданбайтын, атмосфералық жауын-шашынға төзімді жоғарғы қабаты болуы тиіс.

91. Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесі болмаған жағдайда су құятын қолжуғыштарды орнатуға жол беріледі.

92. Объектілердің санитариялық тораптарында унитаздар, қол жуатын раквиналар, қолды жууға және кептіруге арналған құралдар, қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыштар орнатылады. Білім алушылар мен тәрбиеленушілерге арналған унитаздар жабық кабиналарда орналастырылады, білім беру объектілерінің мектеп алды сыныптары үшін балаларға арналған унитаздар орнатылады.

Объектілердің оқу және тұрғын корпустарындағы санитариялық аспаптарға қажеттілік осы Санитариялық қағидаларларға 6-қосымшаға сәйкес көзделеді.

Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтар үшін санитариялық құралдардың орнатылуы және оларға қажеттілік сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес нормаланады.

93. Білім алушылар мен тәрбиеленушілер үшін сатып алынған өнімдердің (ойыншықтар, аяқ киім, киім, ыдыс, жеке гигиена құралдары, мектеп және жазу құралдары, төсек-орын жабдықтары, парфюмерлік-косметикалық өнім, жиһаз) оның сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары болуы тиіс.

6-тарау. Объектілерде тұру жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

94. Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің тұруына арналған объектіні бөлек тұрған ғимараттарға, ішіне-жапсарлас салынған ғимараттарға, сондай-ақ оқу корпустарымен көрші ғимараттарға орналастыруға жол беріледі.

Жатын үй-жайлардағы ауданы 1 орынға кемінде 4 м2, полиемиелит және енжар параличтен зардап шеккен балаларға арналған мектеп-интернаттарда 4,5 м2 көзделеді.

ТжКБ, ОБКБ және ЖОО білім алушыларына арналған жатақханаларда 1 адамға кемінде 6 м2 аудан көзделеді.

95. Үй-жайлар олардың функционалдық мақсаттарына сәйкес жиһазбен жабдықталады.

Төсек-орын жабдықтары, жаңа және ескі киімдер мен аяқ киімдер, қатты мүкәммал қорларын сақтау үшін қойма үй-жайлары көзделеді.

96. Білім алушылар мен тәрбиеленушілерді тәулік бойы болатын объектілерде шомылдыру төсек-орын жабдықтарын, іш киім мен орамалдарды бір уақытта ауыстыра отырып, кесте бойынша жеті күнде бір реттен сиретпей жүзеге асырылады.

97. Төсек-орын жабдықтарын, орамалдарды ауыстыру ластануына қарай, бірақ аптасына бір реттен сиретпей жүргізіледі. Лас киім-кешек кір жуатын орынға қаптармен (клеенкалы және мата) жеткізіледі. Матадан тігілген қаптар жууға тапсырылады, клеенкалы қаптар қолдануға рұқсат етілген жуу құралдарымен өңделеді. Таза киім-кешек жуылған қаптарда жеткізіледі. Төсек-орын жабдықтары жылына кемінде бір рет камералы дезинфекциялауға жатады.

98. Бір жатын орынға кемінде үш төсек-орын жабдығының болуы көзделеді. Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің тұратын орны ұйымдастырылған объектілерде төсек-орын керек-жарақтары мен төсек-орын жабдықтары таңбаланады, жеке гигиенаға арналған заттар (тіс щеткалары, тарақтар, жөкелер) әр балаға жеке бөлінеді. Жеке тіс щеткалары, жөкелер жуынатын бөлмелердегі ашық ұяшықтарда сақталады.

99. Кір жуу объектінің кір жуатын орнында жүзеге асырылады, таза және лас киім-кешектің қарама-қарсы ағыны болмайды. Кір жуатын орын болмаған жағдайда кір жуу басқа кір жуатын орындарда бір орталықтан жүргізіледі.

Инфекциялық аурумен ауырған адамның киім-кешегі жуу алдында таңбаланған ванналарда дезинфекциялауға жатады.

100. ТжКО, ОБКБ және ЖОО білім алушыларына арналған студенттік жатақханаларда 4-6 адамға 1 себезгі, 1 қол жуатын раквина және 1 унитаз орнатылады. Әйелдердің жеке гигиенасы кабинасы 50 адамға шаққанда 1 кабина есебінен көзделеді және унитазбен, бидемен, себезгімен және қол жуатын раквинамен жабдықталады.

7-тарау. Объектілердегі тамақтану жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

101. Объектілердің ас блогтарына осы Санитариялық қағидалардың талаптарына қайшы келмейтін бөлігінде қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын нормалау құжаттарының талаптары қолданылады.

102. Тамақ ішу арасындағы интервал 3,5 – 4 сағаттан аспауы тиіс.

103. Тәрбиелеу және білім беру объектілерінде білім алушылар мен тәрбиеленушілерді тамақтандыру нормалары ("брутто" массасында) "Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы № 320 қаулысымен регламенттелген.

104. Объектіде перспективалық маусымдық (жаз-күз, қыс-көктем) екі апталық ұтымды, үйлестірілген мәзір жасалады. Мәзірді әзірлеу кезінде білім алушылар мен тәрбиеленушілердің болу ұзақтығы, жас санаты ескеріледі, витаминдік-минералдық кешенмен байытылған тамақ өнімдері көзделеді.

105. Жалпы білім беретін ұйымдардың бірінші ауысымының білім алушылары үшін бір-екі рет тамақтану – екінші таңғы ас немесе екінші таңғы ас пен түскі ас, екінші ауысымның білім алушылары үшін – бесін ас, ұзартылған күн топтары үшін – екінші таңғы ас, түскі ас және бесін ас көзделеді. Балалар тәулік бойы болатын кезде кемінде бес рет тамақтану көзделеді.

106. Жасқа байланысты граммен тағам порцияларының массасы осы Санитариялық қағидаларға 7-қосымшада көрсетілген.

107. Осы Санитариялық қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес тамақ өнімдерін ауыстыруға жол беріледі.

108. Мәзірде бірдей тағамдарды немесе аспаздық өнімдерді бір күнде және келесі екі-үш күнтізбелік күнде қайталауға жол берілмейді.

109. Күн сайын тамақтану рационына ет, сүт, сары май және өсімдік майы, қара бидай және (немесе) бидай наны, көкөністер және қант енгізіледі. Балық, жұмыртқа, ірімшік, сүзбе, құс еті екі-жеті күнтізбелік күнде бір рет енгізіледі.

110. Таңғы ас тағамнан (бірінші немесе екінші) және сусыннан (компот, кисель, шай және шырындар) тұрады. Жұмыртқаны, шырындарды, жемістерді, сары маймен немесе ірімшікпен бутербродтарды таңғы асқа енгізуге немесе жеке қабылдауға жол беріледі.

Түскі асқа салат, бірінші, екінші тағам (негізгі тағам еттен, балықтан немесе гарнирі бар құс еті) және үшінші (компот, кисель, шай және шырындар) кіреді. Пісірілген және жас көкөністерден оңай жасалатын салаттар дайындалады.

Бесін аста мәзірге тоқашпен және кремі жоқ кондитерлік өнімдермен бірге сусын (сүт, қышқыл сүт өнімдері, кисель, шырындар) енгізіледі.

Кешкі ас көкөніс (сүзбе) тағамынан немесе ботқадан, негізгі екінші тағамнан (ет, балық немесе гарнирі бар құс еті), сусыннан (шай, шырын, кисель) тұрады.

Қосымша екінші кешкі ас ретінде жемістер немесе қышқыл сүт өнімдері, тоқаш немесе кремі жоқ кондитерлік өнімдер енгізіледі.

111. Күн сайын тамақ ішетін залда объектінің басшысы бекіткен мәзір ілінеді, онда тағамдардың атауы, әр дайын тағамның шығымы көрсетіледі. Мәзірде көрсетілген тағамдар мен аспаздық өнімдердің атаулары пайдаланылған рецептуралар жинақтарында көрсетілген атауларға сәйкес келуі тиіс.

112. Тамақ өнімдерін және азық-түлік шикізатын қабылдау осы Санитариялық қағидаларға 9-қосымшаның 1-нысанына сәйкес деректер тез бұзылатын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттардың бракераж журналына енгізіле отырып, олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар бар болған жағдайда жүзеге асырылады.

Тамақ өнімінің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар қоғамдық тамақтану ұйымында сақталады.

113. Білім алушылар мен тәрбиеленушілерді тамақтандыруда көрсетілген тамақ өнімінің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын зертханалық-аспаптық зерттеулер нәтижелері болған кезде, ауыл шаруашылығы мақсатындағы ұйымдарда, білім беру ұйымдарының оқу-тәжірибелік және бақша учаскелерінде, жылыжайларында өсірілген өсімдіктен алынған азық-түлік шикізатын пайдалануға жол беріледі.

114. Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің ас блогының өндірістік үй-жайларында болуына және оларды тағам дайындаумен, көкөністерді тазалаумен, дайын тағамды таратумен, нан тураумен, ыдыс жуумен, өндірістік үй-жайларды жинаумен байланысты жұмыстарға тартуға жол берілмейді.

115. Сусындарды құю тікелей тұтынушының ыдысына (стақандарға, бокалдарға) жүзеге асырылады, тарату алдында ортақ ыдысқа құюға жол берілмейді.

116. С витаминімен витаминдеуді балалар тәулік бойы болатын ұйымдарда осы Санитариялық қағидаларға 9-қосымшаның 2-нысанына сәйкес деректерді С-витаминдеу журналына енгізе отырып, С витаминінің тәуліктік нормасы есебінен мектеп жасындағы балалар үшін – 70 миллиграмм мөлшерінде жүргізеді.

117. Тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімдері және оларды сақтау шарттары өндіруші (дайындаушы) белгілеген жарамдылық мерзімдеріне сәйкес келеді.

118. Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау температурасы төмен тоңазыту жабдықтарында және (немесе) тоңазыту камераларында және (немесе) тоңазытқыштарда жүзеге асырылады. Температураны бақылау үшін термометрлер орнатылады. Сынап термометрлерін пайдалануға жол берілмейді.

119. Тәрбиелеу және білім беру объектілерінің қоғамдық тамақтану ұйымдарында мыналарды:

1) қатық, сүзбе, айранды;

туралған ет қосылған құймақтарды;

флотша макаронды;

зельцтер, форшмактар, сілікпелер, паштеттерді;

кремі бар кондитерлік өнімдерді;

тұтыну қаптамасындағы кондитерлік өнімдер мен тәттілерді (шоколад, кәмпит, печенье);

морстар, квастарды;

фритюрде қуырылған өнімдерді;

шала пісірілген жұмыртқа, қуырылған жұмыртқаны;

күрделі (4 компоненттен артық) салаттарды; қаймақ пен майонез қосылған салаттарды;

окрошканы;

саңырауқұлақтарды;

өнеркәсіпте дайындалмаған (үйде дайындалған) тамақ өнімдерін;

тез дайындалатын құрғақ тағамдық концентраттар негізіндегі бірінші және екінші тағамдарды;

газдалған, емдік және емдік-асханалық минералдық суды, тәтті алкогольсіз сусындарды, алкогольсіз энергетикалық (сергітетін) сусындарды, диффузиялық қойылтылған шырындарды (қаптамаланған минералды және ауыз суды қоспағанда);

фаст-фудтар: гамбургерлер, ход-догтар, чипсілер, кептірілген нан, қытырлақ нанды;

ащы тұздықтар, кетчуптар, ащы дәмдеуіштерді (бұрыш, ақшелкек, қыша) дайындауға және өткізуге;

2) мыналарды:

пастерленбеген сүтті, термиялық өңделмеген сүзбені және қаймақты;

суда жүзетін құстың жұмыртқасы мен етін;

ауыл шаруашылығы малының сырқаттанушылығы бойынша қолайсыз шаруашылықтардың сүтін және сүт өнімдерін;

тіл, жүректі қоспағанда өнімді мал мен құстың субөнімдерін;

механикалық түрде сылынып алынған өнімді малдың етін және құс етін;

құс етінен алынған құрамында коллаген бар шикізатты;

сойылған өнімді мал мен құстың қайта мұздатылған өнімдерін;

генетикалық түрлендірілген шикізаттар және (немесе) құрамында генетикалық түрлендірілген көздер бар шиізаттарды;

йодталмаған тұзды және құрамында темір бар витаминдермен, минералдармен байытылмаған (фортификацияланбаған) жоғарғы және бірінші сұрыпты бидай ұнын пайдалануға жол берілмейді.

120. ЖОО-ны қоспағанда білім беру объектілерінде тамақ өнімдерін өткізетін автоматтарды орнатуға жол берілмейді.

121. Жаппай сауықтыру емшарасы ретінде оттегі коктейльдерін өткізуге жол берілмейді.

122. Күн сайын медицина қызметкері немесе жауапты адам осы Санитариялық қағидаларға 9-қосымшаның 3-нысанына сәйкес тағамдардың және аспаздық өнімдердің сапасын органолептикалық бағалау журналына жазба енгізе отырып, дайын тағамдардың сапасына органолептикалық бағалау жүргізеді.

Тамақтану сапасын мерзімдік бағалауды бракераж комиссиясы жүргізеді, оның құрамы міндетті түрде құрамына медицина, әкімшілік қызметкері, өндіріс меңгерушісі және ата-аналар комитетінің өкілі енгізіле отырып, обьекті басшысының бұйрығымен айқындалады.

123. Күн сайын ас блогында аспазшы нақты ас мәзіріне сәйкес дайын өнімнің тәуліктік сынамасын қалдырады. Сынамаларды қақпағы бар таза (қайнатылып өңделген) шыны ыдысқа (гарнирлерді бөлек ыдысқа салады) іріктейді. Іріктелген тәуліктік сынамалар кемінде 48 сағат арнайы тоңазыту жабдығында немесе +2 °C – +6 °C температурада дайын тамақ өнімдерін сақтауға арналған тоңазытқыш жабдығының арнайы бөлінген орнында сақталады, 48 сағат өткеннен кейін тәуліктік сынама тамақ қалдықтарына тасталады.

8-тарау. Өндірістік бақылауға, персоналдың еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын талаптар

124. Объектіде нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес өндірістік бақылау ұйымдастырылады және жүргізіледі.

125. Объектіде персоналдың еңбек жағдайын және жеке гигиена қағидаларын сақтауына жағдай жасалады.

126. Ас блогының жұмыскерлері, техникалық персонал арнайы киіммен (халат немесе шалбары бар күрте, бас киім, аяқ киім) қамтамасыз етіледі.

Объектілердің жұмыскерлері жеке және өндірістік гигиенаны сақтайды: қолдың тазалығын бақылайды, таза арнайы киім мен аяқ киім киеді, объектіден шығу және дәретханаға бару алдында арнайы киімін шешеді, жұмыс басталу алдында және дәретханаға барғаннан кейін, сондай-ақ жұмыстағы әрбір үзілістен соң және лас заттармен жанасқанда қолдарын сабынмен жуады.

127. Білім беру объектілерінің асхана жұмыскерлері жұмыс басталу алдында шаштарын орамалдың немесе қалпақтың астына жинайды, бұйымдарды (сағаттарды, сақиналарды, білезіктерді) шешеді, тырнақтарын қысқа етіп қиады және оларды лакпен боямайды.

Жұмыскерлердің өндірістік үй-жайларға арнайы киімсіз кіруіне және оның үстінен өзге киімді киюіне жол берілмейді.

Арнайы киім жеке заттарынан бөлек сақталады.

128. Шикізат пен дайын өнімге бөгде заттардың түсуін болдырмау үшін өндірістік үй-жайларда ұсақ шыны және металл заттарды (технологиялық мүкәммалдан басқа) әкелуге және сақтауға, арнайы киімді түйреуішпен, инемен түйреуге және халаттың қалталарында жеке заттарды сақтауға жол берілмейді.

129. Қол жуу үшін ыстық және салқын су өткізілген қол жуатын раквиналар, қол жууға және құрғатуға арналған құралдар орнатылады.

130. Тамақ ішу қатаң түрде бөлінген жерлерде рұқсат етіледі.

9-тарау. Объектілердегі медициналық қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

131. Білім беру объектілерінде медициналық қызмет көрсету қамтамасыз етіледі.

Медицина қызметкері болмаған жағдайда медициналық қызмет көрсетуді медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымы жүзеге асырады.

132. Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарына, КТБО-ға жаңа келіп түскен білім алушылар мен тәрбиеленушілер үшін изолятор бокстар көзделеді.

133. Білім беру объектілерінде медициналық пункттегі үй-жайлардың ең аз жиыны медицина қызметкерінің кабинетін және емшара кабинетін қамтиды.

Тұратын орындар ұйымдастырылатын объектілерде, жатақханаларда бірінші қабатта изоляторы бар медициналық пункт көзделеді.

134. Изолятор палаталары өтпелі болмауы тиіс, олардың арасында биіктігі 1,2 м әйнектелген қалқа құрылғысы бар медициналық кабинетпен көрші орналасуы тиіс.

135. Білім алушылар аз уақыт болатын білім беру ұйымдарында, сондай-ақ мектептен тыс объектілерде медициналық кабинет көзделмейді.

136. Емшара кабинетінде профилактикалық егулер жүргізуге жол беріледі. Медициналық емшаралар мен профилактикалық егулерді бір мезгілде жүргізуге жол берілмейді.

137. Селолық елді мекендерде орналасқан ұйымдарда медициналық пункттің қажетті үй-жайлар жиыны болмаған кезде медициналық пункттер үшін ауданы кемінде 12 м2 болатын бөлме жабдықталады.

138. Медициналық пунктті жарақтандыруға арналған медициналық жабдықтар мен құрал-саймандардың ең аз тізбесі осы Санитариялық қағидаларға 10-қосымшада белгіленген.

139. Эпидемиологиялық қауіптілік дәрежесі бойынша ықтимал қауіпті қалдықтарға жататын медициналық қалдықтар пайда болған кезде оларды "Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығына сәйкес залалсыздандырады және жояды.

140. Аурудың созылмалы түрлерімен, тәуекел факторларымен диспансерлік есепте тұрған, сондай-ақ жекелеген жіті аурулармен ауырған білім алушылар мен тәрбиеленушілер құрылған жоспарға сәйкес диспансерлік бақылауға және сауықтырылуға жатады.

141. Емдеу-профилактикалық және сауықтыру іс-шараларын медицина персоналы жүргізеді. Обьектілерде білім алушылар мен тәрбиеленушілердің денсаулығын нығайтуға, сырқаттанушылықтың алдын алуға және оны төмендетуге бағытталған сауықтыру іс-шараларының кешенді жоспары жасалады.

142. Білім беру ұйымдарына түсетін білім алушылар мен тәрбиеленушілер медициналық тексеріп-қараудан өтеді.

143. Білім беру объектілерінің қызметкерлері мен ас блогының персоналында жұмысқа жіберілгені туралы белгісі бар жеке медициналық кітапшалары болады.

144. Іріңді тері аурулары, іріңдеген тіліктер, күйіктер, жаралары бар адамдар, инфекциялық аурулармен ауыратын науқастар немесе олардың қоздырғыштарын тасымалдаушылар, сондай-ақ науқастармен және тасымалдаушылармен байланыста болған адамдар тиісті медициналық зерттеп-қарау жүргізілгенге дейін және дәрігердің қорытындысына дейін жұмысқа жіберілмейді.

145. Медицина қызметкері мектептен тыс объектілерден басқа объектілерде медициналық кабинетті, құжаттаманы және жататын контингентті профилактикалық медициналық тексеріп-қарау жүргізуге дайындауды, білім алушылар мен тәрбиеленушілерді, персоналды вакцинациялауды жүргізеді.

146. Объектілердің медицина қызметкерлері мен әкімшілігі:

1) объектілердегі қызметкерлердің профилактикалық медициналық тексеріп-қараудан уақтылы өтуін есепке алуды және осы Санитариялық қағидаларға 9-қосымшаның 4-нысанына сәйкес деректерді ас блогы жұмыскерлерін тексеріп-қарау нәтижелері журналына тіркеу арқылы ас блогы жұмыскерлерінің денсаулығына күн сайын бақылау жүргізеді;

2) жыл сайын және сұрау салу бойынша сырқаттанушылық, профилактикалық медициналық тексеріп-қарауды өткізу, денсаулық жағдайы бойынша білім алушылар мен тәрбиеленушілерді бөлу (денсаулық топтары), дене бітімінің дамуы, диспансерлік бақылау және жүргізілген сауықтыру топтары бойынша ақпаратты халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелеріне ұсынады;

3) он күн сайын осы Санитариялық қағидаларға 9-қосымшаның 5-нысанына сәйкес оны кейіннен түзете отырып және тамақ өнімдері нормаларының орындалуын бақылау тізімдемесін жүргізе отырып, күнтізбелік 10 күнге негізгі өнімдер бойынша тәуліктік нормалардың орындалуына талдау жүргізеді.

147. Білім алушылар мен тәрбиеленушілер немесе персонал арасында инфекциялық аурулар тіркелген жағдайда, сондай-ақ профилактикалық мақсатта білім беру ұйымының басшылығы, оның персоналы және медицина қызметкерлері санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды жүргізеді.

148. Білім беру ұйымдарында медициналық көмек көрсету Кодекстің 7-бабы 82) тармақшасына сәйкес бекітілетін Медициналық қызмет көрсету қағидаларының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

149. Медициналық кабинеттерде өндірушінің нұсқаулығына сәйкес қолдануға рұқсат етілген дезинфекциялау құралдарымен жабдықтар мен мүкәммалға санитариялық-дезинфекциялық өңдеу жүргізіледі.

150. Білім беру объектілерінде осы Санитариялық қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес медициналық құжаттама жүргізіледі.

10-тарау. Шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин кезеңінде білім беру ұйымдарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

151. Білім алушылар білім беру ұйымдарының ғимаратына кірген және шыққан кезде:

1) барлық қызметкерлер мен білім алушылардың медицина қызметкерлері күнделікті таңертеңгі сүзгіні (жанаспайтын термометрия, ғимаратқа кіреберісте қолды антисептикпен өңдеу) жүргізеді;

2) мектепте жүріп-тұру, оның ішінде баспалдақпен көтерілу "бір жақты қозғалыс" қағидасы бойынша арнайы көрсеткіштермен таңбаланады;

3) кезекте қашықтықты қамтамасыз ету үшін кірер алдында асфальтқа таңба қойылады;

4) жалпы білім беру объектісінің үй-жайларында да, ғимаратында да да қашықтықты сақтау үшін сигналдық белгілер қойылады;

5) объектілерде, білім беру объектісінің аумағында, дәліздерде, үй-жайда оқушылардың қозғалысы кезінде кемінде 1,5 м қашықтықты сақтау;

6) оқушылардың, персоналдың қолдарын өңдеуге арналған тері антисептигі бар санитайзерлер әр қабатта, әр сыныпта (аудиторияда, кабинетте), санитариялық тораптарда және лас маскаларға арналған таңбаланған сыйымдылықтарда орнатылады;

7) оқушылар мен қызметкерлерге арналған санитариялық тораптарда дозаторларда сабынның, дозаторларда қолға арналған дезинфекциялық құралдардың болуы, қол жуу қағидалары бар плакаттардың болуы қамтамасыз етіледі.

152. Сабақ режимін және жұмыс орнын ұйымдастыру кезінде мынадай іс-шараларды жүргізу талап етіледі:

1) сабақтар арасындағы үзіліс уақыты әр түрлі уақытта әр түрлі сыныптар (топтар) үшін белгіленеді;

2) кабинеттік жүйені болдырмау;

3) 1 оқу күніне үстелде оқу құралдары бар (дербес оқулықтар, кеңсе) ресурстық лотокпен бір-бірінен кемінде 1,5 м қашықтықта 1 нақты білім алушыға 1 партаны (үстелді) бекіту;

4) үй-жайларды толтырудың жобалық қуатын сақтау (асырмау);

5) таза ауада дене шынықтыру сабақтарын жылы уақытта (ауа температурасы –18 °С төмен емес) ұйымдастыру немесе спорт залдарын үнемі желдету.

153. Білім беру ұйымдарында эпидемияға қарсы іс-шаралар жүргізіледі:

1) әр қабаттағы санитариялық бекеттердің жұмысын ұйымдастырылады, мектепке келген кезде (сабақ басталғанға дейін), үзілістерде, көшеде серуендегеннен кейін, санитариялық торапта болғаннан кейін және ластану жағдайларында оқушылардың қолдарын уақтылы жууын (сұйық сабынды пайдаланып қолды жуу) сыныптарда (топтарда) бақылау жүзеге асырылады;

2) қажетті медициналық жабдықтармен және дәрі-дәрмектермен (термометрлермен, шпательдермен, маскалармен) қамтамасыз ете отырып, медициналық кабинеттер мен изоляторлардың жұмыс істейді (күн сайын температураны өлшеу, ауру белгілерін анықтау, ауырған адамдар анықталған жағдайда оқшаулау үшін);

3) қызметкерлер арасында жеке (өндірістік) гигиена қағидаларын сақтау және олардың мүлтіксіз орындалуын бақылау қажеттілігі туралы апта сайын нұсқама жүргізіледі;

4) түшкіру және жөтелу кезінде пайдаланылған маскаларды, сулықтарды кәдеге жарату үшін арнайы орындар ұйымдастырылады;

5) санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуына жауапты адамды тағайындау (температураны жанаспайтын термометрмен өлшеу, персоналға нұсқаулық беру, жеке қорғаныш құралдарын уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, жуу және антисептикалық құралдардың қажетті қорын қадағалау, нұсқама, термометрия жүргізу журналын жүргізу, респираторларды, сулықтарды кәдеге жарату, жабдықтар мен мүкәммалды өңдеу, үй-жайларды жинау);

6) коронавирустық инфекциямен ауыратын науқаспен байланыста болған, ауырып сауыққан білім алушылардың білім беру ұйымына баруына дәрігердің білім беру ұйымында болу үшін медициналық қарсы айғақтардың жоқ екендігі туралы медициналық қорытындысы болған кезде жол беріледі;

7) сырқаттанушылықты тіркеу кезінде сыныпқа, топқа карантин белгіленеді.

154. Білім беру ұйымдарында инфекциялық аурулардың (респираторлық, ішек, дене қызуының көтерілуі) белгілері бар білім алушылар мен қызметкерлер жіберілмейді.

Инфекциялық аурулар белгілері бар білім алушылар мен қызметкерлер көрсетілген белгілер анықталған сәттен бастап жедел (кезек күттірмейтін) медициналық көмек бригадасы келгенге дейін не ата-аналары (заңды өкілдері) келгенге дейін дереу оқшауланады немесе үй жағдайында өздігінен оқшаулау жүзеге асырылады.

155. Білім беру ұйымы инфекциялық аурулардың белгілері бар білім алушылар мен қызметкерлерді кез келген қолжетімді тәсілмен анықтаған кезде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелерін осы Санитариялық қағидалардың 154-тармағында көрсетілген адамдар анықталған сәттен бастап инфекциялық аурулардың (респираторлық, ішек, жоғары дене температурасы) белгілері бар адамдар туралы хабардар етеді.

156. Білім беру ұйымдарында ата-аналарды (заңды өкілдерді) және басқа да келушілерді, оның ішінде жүкті әйелдерді және білім беру ұйымдарына барғанға дейін күнтізбелік 14 күн бұрын шетелден келген білім алушыларды (карантин) 65 жастан асқан адамдарды жіберу шектеледі. Ата-аналардың (заңды өкілдердің) балаларды жалпы білім беретін мектептерге алып жүруі мектеп ғимаратының кіреберісіне дейін жүзеге асырылады.

157. Білім беру ұйымында білім алушылар мен қызметкерлерге көліктік қызмет көрсету жүргізілетін өз көлігі болған кезде жүргізушілер қолдарын өңдеуге арналған антисептикпен және оларды міндетті түрде қажетті жиілікпен ауыстыра отырып, қорғаныш құралдарымен (маскамен), сондай-ақ әрбір рейс алдында автокөлік салонына дезинфекция жүргізу, кейіннен желдету арқылы жабдықталады.

158. Білім беру ұйымының әкімшілігі үй-жайларды жинауғаарналған дезинфекциялау және жуу құралдарының, қызметкерлердің қолдарын өңдеу, тыныс алу ағзаларының жеке қорғаныш құралдарының азаймайтын (кемінде бір ай) қорын қамтамасыз етеді.

Дезинфекциялау құралдарымен жұмыс істеуге денсаулық жағдайы бойынша қарсы көрсетілімдері жоқ кәмелетке толған адамдар жіберіледі.

159. Дезинфекциялау құралдары вирустық инфекциялар кезінде дезинфекциялау режимі көрсетілген, оларға қоса берілетін нұсқаулықты қатаң сақтаған кезде қолданылады.

160. Дезинфекциялау құралдары өнім берушінің ыдысында (қаптамасында) заттың атауы, оның мақсаты, заттаңбадағы жарамдылық мерзімі көрсетіле отырып сақталады. Ыдыстыңзаттаңбасы дезинфекциялау құралын сақтаудың (пайдаланудың) барлық кезеңінде сақталады, бөгде адамдарға берілмейді және қараусыз қалдырылмайды.

161. Оқу, жаттығу, өзге де ұйымдастыру процестері мен жұмыс режимінің кестесіне сәйкес ауаны зарарсыздандыру жөніндегі жабдықты пайдалана отырып, ауаны тұрақты зарарсыздандыру және үй-жайларды желдету жүргізіледі.

162. Вирулицидтік әсер ететін дезинфекциялық құралдары бар сыныптарды күніне кемінде 2 рет ылғалды жинау, есік тұтқаларын, ажыратқыштарды, тұтқаларды, сүйеніштерді, баспалдақ марштарын, байланыс беттерін (жабдықтарды, мүкәммалды, үстелдерді, орындықтарды), жалпы пайдалану орындарын (спорт, акт залдары, киім ілетін орындар, асхана, санитариялық тораптар) міндетті түрде дезинфекциялау, сондай-ақ профилактикалық тексеру, жөндеу, оның ішінде сүзгілерді ауыстыру, ауа өткізгіштерді дезинфекциялау жүргізе отырып, желдету жүйелері мен ауаны баптау жүйелерінің үздіксіз жұмысы қамтамасыз етіледі.

Үй-жайларды күрделі жинау аптасына кемінде 1 рет жүргізіледі.

163. Жинау мүкәммалы (шелектер, щеткалар, шүберектер) пайдаланылғаннан кейін арнайы бөлінген орындарда өңделуге және сақталуға жатады.

164. Білім беру ұйымдарында ауыз су режимін сақтау қамтамасыз етіледі.

Ауыз су, оның ішінде ыдыстарға құйылған (графиндер, шәйнектер, бөшкелер) немесе қауіпсіздік сапасының көрсеткіштері бойынша бөтелкеге құйылған су нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес келеді.

Жеке бөтелкедегі ыдысты пайдалануға рұқсат етіледі. Ішу үшін таза ыдысты (шыны, фаянс, бір рет қолданылатын стақандар) пайдаланады. Қайнатылған ауыз суды үш сағаттан аспайтын уақыт сақтаған жағдайда пайдалануға жол беріледі.

Ауыз су режимін ұйымдастыру үшін объект басшысының бұйрығымен жауапты адам тағайындалады, білім алушылар мен тәрбиеленушілердің объектіде болған барлық уақыт ішінде ауыз суға еркін қол жеткізуі қамтамасыз етіледі.

165. Бастауыш, орта және негізгі орта деңгейдегі білім беру ұйымдарында асханада тамақтану қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайға байланысты жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша және тиісті аумақтардың бас мемлекеттік санитариялық дәрігерлерінің келісімі бойынша ұйымдастырылады.

166. Асханада оқушыларды отырғызу олардың арасындағы кемінде 2 м әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып қамтамасыз етіледі.

167. Бірнеше рет қолданылатын ыдыстарды пайдалану кезінде – оны өңдеуді арнайы жуу машиналарында, оны пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес, 65 оС төмен емес температурада 90 минут бойы ыдыс-аяқ пен асхана аспаптарын дезинфекциялауды қамтамасыз ететін өңдеу режимдерін қолдана отырып немесе оларды қолдану жөніндегі талаптарға сәйкес дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, сол температурада қолмен жүргізеді.

168. Ыдыс-аяқты қолмен жуу үшін асхана ыдыстарына арналған үш секциялы ванналар, шыны ыдыстар мен асхана құралдарына арналған екі секциялы ванналар көзделуі қажет.

169. Асхана ыдыстарын қолмен жуу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

1) тамақ қалдықтарын механикалық жою;

2) ваннаның бірінші секциясында жуу құралдарын қоса отырып, суда жуу;

3) ваннаның екінші секциясында температурасы 40 °С-тан төмен емес суда жуу және ваннаның бірінші секциясына қарағанда екі есе аз мөлшерде жуғыш заттарды қосу;

4) ваннаның үшінші секциясында тұтқалары бар металл торда ыдысты температурасы 65 °С төмен емес ыстық ағынды сумен себезгі саптамасы бар икемді шланг көмегімен шаю;

5) барлық асхана ыдыстары мен аспаптарын оларды қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес дезинфекциялау құралдарымен өңдеу;

6) ваннаның үшінші секциясында тұтқалары бар металл торда ыдысты себезгі саптамасы бар икемді шланг көмегімен ағынды сумен шаю;

7) ыдысты торлы сөрелерде, стеллаждарда кептіру.

170. Ыдыс жуғыш машина істен шыққан кезде ыдыстарды қолмен жууға жағдай жасау, жуу және дезинфекциялау құралдарымен, щеткамен, шүберекпен қамтамасыз ету және ыдыс жуу сапасын бақылау қажет.

171. Асхана қызметкерлері (сатушылар, аспазшы, даяшылар, кассирлер және тамақ өнімдерімен тікелей байланысы бар басқа да қызметкерлер) өз қызметтерін қолын жиі өңдей отырып, медициналық немесе мата маскаларын киіп (маскаларды 3 сағатта кемінде 1 рет ауыстыру) көрсетеді.

172. Жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін (немесе кемінде 6 сағаттан кейін) үй-жайларды дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, есік тұтқаларын, тұтқаларды, үстелдерді, орындықтардың арқаларын (креслолардың шынтақшаларын), тамақтану залына (асханаға) кіре берісте қол жууға арналған Раковиналарды дезинфекциялау сулықтарымен (немесе дезинфекциялау құралдарының ерітінділерімен) сүрту жолымен желдету және ылғалды жинау жүргізіледі.

173. Вирустар мен микроорганизмдерді жою үшін экспозиция уақыты және препаратқа арналған нұсқаулыққа сәйкес дезинфекциялау құралының жұмыс ерітіндісінің концентрациясы сақталады.

174. Өңдеуден кейін беті сумен жуылады және қағаз сүлгілердің немесе бір рет қолданылатын сулықтарың (шүберектердің) көмегімен кептіріледі.

175. Дезинфекциялау құралын пайдалану регламенті жекелеген дезинфекциялау құралдарын қолдану жөніндегі нұсқаулықпен айқындалған, онда дезинфекциялау құралын экспозициядан кейін жуу қажеттілігі немесе қажеттілігінің болмауы түсіндіріледі.

176. Бір уақытта қолданылатын асхана ыдыстары мен аспаптарының саны ұйымның қажеттіліктерін қамтамасыз етуі керек. Жарықтары, сынықтары, шеттері сынған, пішіні өзгерген, эмалі зақымдалған ыдыстарды пайдалануға жол берілмейді.

177. Білім беру ұйымдарында сабақтардың аралас және штаттық режимін ұйымдастыру кезінде мынадай көрсетілімдері бар тәуекел тобына жататын педагогтар жұмыс істемейді:

1) жасы 65 жастан асқан педагог;

2) қан айналымы жүйесінің қосалқы аурулары бар (артериялық гипертония, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі);

3) жоғарғы тыныс алу жүйесінің қосалқы созылмалы аурулары,эндокринопатиялар, иммун тапшылығы жай-күйі және басқа да ауыр созылмалы аурулар;

4) жүкті әйелдер.

Аталған аурулары бар педагогтар қашықтықтанбілім беруге (оқытуға) ауыстыруға жатады.

178. Білім беру ұйымдарының жатақханаларында демалыс және өзге де бұқаралық іс-шараларды өткізу тоқтатылады, үй-жайларды санитариялық өңдеуге және белгіленген өткізу режимінің қамтамасыз етілуіне бақылау күшейтіледі.

179. Жатақханадан шығуға оқу сабақтарына қатысу үшін және басқа ерекше жағдайларда жол беріледі. Тұратын адамдардың ғимаратқа кіруіне және одан шығуына, жатақханаларға бөгде адамдардың кіруіне жол берілмейді.

180. Жатақхананың әрбір қабаты жанаспайтын шашыратқыш диспенсерлермен немесе оларды құюға арналған дезинфекциялық ерітіндісі бар санитайзерлермен жабдықталады.

181. Жатақханаларда қашықтықтан оқыту үшін жағдай жасалады (тұрмыстық жағдайлармен, компьютермен, интернетпен қамтамасыз ету).

182. Қашықтықтан оқыту форматында оқу кезінде жатақханаларда тұратын адамдар азық-түлік дүкендері мен дәріханаларда сатып алу үшін шығуды қоспағанда, тұрақты тұратын орындарына немесе өзге де орындарға шықпайды.

183. Білім алушылар қашықтықтан оқыту режимінде жатақханадан уақытша шыққан кезде жатақханадан шығу уақытын, қайтып келу уақытын және ол жіберілетін орынды көрсете отырып, білім беру ұйымын жазбаша, оның ішінде электрондық байланыс арқылы хабардар етеді.

184. Білім беру ұйымы кәмелетке толмаған білім алушының жатақханадан шығуы туралы ата-аналарға (заңды өкілдеріне) хабарлайды.

185. Білім беру ұйымдары жатақханадан шыққаннан кейін қайтып келген білім алушының денсаулық жағдайына қайтып келген күннен бастап күнтізбелік 14 күн ішінде мониторинг жүргізеді.

186. Жатақханаларда мынадай эпидемияға қарсы іс-шаралар жүргізіледі:

1) білім алушылардың бірге тамақтануын болдырмау;

2) дәретханаларда, қолжуғыштарда, себезгі және тұрмыстық бөлмелерде дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, үнемі ылғалды жинауды жүргізу;

3) жалпы пайдалану орындарын қол жууға арналған құралдармен және антисептиктермен қамтамасыз ету;

4) жинау жиілігі мен сапасын арттыру (тұтқаларды, таяныштарды, басқа да жанасатын беттердің тұтқаларын қосымша өңдеу);

5) білім алушылардың жатақханадан шығуы мен кіруін журналға тіркеу;

6) жатақханада тұруға қалған білім алушылардың дене қызуының көтерілуінің барлық жағдайларын немесе жіті респираторлық вирустық инфекцияның (бұдан әрі – ЖРВИ) өзге де белгілерін журналға тіркеу);

7) тәуекел топтарын ескере отырып, созылмалы аурулары бар студенттерге ерекше бақылауды қамтамасыз ету.

1-параграф. Шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин кезеңінде бастауыш, орта және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы сабақ режиміне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

187. Мектепалды, 1-11(12) сыныптар үшін оқу процесін ұйымдастыру республикадағы эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулыларымен айқындалатын мектептерді қоспағанда, қашықтықтан жүргізіледі.

188. Мектептерде тиісті жағдайлар болған кезде (күшейтілген санитариялық талаптар) балалардың ата-аналары мен заңды өкілдерінің өтініштері бойынша ғана санитариялық қауіпсіздіктің қатаң шараларын сақтай отырып, кезекші сыныптарды ашуға рұқсат етіледі. Білім алушылар контингенті республикадағы эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулыларымен айқындалады.

189. Кабинеттерде жүру, мұғалімге бару, сыныптан тыс іс-шаралар мен ата-аналар жиналыстарын өткізу шектеледі.

190. Кезекші сыныптарда оқытуды ұйымдастыру кезінде мынадай талаптардың орындалуы қамтамасыз етіледі:

1) сыныптың толымдылығы – 15 баладан аспайды;

2) сабақтың ұзақтығы – 40 минут;

3) әр түрлі сыныптар үшін әр уақыттағы өзгерістер;

4) әр сабақтан кейін кабинеттерді желдету;

5) әр сабақтан кейін қолды жуу және арнайы құралдарды қолдану;

6) сабақ кестесі білім беру ұйымының оқу жылына арналған жұмыс оқу жоспарына сәйкес жасалады;

7) сабақтар кестеге сәйкес өткізіледі;

8) "бір сынып – бір кабинет" қағидатын сақтау.

191. Арнайы сыныптарда (мектептерде) кезекші сыныптарды қалыптастыру ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін ата-аналардың немесе заңды өкілдердің өтініштері бойынша жүзеге асырылады. Өтініштер электрондық нысанда қол жетімді байланыс құралдары арқылы осы Санитариялық қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қабылданады.

Сырқаттанушылық тұрақты төмендеген кезде Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысымен эпидемиологиялық жағдайға сәйкес білім беру ұйымының аралас немесе штаттық оқыту режиміне біртіндеп көшуі айқындалады.

192. Білім беру ұйымдарында оқытуды аралас форматта ұйымдастыру кезінде әлеуметтік қашықтықты, физикалық байланыстарды қысқартуды сақтай отырып, ауысымдар мен кіші ауысымдар ұлғаяды.

193. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттардың (оның ішінде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған), білім беру ұйымдарының оқу-сауықтыру, дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың, жалпы үлгідегі мектеп-интернаттардың, барлық сыртқы байланыстары шектелген мектеп жанындағы интернаттардың жабық режимдегі жұмысын ұйымдастыру ата-аналардың (заңды өкілдердің) өтініштері негізінде жүргізіледі.

194. Жабық форматта сабақ режимін ұйымдастыру кезінде мынадай талаптарды сақтау қажет:

1) мектеп-интернатта тұру үшін білім алушылар бір мезгілде келуі жүзеге асырылады;

2) білім беру ұйымының әкімшілігі жасаған және бекіткен кестеге сәйкес ауысыммен педагогикалық қызметті жүзеге асырылады (мұғалімдер, тәрбиешілер, психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу мамандары);

3) білім беру ұйымдары үшін белгіленген тәртіппен ауысымға түсетін педагог қызметкерлердің денсаулық жағдайын бақылауды жүзеге асырылады;

4) білім беру процесін жабық режимде жүзеге асыратын мұғалімдер, тәрбиешілер мен мамандар үшін тұру, тамақтану, педагогикалық процеске дайындалу үшін жағдайларды қамтамасыз етіледі;

5) оқу-тәрбие процесіне тікелей қатысы жоқ әкімшілік-басқару құрамының, қосалқы және техникалық қызметтердің қызметі қашықтықтан да, штаттық режимде де жүзеге асырылуы мүмкін.

6) штаттық режимде қызметті ұйымдастыру кезінде педагогикалық ұжымның, техникалық қызметтердің байланыстарын болдырмайды.

7) интернет-ресурстарды, басқа да қол жетімді байланыс құралдарын пайдалана отырып, ата-аналармен (заңды өкілдермен) қашықтық тәртіппен байланысты жүзеге асырылады;

8) сабақтың ұзақтығы - 40 минут деп белгіленеді;

9) әр түрлі сыныптар үшін әр уақыттағы үзілістер белгіленеді;

10) әр сабақтан кейін кабинеттерді желдету жүргізіледі;

11) әр сабақтан кейін қолды жуу және арнайы құралдарды пайдалану;

12) сабақ кестесі білім беру ұйымының оқу жылына арналған жұмыс оқу жоспарына сәйкес жасалады;

13) сабақтар кестеге сәйкес өткізіледі.

195. Білім алушының компьютерде жұмыс істеуі сабақ ұзақтығына қойылатын талаптарды сақтай отырып жүзеге асырылады.

196. Мектепалды сыныптарда және мектептерде тікелей бейнетерминалмен, дербес компьютермен, планшетті дербес компьютермен және ноутбуктермен сабақтардың үздіксіз ұзақтығы оқу сағаты ішінде:

1) мектепалды, мектепке дейінгі топтарда (сыныптарда) және 1 сыныптарда - 15 минуттан аспайды;

2) 2-3 сыныптарда - 20 минуттан аспайды;

3) 4-5-сыныптарда - 25 минуттан аспайды;

4) 6-8 сыныптарда - 25 минуттан аспайды;

5) 9-11(12) сыныптарда - 30 минуттан аспайды.

197. Компьютерлермен және ноутбуктермен тікелей жұмыс істеу ұзақтығы 2 сағаттан аспайды. Жұмыс кезеңінде профилактикалық іс-шаралар жүргізіледі: әр 20-25 минут сайын көзге арналған жаттығулар және үзіліс кезінде 45 минуттан кейін дене шынықтыру үзілісі.

198. Арнайы білім беру ұйымдарында (психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялар (бұдан әрі – ПМПК), психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттерінде (бұдан әрі – ППТК), оңалту орталықтарында (бұдан әрі – ОО) жұмысты ұйымдастыру жергілікті атқарушы органдардың шешімі және тиісті аумақтардың бас мемлекеттік санитариялық дәрігерлерінің келісімі бойынша қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, қашықтықтан, штаттық режимде жүргізіледі.

199. ППТК-да ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен психологиялық-педагогикалық процесті ұйымдастыру белгіленген оқу жүктемесіне, жеке және кіші топтық бағдарламаларға, жеке кестеге және бірнеше ауысымдағы сабақ кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.

200. Жеке және кіші топтық сабақтарды оларды кезектестіре отырып өткізуге жол беріледі: біреуі штаттық режимде – біреуі педагогтің қашықтықтан қол жеткізу мүмкіндігімен қашықтықтан форматта (ұйымнан тыс).

201. ППТК-да кіші топтық сабақтар баланың ата-анасын (заңды өкілдерін) қоса отырып, 5 баладан аспайтын құрамда өткізіледі.

202. ППТК жағдайындағы сабақтардың ұзақтығы ерте жастағы балалар үшін 20-25 минутты, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалар үшін 30-35 минутты құрайды. Сабақтар арасындағы аралық 10-15 минутты құрайды.

203. Емдік дене шынықтыру (бұдан әрі – ЕДШ) залда ата-аналары (заңды өкілдері) ата-анасы (заңды өкілдері) мен педагог (1-1,5 м) арасындағы қауіпсіз қашықтықты сақтай отырып, сабаққа қатыса отырып өткізіледі. Сабақтарға балаларды алып жүретін адамдардың мынадай санаттары жіберілмейді:

1) расталған коронавирустық инфекциямен байланыста болғандар;

2) жүкті әйелдер;

3) 65 жастан асқан адамдар;

4) жедел респираторлық аурулардың белгілері бар адамдар. ЕДШ нұсқаушысының баламен жұмысы бір рет қолданылатын қолғаптар мен маскаларды пайдалана отырып жүргізіледі.

204. Ауырып сауыққан балаға және (немесе) ол коронавирустық инфекциямен ауыратын науқаспен байланыста болған жағдайда, ППТК-да сабақтарды жалғастыру үшін медициналық қарсы көрсетілімдердің жоқтығы туралы дәрігердің медициналық қорытындысы болған кезде жол беріледі.

205. ОО-да ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен оқу-дамыту және психологиялық-педагогикалық процесті ұйымдастыру белгіленген оқу жүктемесіне, жеке, топтық және топтық бағдарламаларға, жеке кесте мен сабақ кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.

206. Жеке және кіші топтық сабақтарды кезектестіре отырып өткізу: инфекциялық сырқаттанушылық бойынша санитариялық-эпидемиологиялық жағдай жақсарғанға дейін біреуі штаттық режимде – біреуіқашықтықтан форматта. Педагогтың қашықтықтан қол жеткізу мүмкіндігімен (ұйымнан тыс) қашықтықтан оқыту форматында сабақтар өткізу жүргізіледі.

207. Сабақтарды штаттық режимде ұйымдастыру кезінде мүмкіндігінше баламен дене байланысын шектеу, мүмкіндігінше баланың қажетті ойыншықтары мен үйдегі дидактикалық материалдары пайдаланылады.

208. РО-да кіші топтық сабақтар баланың ата-анасын (заңды өкілдерін) қоса отырып, 5 баладан аспайтын құрамда өткізіледі.

209. Сабақтың ұзақтығы ерте жастағы балалар үшін 20-25 минутты, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалар үшін 30-35 минутты құрайды. Сабақтар арасындағы интервал 10-15 минутты құрайды.

210. ЕДШ сабаққа ата-ананы (заңды өкілдерін) қосып, ата-ана мен педагог арасындағы қауіпсіз қашықтықты сақтай отырып, қатаң түрде залда өткізіледі (1-1,5 м). ЕДШ нұсқаушысының баламен жұмысы маскаларды пайдалана отырып жүргізіледі.

211. Ата-аналарының (заңды өкілдерінің) қалауы бойынша ОО-да 12 адамнан аспайтын күндізгі және қысқа мерзімді болу топтары штаттық режимде жұмыс істеуі мүмкін.

212. Физиопроцедураларды, массаждарды жүргізу кезінде кушеткалар арасындағы қауіпсіз қашықтықты сақтай отырып, бөлмеде 2-ден аспайтын баланың болуын шектеу. Баламен медициналық процедуралар маскаларды қолдану арқылы жүзеге асырылады.

213. ПМПК балаларды консультацияға алдын ала жазылу бойынша қызметті жүзеге асырады.

214. ПМПК-да диагностикалық топ болған жағдайда ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен қашықтықтан режимде жұмысты ұйымдастыру ОО және ППТК үшін іс-шараларға сәйкес жүзеге асырылады.

2-параграф. Шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин кезеңінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында сабақ режимін ұйымдастыруға қойылатын талаптар

215. ТжКБ ұйымдары республикадағы эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулыларымен айқындалатын режимдерде (қашықтықтан, аралас, штаттық) жұмыс істейді.

216. ТжКБ ұйымдарында мәдени-бұқаралық және тәрбиелік, бұқаралық спорттық іс-шараларды өткізуге жол берілмейді.

217. Білім беру бағдарламаларын немесе олардың бөліктерін іске асыру кезінде ТжКБ ұйымы:

1) үй-жайдағы жобалық қуаттың 30 %-ынан аспаған кезде корпустарда, аудиторияларда адамдардың бір мезгілде болуы қажет;

2) спорт, акт залдарын топтармен толтыру жобалық қуаттылықтың 30% - нан аспайтын мөлшерде жүзеге асырылады;

3) 65 жастан асқан адамдар мен ауруы бойынша диспансерлік есепте тұрған адамдар аудиториялық сабақтарды олардың келісімінсіз өткізуге жіберілмейді.

218. Оқу сабақтары қашықтықтан, аралас және штаттық режимде ұйымдастырылады. Штаттық режимде оқыту барлық санитариялық нормаларды сақтай отырып, күндерді және (немесе) пәндерді кезектестіре отырып (күн шегінде немесе аптаның күндері бойынша) топтарда (немесе кіші топтарда) жүзеге асырылады.

219. Штаттық, аралас форматтарда оқытуды ұйымдастыру кезінде:

1) кемінде 1,5 м қашықтың сақталуын ескере отырып, аудиторияларда сабақтар өткізу, кабинеттік жүйенің күшін жоюмен өткізіледі;

2) әр топ үшін сабақтар арасындағы үзілістер жеке ұйымдастырылады;

3) кітапханаларда оқу залдары жабылады, тек кітап беру жұмыс істейді;

4) студенттерге, педагогтарға, өндірістік оқыту шеберлеріне, персоналдарға, ата-аналарға (заңды өкілдеріне) санитариялық-гигиеналық талаптарды сақтау туралы нұсқама жүргізіледі;

5) жатақханаларда бөлу тұратындар арасындағы әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып және бөлмелерді 50 %-ға дейін толтыру арқылы жүзеге асырылады.

3-параграф. Шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин кезеңінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында сабақ режимін ұйымдастыруға қойылатын талаптар

220. ЖОО ұйымдары республикадағы эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулыларымен айқындалатын (қашықтықтан, аралас, штаттық) режимде жұмыс істейді.

221. ЖОО ұйымдарында эпидемияға қарсы мынадай іс-шаралар жүргізіледі:

1) оқу және өзге де корпустардың, жатақханалардың ішінде желдету жүйелері мен ауа баптау жүйелері жұмыс істейді, желдету режимі сақталады;

2) үй-жайдағы жобалық қуаттың 40-50%-ынан асырмай корпустарда, аудиторияларда адамдардың бір мезгілде болуына жол беріледі;

3) спорттық, акт, ағынды залдарды топтармен толтыру жобалық қуаттың 40-50% - нан аспайтын мөлшерде жүзеге асырылады;

4) ағынды аудиторияларды (сыйымдылығы 40 адамнан астам), кітапханаларды өңдеу әрбір 4 сағат сайын ылғалды жинау және кейіннен желдету арқылы жүргізіледі;

5) аудиторияларды (сыйымдылығы 40 адамнан кем) өңдеу күн сайын ылғалды жинау және кейіннен желдету арқылы жүргізіледі;

6) корпус (корпустар) ішінде қосымша өткізу режимін болжайтын аймақтарға бөлу жүйесі енгізіледі;

7) зертханалық, практикалық және студиялық сабақтар 1 білім алушыға кемінде 5 м2 қамтамасыз ету арқылы жүргізіледі;

8) оқу процесінде пайдаланылатын жұмыс орындарында, зертханаларда, аудиторияларда (қажет болған жағдайда) мөлдір қалқалар орнату көзделеді.

222. Білім алушылар (студенттер, магистранттар, докторанттар, курс тыңдаушылары) үшін бағдарлау апталары шеңберінде орнату сабақтарын өткізуге жол берілмейді.

223. ЖОО ұйымдарында бұқаралық оқу, тәрбие және спорттық іс-шараларды өткізуге жол берілмейді.

 

"Білім беру объектілеріне
қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына
1-қосымша

Зертханалық-аспаптық зерттеулер

Сынама алу орны

Зертханалық зерттеулер, саны (бірлік)

Зерттеу кезеңділігі

 

1

2

3

4

 

1

Білім алушылар мен тәрбиеленушілерге білім беру, тәрбеиелеу, тұру орындарының ұйымдары, барлық түрдегі және типтегі интернат ұйымдары

 

1.1

ас блоктары

микробиологиялық зерттеулерге тамақ өнімдерінің (шикізат) сынамалары

ағымдағы қадағалау тәртібінде

 

микробиологиялық зерттеулерге алынатын дайын тағамдардың сынамалары

ағымдағы қадағалау тәртібінде

 

микробиологиялық және санитариялық-химиялық зерттеулерге су сынамалары

ағымдағы қадағалау тәртібінде (жылына бір рет)

 

тағамдардың құнарлығы

ағымдағы қадағалау тәртібінде

 

термиялық өңдеу сапасы

ағымдағы қадағалау тәртібінде

 

сыртқы орта шайындылары

ағымдағы қадағалау тәртібінде

 

дезинфекциялау құралдарындағы хлордың қалдығын айқындау

ағымдағы қадағалау тәртібінде

 

бактериологиялық, санитариялық-химиялық зерттеулерге жергілікті сумен жабдықтау көздерінен (орталықтандырылған, құдықтар, ұңғымалар, каптаждар) алынатын ауыз су

ағымдағы қадағалау тәртібінде (жылына бір рет)

 

персоналды бактериологиялық тасымалдаушылыққа зерттеп-қарау

эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша

 

1.2

қабылдау бөлмелері, жатын бөлмелер, оқу үй-жайлары, шеберханалар, спорт және музыка залдары, медициналық кабинеттер, демалуға және ұйықтауға арналған үй-жайлар, компьютерлік сыныптар

температурасы, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы

объектінің сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды берген кезде, ағымдағы қадағалау тәртібінде (жылыту маусымы кезеңінде жылына бір рет)

 

1.3

зертханалар, химия кабинеті, спорт залдары, шеберханалар, ас блоктары

желдетудің, шудың тиімділігін зерттеу

ағымдағы қадағалау тәртібінде (жылына бір рет)

 

1.4

су тарату крандары - ғимаратқа, ас блоктарына (бөлек блокта орналасқан кезде) – судың кіру және шығу орындары

су құбыры жүйесінен алынатын су (бактериологиялық және санитариялық-химиялық зерттеулер)

объектінің сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды берген кезде, ағымдағы санитариялық қадағалау

 

1.5.

құдықтар, ұңғымалар, каптаждар және бұлақтар, су тарату крандары

бактериологиялық, санитариялық-химиялық зерттеулерге жергілікті сумен жабдықтау көздерінен (орталықтандырылған, құдықтар, ұңғымалар, каптаждар) алынатын ауыз су

объектінің сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды берген кезде, ағымдағы қадағалау тәртібінде

 

1.6

ыдыстарға өлшеп-құйылған суды пайдаланатын объектілер

ыдыстарға өлшеп-құйылған ауыз су (шөлмектердегі суды қоспағанда)

ағымдағы қадағалау тәртібінде

 

1.7

жабық жүзу бассейндері және ванналар

бактериологиялық, санитариялық-химиялық, паразитологиялық зерттеуге алынатын су сынамалары

объектінің сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды берген кезде, ағымдағы қадағалау тәртібінде

 

1.8

компьютерлік және мультимедиялық сыныптар, кабинеттер

жұмыс орындарындағы электромагниттік, электростатикалық өрістердің кернеуі, аэроиондардың шоғырлану және униполярлық коэффициент деңгейі, шу

объектінің сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды берген кезде, ағымдағы қадағалау тәртібінде

 

1.9

оқу үй-жайлары, зертханалар, шеберханалар, өзін-өзі дайындау бөлмесі, оқу залы, медициналық кабинет

жасанды жарықтандыру деңгейі

объектінің сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды берген кезде, ағымдағы қадағалау тәртібінде

 

1.10

пешпен немесе автономды, электрсіз жылытылатын үй-жайлар, медициналық кабинеттер

ауа ортасын зерттеу

ағымдағы қадағалау тәртібінде

 

1.11

ойын алаңдарындағы құмды алаңқай

топырақты зерттеу

ағымдағы қадағалау тәртібінде мамырдан бастап қыркүйекке дейінгі кезеңде

 

1.12

балалар тауарларының ассортиментін сатып алуды жүзеге асыратын білім беру ұйымдары

балалар тауарларының ассортименті (киім, аяқ киім, ойыншықтар, косметикалық құралдар, кеңсе тауарлары, ыдыс, гигиена құралдары және басқалары)

жылына бір рет

 
 

"Білім беру объектілеріне
қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына
2-қосымша

           

Арнайы білім беру ұйымдарындағы сыныптардың, тәрбиелеу топтарының, ұзартылған күн топтарының толықтырылуы

Балаларға арналған арнайы білім беру ұйымдары

Сыныптағы (топтағы) балалар саны

 

мектеп жасы

1

2

Сөйлеу қабілеті бұзылған:

 

сөйлеу қабілеті қатты бұзылған

12

жекелеген дыбыстарды айта алмау фонетикалық-фонематикалық дамымаған

12

Есту қабілеті бұзылған:

 

естімейтін

8

нашар еститін және кейіннен саңырау болған

10

Көру қабілеті бұзылған:

 

көзі көрмейтін, кейіннен соқыр болған:

8

нашар көретін

12

амблиопия және қылилық

10

жеңіл ақыл-ой кемістігі

10

орташа ақыл-ой кемістігі

6

ауыр ақыл-ой кемістігі

4

психикалық дамуы тежелген

12

тірек-қозғалыс аппараты бұзылған

10

ауыр кемістігі бар

6

эмоциялық-ерік бұзылыстары бар

4

Ескертпе:

1. Жергілікті жағдайларға және қаражаттың болуына қарай көрсетілген арнайы білім беру ұйымдарында ұзартылған күн сыныптарын, тәрбиелеу топтарын толықтырудың ұсынылған шекті толықтырудан төмен болуына жол беріледі.

2. Дене бітімінің кемістігі және ақыл-ой кемістігі бар балалар топтарының саны (арнайы топ) 4 – 6-ны құрауы мүмкін.

 

"Білім беру объектілеріне
қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына
3-қосымша

Жалпы білім беретін ұйымдардағы апталық оқу жүктемесі

Сынып

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Жүктеме сағатпен, аптасына

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Ең көп оқу жүктемесi

22

24

25

29

29

33

33

34

36

38

39

39

 
 

"Білім беру объектілеріне
қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына
4-қосымша

                             

Қиындығы бойынша пәндердi саралау кестесi

Пән

Балл саны

 

1

2

3

 

1

Математика, орыс тiлi (қазақ тiлiнде оқытатын мектептер үшiн), Математика, қазақ тiлi (қазақ тiлiнде оқытпайтын мектептер үшiн)

11

 

2

Шет тiлi, пәндерді шет тiлiнде оқу

10

 

3

Физика, химия, информатика, биология

9

 

4

Тарих. Адам. Қоғам. Құқық.

8

 

5

Қазақ тiлi, әдебиет (қазақ тiлiнде оқытатын мектептер үшiн) Орыс тiлi, әдебиет (қазақ тiлiнде оқытпайтын мектептер үшiн)

7

 

6

Жаратылыстану, география, өзін-өзі тану, алғашқы әскери дайындық

6

 

7

Дене шынықтыру

5

 

8

Еңбек, технология

4

 

9

Сызу

3

 

10

Бейнелеу өнері

2

 

11

Ән сабағы

1

 
 

"Білім беру объектілеріне
қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына
5-қосымша

         

Оқу жиһазының өлшемдерi

 

Кесте

Жиhаздың нөмiрлерi

Оқушылар бойының тобы (миллиметрмен)

Білім алушыға қараған үстел жиегiнiң еденнен биiктiгi

Орындықтың алдыңғы жиегiнiң еденнен биiктiгi

 

1

2

3

4

5

 

1

1

1000 – 1150

460

260

 

2

2

1150 – 1300

520

300

 

3

3

1300 – 1450

580

340

 

4

4

1450– 1600

640

380

 

5

5

1600 – 1750

700

420

 

6

6

1750-ден жоғары

760

460

 
 

"Білім беру объектілеріне
қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына
6-қосымша

             

Объектілердің оқу және тұрғын корпустарындағы санитариялық аспаптарға қажеттілік

 

1-кесте

Жалпы бiлiм беретiн және интернат ұйымдарындағы оқу корпустарының санитариялық аспаптарға қажеттілігі

Үй-жай

Өлшем бірлігі

Санитариялық аспаптардың есепті саны

1

2

3

4

1

Оқушылар дәретханалары және қолжуғыштары: қыздарға ұлдарға

1 білім алушы 1 білім алушы

20 қызға 1 унитаз, 30 қызға 1 қолжуғыш 30 ұлға 1 унитаз, 40 ұлға 0,5 писсуар лотогы, 30 ұлға 1 қолжуғыш

2

Персонал дәретханалары және қолжуғыштары (жеке)

2 санторап

1 унитаз, 1 қолжуғыш

3

Әйелдердiң жеке гигиена кабинеті (персоналға арналған)

1 кабина

1 гигиеналық себезгі, 1 унитаз, 1 қолжуғыш

4

Жалпы мектеп үй-жайлары блогындағы акті залы – дәрісханасы жанындағы дәретханалар және қолжуғыштар

2 санторап (әйелдер және ерлер)

30 орындық залға 1 унитаз және 1 қолжуғыш

5

Спорт залдардың киім шешетін орындары жанындағы дәретханалар және себезгілер

1 киім шешетін бөлме

1 унитаз, 1 қолжуғыш, 2 себезгі торы

6

Асханадағы персоналға арналған дәретханалар және себезгiлер

1 санторап және 1 себезгі кабинасы

1 унитаз, 1 қолжуғыш, 1 себезгі торы

7

Қыздарға арналған жеке гигиена кабинасы

1 кабина

1 гигиеналық себезгi, 1 унитаз, бiр кабинаға 1 қолжуғыш, 70 қызға бiр кабина

8

Медициналық кабинеттегі персоналға арналған дәретханалар

1 санторап

1 унитаз, 1 қолжуғыш

9

Тамақ ішетін залдар жанындағы қолжуғыштар: соқыр және нашар көретіндерге арналған мектеп-интернаттарда ақыл-ой кемістігі бар балаларға арналған мектеп-интернаттарда жалпы білім беретін, мамандандырылған ұйымдарда, саңырау мен нашар еститін, тірек-қозғалыс аппараты бұзылған балаларға арналған мектеп-интернаттарда

1 білім алушы 1 білім алушы 1 білім алушы

10 орынға 1 қолжуғыш 15 орынға 1 қолжуғыш 20 орынға 1 қолжуғыш

Мектептен тыс ұйымдар үшін санитариялық аспаптарға қажеттілік

 

2-кесте

Үй-жай

Өлшем бірлігі

Санитариялық аспаптардың есепті саны

 

1

2

3

4

 

1

Оқушылар дәретханалары: қыздарға ұлдарға

1 білім алушы 1 білім алушы

20 қызға 1 унитаз, 30 қызға 1 қолжуғыш 30 ұлға 1 унитаз, 0,5 писсуар лотогы және 1 қолжуғыш

 

2

Персонал дәретханалары және қолжуғыштары (жеке)

2 санторап

1 унитаз, 1 қолжуғыш

 

3

Спорт залдардың киім шешетін бөлмелері жанындағы дәретханалар және себезгілер

1 киім шешетін бөлме

1 унитаз, 1 қолжуғыш 2 себезгі торы

 
           

Жалпы білім беретін, мамандандырылған және арнайы интернат ұйымдары, интернат ұйымдарының жатын корпустары, жетім балалар және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары, КТБО тұрғын кешендеріндегі санитариялық аспаптар саны

 

3-кесте

Үй-жайлар атауы

Өлшеуіш

Санитариялық аспаптар саны

 

1

2

3

 

Қыздарға арналған дәретханалар және қолжуғыштар

1 тәрбиеленуші

5 қызға 1 унитаз 4 қызға 1 қолжуғыш 10 қызға 1 аяқ ваннасы

 

Ұлдарға арналған дәретханалар және қолжуғыштар

1 тәрбиеленуші

5 ұлға 1 унитаз 5 ұлға 1 писсуар 4 ұлға 1 қолжуғыш 10 ұлға 1 аяқ ваннасы

 

Қыздарға арналған жеке гигиена кабиналары

1 кабина

15 қызға 2 кабина: 1 гигиеналық себезгі 1 унитаз 1 қолжуғыш (биде немесе иілгіш шлангі және тұғырық)

 

Себезгі кабиналар

1 кабина

10 жатын орынға 1 себезгі торы

 

Ванналар

1 орын

10 жатын орынға 1 ванна

 

Киім шешетін орын

1 орын

бір себезгі торына 2 орын (бір орынға ұзындығы 0,5 м орындық)

 

Себезгі бөлмесіндегі және ваннадағы дәретханалар

1 дәретхана

1 унитаз дәретхана жанындағы шлюзде 1 қолжуғыш

 
 

"Білім беру объектілеріне
қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына
7-қосымша

         

Жас ерекшелігіне байланысты граммен тағам порцияларының массасы

     

Тамақ ішу, тағам

Жасы

 

6-жастан 11 жасқа дейін

11-18 жастағы

 

1

2

3

 

Бірінші тағам

200-250

250-300

 

Екінші тағам:

     

Гарнир

100-150

150-180

 

Ет, котлет, балық, құс еті

80-150

100-180

 

Көкөніс, жұмыртқа, сүзбе, ет тағамы және ботқа

150-200

200-250

 

Салат

60-100

100-150

 

Үшінші тағам

200

200

 
 

"Білім беру объектілеріне
қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына
8-қосымша

         

Тамақ өнімдерін ауыстыру

Ауыстыруға жататын өнім

Граммен салмағы

Ауыстыратын өнім

Граммен салмағы

 

1

2

3

4

5

 

1

Сиыр еті

100,0

1-санатты сүйегі бар кесек ет: қой еті, жылқы еті, қоян еті

100,0

 

1-санатты сүйегі жоқ кесек ет: қой еті, жылқы еті, қоян еті

80,0

 

1-санатты жылқы еті

104,0

 

құс еті

100,0

 

1-санатты субөнімдер: бауыр, бүйрек, жүрек

116,0

 

пісірілген шұжық

80,0

 

ет консервілері

120,0

 

балық

150,0

 

жартылай майлы сүзбе

250,0

 

сүт

600,0

 

2

Майы алынбаған сүт

100,0

кефир, айран

100,0

 

қойылтылған стерилденген сүт

40,0

 

кілегей

20,0

 

майлы сүзбе

30,0

 

3

Қаймақ

100,0

кілегей

133,0

 

сүт

667,0

 

4

Сүзбе

100,0

сүт

333,0

 

ірімшік

40,0

 

сүзбе ірімшік

80,0

 

қаймақ

50,0

 

кілегей

66,0

 

5

Ірімшік

100,0

сиырдың сары майы

50,0

 

қаймақ

125,0

 

сүзбе

250,0

 

сүзбе ірімшік

200,0

 

сүт

825,0

 

жұмыртқа

3 шт.

 

6

Жұмыртқа

1 шт.

ірімшік

33,0

 

қаймақ

40,0

 

сүзбе

80,0

 

7

Басы алынған балық

100,0

ет

67,0

 

тұздалған майшабақ

100,0

 

балықтың жон еті

70,0

 

сүзбе

168,0

 

ірімшік

50,0

 

8

Жемістер

100,0

жеміс-жидек шырыны

100,0

 

кептірілген алма

20,0

 

кептірілген өрік

8,0

 

қара өрік

17,0

 

жүзім

22,0

 

қарбыз

300,0

 

қауын

200,0

 
 

"Білім беру объектілеріне
қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына
9-қосымша

             

Тез бұзылатын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттардың бракераж журналы

 

1-нысан

Азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің келіп түскен күні мен сағаты

Тамақ өнімдерінің атауы

Келіп түскен азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің саны (килограммен, литрмен, данамен)

Келіп түскен азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерін органолептикалық бағалау нәтижелері

Азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерін өткізудің соңғы мерзімі

Күндер бойынша азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерін іс жүзінде өткізу күні мен сағаты

Жауапты адамның Т.А.Ә. (бар болса), қолы

Ескертпе (бар болса)*

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 
                 
                   

Ескертпе : * Өнімдерді есептен шығару, кері қайтару фактілері және басқалар көрсетіледі.

"С – витаминдеу" журналы

 

2-нысан

Тағамды дайындау күні және сағаты

Тағамның атауы

Қосылған витаминнің жалпы саны

Бір порциядағы "С" витаминінің мөлшері

Жауапты адамның қолы

 
           
             

Тағамдардың және аспаздық өнімдердің сапасын органолептикалық бағалау журналы

 

3-нысан

Тағамды және аспаздық өнімдерді дайындау күні және сағаты

Тағамның және аспаздық өнімнің атауы

Тағамның және аспаздық өнімнің дайындық дәрежесін қоса алғанда, органолептикалық бағалау

Өткізуге рұқсат ету (уақыты)

Жауапты орындаушы (Т.А.Ә.) (бар болса, лауазымы)

Бракераж жүргізген адамның Т.А.Ә. (бар болса)

Ескертпе

 

1

2

3

4

5

6

7

 
               
                 

Ескертпе: 7-бағанда дайын өнімді өткізуге тыйым салу фактілері көрсетіледі.

Ас блогы жұмыскерлерін тексеріп-қарау нәтижелері

 

4-нысан

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Лауазымы

айы / күндері

 

1*

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15… 30

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

       
                                         

Ескертпе: *дені сау, ауру, жұмыстан шеттетілді, санация жүргізілді, еңбек демалысы, демалыс

_________ жылғы ___ айына тамақ өнімдері нормаларының орындалуын бақылау тізімдемесі

 

5-нысан

Тамақ өнімінің атауы

Тамақ өнімінің бір адамға граммен алғандығы г (брутто) нормасы*

Бір адамға күндер бойынша (барлығы) бруттода, граммен алғанда іс жүзінде өнім берілді және (немесе) тамақтанатындар саны

10 күнде 1 адамға бруттомен алғанда барлығы тамақ өнімі берілді

Орташа алғанда 1 адамға күніне

% (+/-)-да нормадан ауытқу

 

1

2

3

...

10

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
                       
                         

Ескертпе: _______________________________________________________

 

"Білім беру объектілеріне
қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына
10-қосымша

Медициналық пунктті жарақтандыруға арналған медициналық жабдықтар мен құрал-саймандардың ең аз тізбесі

Медициналық жабдықтар мен құрал-саймандардың атауы

Саны

 

1

2

3

 

1

Жазу үстелі

1

 

2

Орындықтар

2-6

 

3

Кушетка

1

 

4

Кеңсе шкафы

1-3

 

5

Медициналық шкаф

1

 

6

Керме

1

 

7

Шыны қақпағы бар медициналық шағын үстел

1-2

 

8

Тоңазытқыш (вакциналарға және дәрі-дәрмектерге арналған)

2

 

9

Тонометр

1-2

 

10

Фонендоскоп

1-2

 

11

Бактерицидті шам

1-2

 

12

Медициналық таразы

1

 

13

Бой өлшегіш

1

 

14

Вакциналарды тасымалдауға арналған термоконтейнер

1-2

 

15

Үстелге қоятын шам

1

 

16

Медициналық термометрлер

20-50

 

17

Қайшылар

2

 

18

Қол жуатын раковина

1

 

19

Педальды қақпағы бар шелек

1

 

20

Вакциналардың қалдықтарын жоюға арналған ыдыс

2

 

21

Медициналық халаттар

2

 

22

Қалпақтар

2

 

23

Бір рет қолданылатын жаймалар

үнемі болады

 

24

Бір рет қолданылатын қағаз сүлгілер

үнемі болады

 

25

Жинауға арналған қоңыр түсті халаттар

1

 

26

Бір рет қолданылатын бетперделер

10-30

 

27

Жинау мүкәммалы: шелек, швабра, шүберек, шүберектерді сақтауға арналған сыйымдылықтар, қолғаптар

үй-жай жиынына қарай есептеледі

 

28

Дезинфекциялау құралдары

3 айға қор

 

29

Кеңсе тауарлары (журналдар, дәптерлер, желім, қаламсап, қағазтескі, степлер, корректор, папкалар және басқа)

қажеттілігіне қарай

 

30

Кішкентай бикс

1 дана

 

31

Үлкен бикс

1 дана

 

32

Резеңке бұрау

4-6 дана

 

33

2,0 5,0 10,0 инелері бар шрицтер

10 дана 10 дана 5 дана

 

34

Пинцет

1 дана

 

35

Резеңке жылытқы

1-2 дана.

 

36

Мұзға арналған ыдыс

1-2 дана.

 

37

Бүйрек тәрізді науа

5 дана.

 

38

Металл қалақша

40 дана.

 

39

Аяқ-қолды иммобилизациялауға арналған шиналар

5 дана.

 

40

Кілемше

   

41

Сантиметрлік лента

1 дана

 

42

Көздің көргіштігін анықтауға арналған кестелер

1 дана

 

43

Дозаторлы сұйық сабын

үнемі болады

 
 

"Білім беру объектілеріне
қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талапта"
санитариялық қағидаларына
11-қосымша

         

Объектілердің медициналық құжаттамасы

Медициналық құжаттама мыналар болып табылады:

1) инфекциялық ауруларды есепке алу журналы;

2) жіті инфекциялық аурулармен байланыстарды есепке алу журналы;

3) профилактикалық егулер картасы;

4) профилактикалық егулерді есепке алу журналы;

5) вакциналардың, басқа бактериялық препараттардың қозғалысын тіркеу журналы;

6) Манту сынамаларын тіркеу журналы;

7) Манту сынамасы бойынша зерттеп-қарауға жататын тәуекел тобындағы балаларды тіркеу журналы;

8) фтизиопедиатрда қосымша зерттеп-қарауға жататын туберкулиннің оң нәтижесі бар адамдар журналы;

9) гельминттерге зерттеп-қаралатын адамдарды тіркеу журналы;

10) баланың денсаулық паспорты;

11) тәуекел тобындағы балалардың тізімдері;

12) студенттерді флюорографиялық зерттеп-қарауды есепке алу журналы;

13) флюорографиялық оң нәтижесі бар адамдарды есепке алу журналы;

14) диспансерлік қадағалаудың бақылау картасы;

15) тереңдетілген профилактикалық медициналық тексеріп-қарау журналы, мамандардың актілері;

16) оқушылардың (тәрбиеленушілердің) жеке медициналық карталары;

17) ас блогы жұмыскерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу журналы;

18) шикі өнімдерге арналған бракераж журналы

19) дайын тамақтың сапасын бақылау (бракераж) журналы

20) "С- витаминдеу" журналы;

21) бір айдағы тамақтану өнімдері нормаларының орындалуын бақылау тізімдемесі.

 

"Білім беру объектілеріне
қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талапта"
санитариялық қағидаларына
12-қосымша

 

Нысан

 

Кімге ______________________
Т.А.Ә. (бар болса) ____________
____________________________

 

мекенжайында тұратын

 

кімнен ______________________
Телефоны ___________________

ӨТІНІШ

Менің ұлымның (қызымның) ________________________________________________

Т.А.Ә. (бар болса) толығымен, сыныбы

кезекші сыныпта білім алуын ұйымдастыруыңызды сұраймын. Карантин және шектеу іс-шаралары кезеңінде баламның мектептегі білім алу жағдайларымен танысқанымды және келісетінімді хабарлаймын.

 

Күні___________

 

Қолы_____________

 

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2021 жылғы 5 тамыздағы
№ ҚР ДСМ-76 бұйрығына
қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күші жойылған кейбір бұйрықтарының тізбесі

1. "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15681 болып тіркелген).

2. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2018 жылғы 3 қыркүйектегі № ҚР ДСМ-9 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің өзгерістер мен толықтыру енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесінің 12-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17501 болып тіркелген).

3. "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі № ҚР ДСМ-20 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17480 болып тіркелген).

4. "Санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру мен жүргізудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 5 шiлдедегi № ҚР ДСМ-78/2020 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесінің 9-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20935 тіркелген).

5. "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 28 тамыздағы № ҚР ДСМ-98/2020 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21142 болып тіркелген).


 

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК

 

Утверждены приказом

МЗ РК № ҚР ДСМ-76

от 5 августа 2021 года

(зарегистрирован в МЮ за №23890 от 06.08.2021г.)

 

 

Санитарные правила
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

 

Глава 1. Общие положения

 

 1. Настоящие Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» (далее – Санитарные правила) разработаны в соответствии с подпунктом 132-1) пункта 16 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 «О некоторых вопросах министерств здравоохранения и национальной экономики Республики Казахстан» (далее – Положение) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к выбору земельного участка под строительство объекта, проектированию, реконструкции, эксплуатации, водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции, кондиционированию, ремонту и содержанию, условиям проживания, питания, обучения и производственной практике, производственному контролю, условиям труда и бытовому обслуживанию персонала, медицинскому обеспечению обучающихся и воспитанников на объектах образования независимо от форм собственности.
 2. Настоящие Санитарные правила распространяются на объекты организаций образования, в том числе воспитания, мест проживания и питания обучающихся и воспитанников, интернатные организации всех видов и типов (далее – объекты) за исключением дошкольных объектов воспитания и обучения детей (далее – дошкольные организации).
 3. На объектах проводятся лабораторно-инструментальные исследования в соответствии с приложением 1 к настоящим Санитарным правилам.
 4. В настоящих Санитарных правилах использованы следующие понятия:
  1. специальные образовательные организации – организации образования, обеспечивающие условия, включающие специальные учебные программы и методы обучения, технические и иные средства, среду жизнедеятельности, а также медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно освоение общеобразовательных учебных и образовательных программ лицами (детьми) с особыми образовательными потребностями;
  2. организация среднего образования – организация образования, реализующая общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего образования, специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы;
  3. бракераж – оценка качества продуктов питания и готовых блюд по органолептическим показателям;
  4. организация образования – юридические лица, а также имеющие статус международных школ филиалы юридических лиц, которые реализуют одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивают содержание и воспитание обучающихся и воспитанников независимо от формы собственности и организационной правовой формы, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, реализующие общеобразовательные учебные программы;
  5. учебно-оздоровительная организация образования – юридическое лицо, осуществляющее функции по воспитанию, образованию, оздоровлению, отдыху детей и учащейся молодежи;
  6. физическая культура – составная часть культуры, область социальной деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях развития физических и интеллектуальных способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания и развития;
  7. письменные принадлежности – письменные тетради, инструменты для письма и рисования, к которым относятся ручки, карандаши, фломастеры, пенал, циркуль, маркеры, угольки, мелки, стержни, грифеля;
  8. общеобразовательная организация – учебное заведение, реализующее общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, а также образовательные программы дополнительного образования обучающихся и воспитанников;
  9. организация образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – организация, в которой создаются благоприятные условия для воспитания, получения образования с предоставлением мест проживания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
  10. личная медицинская книжка – персональный документ, в который заносятся результаты обязательных медицинских осмотров с отметкой о допуске к работе;
  11. максимальная учебная нагрузка – общее количество часов инвариантной и вариативной части Типового учебного плана;
  12. интернатные организации – организации образования, обеспечивающие государственные гарантии прав на образование определенных категорий лиц с предоставлением мест проживания;
  13. центры адаптации несовершеннолетних (далее – ЦАН) – организации, находящиеся в ведении органов образования, обеспечивающие прием, временное содержание и проживание безнадзорных и беспризорных детей и подростков в возрасте от трех до восемнадцати лет до установления родителей или других законных представителей, детей, оставшихся без попечения родителей или лиц, их заменяющих, в случае невозможности их своевременного устройства, детей, отобранных при непосредственной угрозе их жизни или здоровью органом опеки и попечительства от родителей (одного из них) или от других лиц, на попечении которых они находятся, детей, направляемых в специальные организации образования, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации;
  14. лицей – учебное заведение, реализующее общеобразовательные учебные программы основного среднего и общего среднего образования и образовательные программы дополнительного образования, обеспечивающие расширенное и углубленное естественно–математическое образование обучающихся в соответствии с их склонностями и способностями;
  15. специализированная организация образования – учебное заведение, спортивные объекты, реализующее специализированные общеобразовательные учебные программы основного и общего среднего образования, разработанные на основании государственных общеобязательных стандартов образования и направленных на углубленное освоение основ наук, культуры, искусства, спорта, военного дела, развитие их творческого потенциала и дарований;
  16. предшкольные классы – классы для детей с пяти лет в общеобразовательных школах, в которых проводится одногодичная обязательная бесплатная предшкольная подготовка;
  17. внешкольная организация дополнительного образования (далее – внешкольные объекты) – учебно-воспитательная организация, предназначенная для обеспечения необходимых условий личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда обучающихся и воспитанников, формирования их общей культуры, адаптации личности к жизни в обществе, организации содержательного досуга;
  18. учебно-методический комплекс (далее – УМК) – совокупность единичных учебных и методических изданий, сопровождающие учебник и направленные на обеспечение освоения обучающимися содержания учебных предметов (дисциплин);
  19. учебная нагрузка – суммарная нормируемая занятость в учебно-воспитательном процессе для каждой возрастной группы, которая измеряется в учебных часах;
  20. учебный час – продолжительность урока (занятий) или лекции от начала до перемены (перерыва);
  21. оптимальные микроклиматические условия – сочетание количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на обучающихся и воспитанников обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции;
  22. производственный контроль – комплекс мероприятий, в том числе лабораторных исследований и испытаний производимой продукции, работ и услуг, выполняемых индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, направленных на обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания;
  23. рекреация – помещение для отдыха и восстановления сил, обучающихся и воспитанников во время перемены и в свободное от занятий время;
  24. санитарно-дворовые установки (далее – СДУ) – туалет, не связанный с централизованной канализацией, расположенный на территории объекта, имеющий надземную часть и выгребную яму;
  25. санитарная специальная одежда (далее – специальная одежда) – комплект защитной одежды персонала, предназначенный для защиты сырья, вспомогательных материалов и готового продукта от загрязнения механическими частицами, микроорганизмами и другими загрязнениями;
  26. септик – сооружение для очистки небольших количеств бытовых сточных вод;
  27. спортивные объекты – организации, деятельность которых связана с организацией и осуществлением лечебно-оздоровительных, физкультурно-оздоровительных, учебно-воспитательных работ и культурного досуга детей и подростков;
  28. наполняемость классов (групп) – нормируемое количество обучающихся;
  29. рациональное питание – сбалансированное питание, с учетом физиологических и возрастных норм питания;
  30. маломобильные группы населения – лица, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, информации или ориентировании в пространстве, в том числе использующие детские коляски, пожилого возраста, инвалиды;
  31. международная школа – учебное заведение, реализующее самостоятельно разработанные интегрированные образовательные программы, прошедшее авторизацию в Организации Международного Бакалавриата или международную институциональную аккредитацию;
  32. малокомплектная школа – общеобразовательная школа с малым контингентом обучающихся (от 5 детей), с совмещенными класс-комплектами и со специфической формой организации учебных занятий.

 

 

Глава 2. Санитарно-эпидемиологические требования к выбору земельного участка под строительство объекта, проектированию, эксплуатации, реконструкции объектов

 

 1. Выбор земельного участка, проектирование, реконструкция объектов определяется требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, утверждаемых уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства согласно подпункта 23-16) статьи 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства).
 2. Территория общеобразовательных организаций и объектов с организацией мест проживания обучающихся и воспитанников должна иметь ограждение по всему периметру в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Ограждение должно быть без повреждений.
 3. На территории объектов не допускается размещение объектов, функционально с ними не связанных.
 4. Внешкольные объекты, размещаемые в многоквартирных жилых домах, в частных домовладениях, во встроенно-пристроенных помещениях допускается не иметь отдельную территорию.
 5. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к СДУ покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием, доступным для очистки.
 6. При проектировании площади помещений общеобразовательных организаций (классы, учебные кабинеты) при смешанных формах обучения (фронтальная и групповая) устанавливается норма 2,5 квадратных метров (далее – м2) на одного обучающегося. При проектировании международных школ (классы, учебные кабинеты) норма площади помещений устанавливается заданием на проектирование или в соответствии с международными, региональными стандартами или стандартами иностранных государств, в порядке и условиях, установленных Законами Республики Казахстан «О стандартизации» и «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». Площадь мастерских по изучению технологий и труда, а также специализированных мастерских для дифференцированного обучения по направлениям – 3,75 м2 на одного обучающегося.
 7. Площади помещений учебных кабинетов и аудиторий технического и профессионального образования (далее – ТиПО), послесреднего образования (далее – ПО), высшего и послевузовского образования (далее – ВУЗ) определяются:
  1. не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося - для 12 - 15 мест;
  2. 2,2 м2 на 1 обучающегося - для 16 - 25 мест;
  3. 1,8 м2 на 1 обучающегося - для 26 - 49 мест;
  4. 1,5 м2 на 1 обучающегося - для 50 - 75 мест;
  5. 1,3 м2 на 1 обучающегося - для 76 - 100 мест;
  6. 1,2 м2 на 1 обучающегося - для 100 - 150 мест;
  7. 1,1 м2 на 1 обучающегося - для 150 - 350 мест;
  8. 1,0 м2 на 1 обучающегося - для 350 и более мест.

Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории должны размещаться на надземных этажах.

 1. Количество обучающихся и воспитанников не должно превышать проектную вместимость объекта. Количество обучающихся по дистанционной форме обучения в общую численность не включается.
 2. Допускается организация двухсменного режима обучения при условии соблюдения в каждой смене нормы площади на 1 обучающегося и требований настоящих Санитарных правил.
 3. Помещения (бойлерные с насосными установками, производственные помещения, ремонтные мастерские, охлаждаемые камеры с насосным отделением, вентиляционные камеры, компрессорные), режим использования которых сопровождается шумом и может причинять беспокойство обучающимся и воспитанникам, мешать или нарушать работу педагогического, медицинского, административного персонала не размещают смежно, над и под спальными комнатами, учебными, медицинскими кабинетами.

При условии выполнения мероприятий по изоляции шума и вибрации допускается размещение спальных комнат, учебных и медицинских кабинетов, помещений с постоянным пребыванием людей, примыкающих по вертикали и горизонтали к техническим помещениям вентиляционных систем.

 1. Набор помещений внешкольных объектов устанавливается в зависимости от реализации программ дополнительного образования, единовременной вместимости, технологии процесса обучения, инженерно-технического оборудования, оснащения необходимой мебелью.
 2. Радиаторы системы отопления спортивного зала располагаются в нишах под окнами и закрываются решетками или устанавливаются на высоту
  2,4 метра (далее – м) от пола. На окнах и осветительных приборах должны быть предусмотрены заградительные устройства.
 3. Поверхность пола во всех помещениях должна быть ровной, без щелей, изъянов и механических повреждений.

Полы в учебных помещениях, кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое или паркетное покрытие. Возможно покрытие полов синтетическими полимерными материалами, утепленным линолеумом, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию.

Пол спортивного зала деревянный или имеет специальное покрытие, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов.

Полы в мастерских трудового обучения выполняются из материала, устойчивого к механическому воздействию, в кабинетах и лабораториях химии – стойкие к химическим реагентам.

 1. Объекты эксплуатируются в отдельно стоящем здании или нескольких отдельных зданиях.

Допускается эксплуатация объектов в приспособленных зданиях, во встроенно-пристроенных помещениях. При эксплуатации общеобразовательной организации в приспособленном здании расчетная вместимость учебных помещений и кабинетов определяется с учетом нормы площади 2,5 м2 на 1 обучающегося.

 1. Размещение объектов в жилых зданиях, во встроенно-пристроенных помещениях определяется государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства.
 2. Объекты, эксплуатируемые на первом этаже многоквартирного жилого дома, должны иметь отдельный вход, не совмещенный с подъездом жилого дома.
 3. Эксплуатация помещений для пребывания обучающихся и воспитанников, медицинского назначения не допускается в подвальных и цокольных этажах зданий.
 4. Все помещения должны эксплуатироваться в соответствии с функциональным назначением.
 5. Не допускается эксплуатация объектов, размещенных в аварийных зданиях и помещениях.
 6. При наличии на объектах дошкольных организаций, компьютерных классов, специализированных медицинских и стоматологических кабинетов, парикмахерских, прачечных, бассейнов, учебно-производственных мастерских, объектов питания применяются требования санитарных правил, гигиенических нормативов, утверждаемые согласно подпункту 132-1) пункта 16 Положения (далее – документы нормирования).
 7. При реконструкции объектов соблюдаются требования пунктов с 6 по 24 настоящих Санитарных правил.

 

 

Глава 3. Санитарно-эпидемиологические требования к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции, кондиционированию

 

 1. На объектах предусматриваются и должны быть в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое, горячее водоснабжение, водоотведение.
 2. Объекты обеспечиваются безопасной и качественной питьевой водой в соответствии с установленными требованиями документов нормирования.
 3. На объектах должен быть организован питьевой режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости (графины, чайники, бачки и другие) или бутилированная, по показателям качества и безопасности соответствует требованиям документов нормирования.

Кулеры (диспенсеры) для воды регулярно очищаются согласно инструкции производителя. Для питья используют чистую посуду (стеклянная, фаянсовая, одноразовые стаканчики).

Разрешается использование индивидуальной бутилированной емкости. Допускается использование кипяченой питьевой воды, при условии ее хранения не более трех часов.

 1. Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков предусматривают наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи высотой не менее десяти сантиметров.
 2. За организацию питьевого режима приказом руководителя объектов назначается ответственное лицо. Обеспечивается свободный доступ обучающихся и воспитанников к питьевой воде в течение всего времени их пребывания на объектах.
 3. При отсутствии централизованной системы водоснабжения используется вода из местных источников питьевого назначения с устройством внутреннего водопровода и водоотведения.
 4. Допускается использование для хозяйственно-питьевых нужд привозной питьевой воды, доставка которой проводится специализированным автотранспортом, в специальных промаркированных емкостях, выполненных из материалов, разрешенных для контакта с питьевой водой, своевременно очищаемых, промываемых и дезинфицируемых.
 5. На объектах, работающих на привозной воде, предусматривается отдельное помещение с установкой емкостей для хранения запаса питьевой воды. Емкости имеют маркировку («питьевая вода»), подвергаются еженедельной (и по мере необходимости) очистке и дезинфекции с применением моющих и дезинфицирующих средств. Не допускается использование емкости для питьевой воды для иных целей.
 6. При отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения устанавливаются водонагреватели. Горячая и холодная вода подводится ко всем ваннам, душевым, прачечным, умывальникам в местах проживания, в помещениях медицинского назначения, а также к технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей.

Не допускается использование горячей воды из системы водяного отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей.

 1. Помещения, предназначенные для рисования и лепки, для работы с растениями, мастерские, помещения медицинского блока, производственные помещения пищеблока оборудуются раковинами с подводкой горячей и холодной воды, средствами для мытья и сушки рук.
 2. При размещении объектов в неканализованной и частично канализованной местности предусматривается устройство местного водоотведения. Прием сточных вод, в том числе СДУ осуществляют в общую или раздельные подземные водонепроницаемые емкости (ямы, септики), оснащенные крышками с гидравлическими затворами (сифонами), расположенные в хозяйственной зоне территории объекта, очистка которых проводится своевременно.

Сброс сточных вод в открытые водоемы и на прилегающую территорию, а также устройство поглощающих колодцев не допускается.

 1. Канализационные стояки для водоотведения в производственных, складских помещениях, бытовых помещениях прокладывают в оштукатуренных коробах.
 2. В неканализованной местности допускается устройство теплых санитарных узлов (1 на 75 человек) и установка наливных умывальников (1 на 30 человек).

Теплые санитарные узлы имеют надземные помещения и выгребную яму из водонепроницаемого материала. Уборку санитарных узлов проводят ежедневно с использованием дезинфицирующих средств. Выгребную яму своевременно очищают.

В проектируемых, строящихся и реконструируемых объектах образования в неканализованной и частично канализованной местности санитарные узлы располагаются в здании (школа, общежитие, учебный корпус).

 1. Здания объектов оборудуются системами центрального отопления. При отсутствии централизованного источника теплоснабжения предусматривается автономная котельная, работающая на жидком, твердом и газообразном топливе.
 2. В сельских населенных пунктах в одноэтажных зданиях малокомплектных школах допускается устройство печного отопления. Топка проводится в изолированном помещении с отдельным входом.
 3. В отопительный период температура воздуха определяется в соответствии с документами нормирования.
 4. Естественное и искусственное освещение помещений следует проектировать в соответствии с государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства. Для искусственного освещения используют лампы светодиодные, люминесцентные и энергосберегающие. Общее искусственное освещение предусматривается во всех помещениях.
 5. Территория объекта имеет наружное искусственное освещение.
 6. Световые проемы в учебных помещениях, игровых и спальнях оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами.
 7. В учебно-производственных мастерских, спортивных залах допускается двухстороннее естественное боковое и комбинированное (верхнее и боковое) освещение. Не допускается закрашивание оконных стекол в учебных помещениях.

Остекление окон выполняется из цельного стеклополотна.

 1. При искусственном освещении в одном помещении применяются лампы одного типа. Используют светильники отраженного и рассеянного света, обеспечивают их плафонами.
 2. Показатели искусственной освещенности объектов определяются в соответствии с документами нормирования.
 3. Учебные помещения объектов для обучающихся и воспитанников с нарушениями зрения (классы, кабинеты, лаборатории, мастерские), а также читальные залы оборудуют комбинированной системой искусственного освещения. Суммарный уровень освещенности от общего и местного освещения в зависимости от вида зрительной патологии составляет:
  1. с высокой степенью осложненной близорукости и дальнозоркостью высокой степени – 1000 люкс (далее – лк);
  2. с поражением сетчатки и зрительного нерва (без светобоязни) – 1000 – 1500 лк;
  3. для страдающих светобоязнью – не более 500 лк;
  4. уровень искусственной освещенности от системы общего освещения не должен превышать 400 лк;
  5. каждое рабочее место оборудуют светильниками местного освещения не менее 400 лк.

Светильники имеют жесткое крепление к поверхности стола и гибкий кронштейн, позволяющий менять угол наклона и высоту источника света.

 1. Лампы, вышедшие из строя, заменяются. Неисправные, ртутьсодержащие лампы хранятся в отдельном помещении, не доступном для обучающихся и воспитанников. Не допускается выброс отработанных ртутьсодержащих ламп в мусоросборники. Хранение и направление на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп возлагается на ответственное лицо приказом руководителя объекта.
 2. Здания объектов оборудуются системами вентиляции и кондиционирования воздуха. На пищеблоке предусматривается вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, устанавливаются вытяжные зонты.
 3. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха соблюдаются требования документов нормирования.
 4. Учебные помещения проветривают во время перемен, рекреационные – во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляют сквозное проветривание учебных помещений. Сквозное или угловое проветривание проводят в отсутствии обучающихся и воспитанников. Сквозное проветривание не проводят через туалетные помещения.
 5. Мастерские, где работа на станках и механизмах связана с выделением большого количества тепла и пыли, оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией и местными пылеуловителями и вытяжными приспособлениями.
 6. На объектах создаются оптимальные микроклиматические условия (температура, скорость движения воздуха и относительная влажность воздуха), согласно документам нормирования.
 7. Для контроля за температурой воздуха в игровых, учебных и спальных помещениях организаций образования, воспитания и мест проживания детей, а также в помещениях медицинского пункта устанавливаются термометры.

 

 

Глава 4. Санитарно-эпидемиологические требования к ремонту и содержанию помещений объектов

 

 1. Ежегодно на объекте проводится текущий ремонт.
 2. При функционировании объектов не допускается проведение капитального и текущего видов ремонтных работ, за исключением работ по устранению аварийных ситуаций.
 3. Для отделки помещений используются строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность.
 4. Допускается применение подвесных потолков различных конструкций в вестибюлях, холлах, рекреациях, актовых и конференц-залах, административных помещениях.
 5. Потолки и стены всех помещений имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибком.
 6. В помещениях с обычным режимом эксплуатации стены, пол, оборудование имеет гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом.

В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы, постирочные, прачечные, моечные) стены облицовывают плиткой или другими влагостойкими материалами, на высоту не менее 1,5 м, в душевых на высоту не менее 1,8 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

 1. Оконные стекла, плафоны электроламп и жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем содержатся в чистоте. Не допускается привлекать к очистке осветительной арматуры и мытью окон обучающихся и воспитанников.
 2. На окна, форточки, фрамуги, открываемые для проветривания, устанавливаются москитные сетки.
 3. Территория объектов, физкультурные и спортивные площадки на открытом воздухе содержатся в чистоте, должны быть свободными от посторонних предметов.
 4. Все помещения содержатся в чистоте. Пищеблок и туалеты ежедневно убирают с использованием дезинфицирующих средств. В туалетах ежедневной дезинфекции подлежат полы, дверные ручки, барашки кранов, раковины и унитазы.

Влажную уборку помещений проводит техперсонал организаций. Не допускается привлекать к уборке санитарных узлов обучающихся и воспитанников.

 1. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства разрешенные к применению, согласно документам нормирования.

Дезинфицирующие растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для обучающихся и воспитанников местах.

 1. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркируют и закрепляют за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, рекреации, учебные кабинеты, спальные, производственные мастерские) и хранят в специально выделенных местах.

Уборочный инвентарь для санитарных узлов всех организаций имеет сигнальную маркировку.

 1. На объектах проводят мероприятия по дератизации и дезинсекции. Не допускается наличие насекомых, клещей и других членистоногих и грызунов.
 2. Мусоросборники, оборудованные плотно закрывающимися крышками устанавливаются в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон. Мусоросборники (контейнеры) очищаются, моются и дезинфицируются.

Для сбора мусора с объектов, размещенных на первых этажах многоквартирного жилого дома, во встроенно-пристроенных помещениях используются общие мусоросборники жилого дома или контейнеры.

 

 

Глава 5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и производственной практике

 

 1. Наполняемость групп (классов) специальных образовательных организаций принимается согласно приложению 2 к настоящим Санитарным правилам.
 2. Продолжительность урока в общеобразовательной организации не должна превышать 45 минут. В первых классах применяют «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки. В сентябре планируют три урока по 35 минут, с октября по 45 минут. С проведением на уроках физкультминуток и гимнастики для глаз.

Для учащихся первых классов в течение года должны быть дополнительные недельные каникулы.

 1. Недельная учебная нагрузка в общеобразовательных организациях не должна превышать указанных норм в приложении 3 к настоящим Санитарным правилам.

Количество уроков в расписании согласовывается с родительским комитетом.

 1. Проведение сдвоенных уроков в начальной школе не допускается. При составлении расписания уроков учитывается динамика умственной работоспособности учащихся в течение дня и недели и используется таблица ранжирования предметов по трудности в соответствии с приложением 4 к настоящим Санитарным правилам.
 2. Школьное расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия планируют в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.

Вес ежедневного учебного комплекта не должен превышать:

для обучающихся 1 - 3 классов – 1,5-2,0 килограмм (далее – кг);

для обучающихся 4 - 5 классов – 2,0-2,5 кг;

для обучающихся 6 - 7 классов – 3,0-3,5 кг;

для обучающихся 8 - 11(12) классов – 4,0-4,5 кг.

Расписание уроков составляется с учетом гигиенических нормативов ежедневного учебного комплекта (учебники, УМК и письменные принадлежности) без веса ученического портфеля или ранца (рюкзака).

 1. Продолжительность перемен между уроками для учащихся всех видов общеобразовательных организаций составляет не менее 5 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после второго и четвертого уроков устраивать две перемены по 15 минут каждая.

Перемены проводят при максимальном использовании свежего воздуха, в подвижных играх.

Между сменами предусматривают перерыв продолжительностью не менее 40 минут для проведения влажной уборки и проветривания.

 1. Максимально допустимое количество занятий в предшкольных классах – не более четырех продолжительностью 25 – 30 минут. Перерывы между занятиями должны быть не менее 10 минут.
 2. Учебная нагрузка обучающихся организаций образования, реализующих образовательные программы ТиПО, послесреднего и высшего образования устанавливается государственными общеобязательными стандартами образования всех уровней образования, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17669).
 3. Во время летних каникул допускается организация пришкольных лагерей (площадок), осуществляющих физкультурно-оздоровительную, учебно-воспитательную деятельность и культурный досуг обучающихся и воспитанников. Во время работы пришкольных лагерей допускается организация питания и дневного сна. При организации питания учитываются требования настоящих Санитарных правил. При организации дневного сна выделяется спальное помещение, устанавливаются индивидуальные кровати (раскладушки), предусматривается индивидуальное постельное белье (простынь, наволочка, пододеяльник) и не менее двух полотенец (для рук и ног).
 4. Производственная практика проводится согласно графику учебно-воспитательного процесса. Не допускается проводить ремонт технологического оборудования обучающимися и воспитанниками.
 5. Мебель и оборудование, включая оборудование на игровых и спортивных площадках, соответствуют росту и возрасту обучающихся и воспитанников. Спортивное, игровое оборудование содержатся в исправном состоянии.
 6. Подбор учебной мебели проводят в соответствии с ростом обучающихся. Размеры учебной мебели указаны в приложении 5 к настоящим Санитарным правилам.
 7. На объектах учебные кабинеты, лаборатории оборудуют рабочими столами, стульями со спинками.

Рассаживают обучающихся и воспитанников:

с нарушением слуха, зрения – за передними столами рядов от доски;

часто болеющие простудными заболеваниями дальше от наружной стены.

 1. Мебель в учебных помещениях устанавливается с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся и воспитанников.
 2. Для проведения лабораторных работ с использованием физических и химических реагентов к демонстрационным и ученическим лабораторным столам в кабинете физики и химии предусматривается подводка электроэнергии, в кабинете химии (при централизованном водоснабжении) – подводка воды и канализации.

В кабинете химии оборудуется вытяжной шкаф.

 1. Химические реагенты, кислоты и щелочи, используемые для проведения опытов, маркируются, хранятся в специально выделенном сейфе под контролем ответственного лица.
 2. В учебных мастерских при работе на специализированных верстаках и столах применяются табуреты подъемно-поворотные без спинок в соответствии с их назначением.
 3. Мастерские оснащают малошумным оборудованием, уровни шума и вибрации соответствуют требованиям документов нормирования.
 4. Раздевальные при спортивных залах оборудуются шкафчиками или вешалками для одежды и скамейками.
 5. Спортивные маты и снаряды, имеют целостные покрытия (обшивки), допускающие обработку влажным способом и дезинфекцию.
 6. Ямы для прыжков заполняют чистым песком (без камней, веток, листьев) с примесью опилок, перед прыжками содержимое взрыхляется и выравнивается. Деревянные борты ям должны находится на одном уровне с землей, обшиваются брезентом или резиной.

Беговая дорожка должна быть с твердым, хорошо дренирующим покрытием, с плотным, непылящим, стойким к атмосферным осадкам верхним слоем.

 1. При отсутствии централизованной системы водоснабжения допускается установка наливных умывальников.
 2. В санитарных узлах объектов устанавливают унитазы, умывальные раковины, средства для мытья и сушки рук, урны для сбора мусора. Унитазы для обучающихся и воспитанников размещаются в закрытых кабинах, для предшкольных классов объектов устанавливают детские унитазы.

Потребность в санитарных приборах учебных и жилых корпусов объектов предусматриваются согласно приложению 6 к настоящим Санитарным правилам.

Установка и потребность в санитарных приборах для маломобильных групп населения нормируется в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

 1. Приобретенная продукция для обучающихся и воспитанников (игрушки, обувь, одежда, посуда, средства личной гигиены, школьно-письменные принадлежности, постельное белье, парфюмерно-косметическая продукция, мебель) должны иметь документы, подтверждающие ее качество и безопасность.

 

 

Глава 6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания на объектах

 

 1. Допускается размещение объекта для проживания обучающихся и воспитанников в отдельно стоящих зданиях, во встроенно-пристроенных зданиях, а также смежно с учебными корпусами.

Площадь в спальных помещениях устанавливается не менее 4 м2 на 1 место, в школах-интернатах для детей с последствиями полиомиелита и церебральными параличами – 4,5 м2.

В общежитиях для обучающихся ТиПО, ПО и ВУЗ площадь на 1 человека предусматривается не менее 6 м2.

 1. Помещения оборудуются мебелью согласно их функционального назначения.

Для хранения запасов белья, новой и старой одежды и обуви, жесткого инвентаря предусматриваются складские помещения.

 1. Купание обучающихся и воспитанников на объектах с круглосуточным пребыванием осуществляется по графику не реже одного раза в семь календарных дней с одновременной сменой постельного, нательного белья и полотенец.
 2. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Грязное белье доставляется в прачечную в мешках (клеенчатых и матерчатых). Матерчатые мешки сдаются в стирку, клеенчатые обрабатываются моющим средством, разрешенным к применению. Чистое белье доставляется в постиранном мешке. Не менее одного раза в год постельные принадлежности подвергаются камерной дезинфекции.
 3. На одно спальное место предусматривается наличие не менее трех комплектов постельного белья. На объектах с организацией мест проживания обучающихся и воспитанников постельные принадлежности и постельное белье маркируются, предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, мочалки) для каждого ребенка выделяются индивидуально. Индивидуальные зубные щетки, мочалки хранят в открытых ячейках в умывальных.
 4. Стирка белья осуществляется в прачечной объекта, исключаются встречные потоки чистого и грязного белья. При отсутствии прачечной стирка белья проводится централизованно в других прачечных.

Белье заболевших инфекционным заболеванием перед стиркой подвергается дезинфекции в маркированных ваннах.

 1. В общежитиях для обучающихся ТиПО, ПО, ВУЗ устанавливается 1 душ, 1 умывальная раковина и 1 унитаз на 4 – 6 человек. Женская кабина личной гигиены предусматривается из расчета 1 кабина на 50 человек и оборудуется унитазом, биде, душем и умывальной раковиной.

 

 

Глава 7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям питания на объектах

 

 1. К пищеблокам объектов в части, не противоречащей требованиям настоящих Санитарных правил, применяются требования документов нормирования к объектам общественного питания.
 2. Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 – 4 часов.
 3. Нормы питания обучающихся и воспитанников на объектах воспитания и образования (в массе «брутто») регламентированы постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь».
 4. На объекте составляется перспективное сезонное (лето – осень, зима – весна) рациональное, сбалансированное двухнедельное меню. При разработке меню учитывают продолжительность пребывания обучающихся и воспитанников, их возрастную категорию, предусматривают пищевую продукцию, обогащенную витаминно-минеральным комплексом.
 5. Для обучающихся первой смены в общеобразовательных организациях предусматривается одно-двухразовое питание – второй завтрак или второй завтрак и обед, для обучающихся второй смены – полдник, для групп продленного дня – второй завтрак, обед и полдник. При круглосуточном пребывании детей предусматривается не менее чем пятикратное питание.
 6. Масса порции блюд в граммах в зависимости от возраста указана в приложении 7 к настоящим Санитарным правилам.
 7. Допускается замена пищевой продукции, в соответствии с приложением 8 к настоящим Санитарным правилам.
 8. В меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в последующие два–три календарных дней.
 9. Ежедневно в рацион питания включают мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и (или) пшеничный, овощи и сахар. Рыбу, яйца, сыр, творог, мясо птицы включают один раз в два – семь календарных дней.
 10. Завтрак состоит из блюда (первое или второе) и напитка (компот, кисель, чай и соки). Допускается включение в завтрак или отдельным приемом яйцо, соки, фрукты, бутербродов со сливочным маслом или сыром.

Обед включает салат, первое, второе блюдо (основное блюдо из мяса, рыбы или птицы с гарниром) и третье (компот, кисель, чай и соки). Готовят несложные салаты из вареных и свежих овощей.

В полдник в меню включают напиток (молоко, кисломолочные продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими изделиями без крема.

Ужин состоит из овощного (творожного) блюда или каши, основного второго блюда (мясо, рыба или птица с гарниром), напитка (чай, сок, кисель).

Дополнительно в качестве второго ужина включают фрукты или кисломолочные продукты, булочные или кондитерские изделия без крема.

 1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное руководителем объекта меню, в котором указывают наименования блюд, выход каждого готового блюда. Наименования блюд и кулинарных изделий, указанных в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.
 2. Прием пищевой продукции и продовольственного сырья осуществляют при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность, с внесением данных в бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов, согласно форме 1 приложения 9 к настоящим Санитарным правилам.

Документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевой продукции, хранятся в организации общественного питания.

 1. В питании обучающихся и воспитанников допускается использование продовольственного сырья растительного происхождения, выращенного в организациях сельскохозяйственного назначения, на учебно-опытных и садовых участках, в теплицах организаций образования при наличии результатов лабораторно-инструментальных исследований указанной пищевой продукции, подтверждающих ее качество и безопасность.
 2. Не допускается присутствие обучающихся и воспитанников в производственных помещениях пищеблока и привлечение их к работам, связанным с приготовлением пищи, чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке производственных помещений.
 3. Розлив напитков осуществляют непосредственно в тару потребителя (стаканы, бокалы), не допускается сливать перед раздачей в общую емкость.
 4. Витаминизацию витамином С проводят в организациях с круглосуточным пребыванием детей из расчета суточной нормы витамина С для детей школьного возраста – 70 миллиграмм, с внесением данных в журнал С-витаминизации, согласно форме 2 приложения 9 к настоящим Санитарным правилам.
 5. Сроки годности и условия хранения пищевой продукции, соответствуют срокам годности, установленным производителем (изготовителем).
 6. Хранение скоропортящейся пищевой продукции осуществляется в низкотемпературных холодильных оборудованиях, и (или) в холодильных камерах, и (или) холодильниках. Для контроля температуры устанавливают термометры. Использование ртутных термометров не допускается.
 7. В организациях общественного питания объектов воспитания и образования не допускается:
  1. изготовление и реализация:

простокваши, творога, кефира;

фаршированных блинчиков;

макарон по-флотски;

зельцев, форшмаков, студней, паштетов;

кондитерских изделий с кремом;

кондитерских изделий и сладостей (шоколад, конфеты, печенье) в потребительских упаковках;

морсов, квасов;

жареных во фритюре изделий;

яиц всмятку, яичницы – глазуньи;

сложных (более четырех компонентов) салатов; салатов, заправленных сметаной и майонезом;

окрошки;

грибов;

пищевой продукции непромышленного (домашнего) приготовления;

первых и вторых блюд на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления;

газированных, лечебных и лечебно-столовых минеральных вод, сладких безалкогольных напитков, безалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков, соков концентрированных диффузионных (за исключением упакованных минеральных и питьевых вод);

фаст-фудов: гамбургеров, хот–догов, чипсов, сухариков, кириешек;

острых соусов, кетчупов, жгучих специй (перец, хрен, горчица);

  1. использование:

непастеризованного молока, творога и сметаны без термической обработки;

яиц и мяса водоплавающих птиц;

молока и молочных продуктов из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости сельскохозяйственных животных;

субпродуктов продуктивных животных и птицы, за исключением языка, сердца;

мяса продуктивных животных и мяса птицы механической обвалки;

коллагенсодержащего сырья из мяса птицы;

продуктов убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутых повторному замораживанию;

генетически модифицированного сырья и (или) сырья, содержащего генетически модифицированные источники;

нейодированной соли и необогащенной (нефортифицированной) железосодержащими витаминами, минералами пшеничной муки высшего и первого сортов.

 1. На объектах образования, за исключением ВУЗ не допускается установка автоматов, реализующих пищевые продукты.
 2. Реализация кислородных коктейлей в качестве массовой оздоровительной процедуры не допускается.
 3. Ежедневно медицинским работником или ответственным лицом проводится органолептическая оценка качества готовых блюд с внесением записей в журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий в соответствии с формой 3 приложения 9 к настоящим Санитарным Правилам.

Периодически оценка качества питания проводится бракеражной комиссией, состав которой определяется приказом руководителя объекта с обязательным включением медицинского работника, администрации, заведующего производством и представителя родительского комитета.

 1. Ежедневно на пищеблоке повар оставляет суточные пробы готовой продукции в соответствии с фактическим меню. Пробы отбирают в чистую (обработанную кипячением) стеклянную посуду с крышкой (гарниры отбирают в отдельную посуду). Отобранные суточные пробы сохраняются не менее 48 часов в специальном холодильном оборудовании или в специально отведенном месте холодильного оборудования для хранения готовой пищевой продукции при температуре +2 °C – +6 °C. По истечении 48 часов суточная проба выбрасывается в пищевые отходы.

 

 

Глава 8. Требования к производственному контролю, условиям труда и бытовому обслуживанию персонала

 

 1. На объекте организуется и проводится производственный контроль в соответствии требованиями документов нормирования.
 2. На объекте создаются условия для соблюдения персоналом условия труда и правил личной гигиены.
 3. Работники пищеблока, технический персонал обеспечиваются специальной одеждой (халат или куртка с брюками, головной убор, обувь).

Работники объектов соблюдают личную и производственную гигиену: следят за чистотой рук, носят чистую специальную одежду и обувь, при выходе из объекта и перед посещением туалета снимают специальную одежду, моют руки с мылом перед началом работы и после посещения туалета, а также после каждого перерыва в работе и соприкосновения с загрязненными предметами.

 1. Работники столовой объекта перед началом работы подбирают волосы под колпак или косынку, снимают украшения (часы, кольца, браслеты), коротко стригут ногти и не покрывают их лаком.

Не допускается работникам входить без специальной одежды в производственные помещения и ношение иной одежды поверх нее.

Специальная одежда хранится отдельно от личных вещей.

 1. Во избежание попадания посторонних предметов в сырье и готовую продукцию не допускается вносить и хранить в производственных помещениях мелкие стеклянные и металлические предметы (кроме технологического инвентаря), застегивать специальную одежду булавками, иголками и хранить в карманах халатов предметы личного обихода.
 2. Для мытья рук устанавливают умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды, средствами для мытья и сушки рук.
 3. Употребление пищи разрешается строго в отведенных местах.

 

 

Глава 9. Санитарно-эпидемиологические требования к медицинскому обеспечению на объектах

 

 1. На объектах образования обеспечивается медицинское обслуживание.

При отсутствии медицинского работника медицинское обслуживание осуществляет организация первичной медико-санитарной помощи.

 1. Для вновь поступающих обучающихся и воспитанников в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ЦАН предусматриваются боксы изоляторы.
 2. На объектах минимальный набор помещений медицинского пункта включает кабинет медицинского работника и процедурный кабинет.

Для объектов с организацией мест проживания, общежитий предусматривается медицинский пункт с изолятором на первом этаже.

 1. Палаты изолятора должны быть не проходными, размещаться смежно с медицинским кабинетом с устройством между ними остекленной перегородки на высоте 1,2 м.
 2. В организациях образования с кратковременным пребыванием обучающихся, а также во внешкольных объектах медицинский кабинет не предусматривается.
 3. Допускается в процедурном кабинете проводить профилактические прививки. Не допускается одномоментное проведение медицинских процедур и профилактических прививок.
 4. При отсутствии необходимого набора помещений медицинского пункта в организациях, размещенных в сельской населенной местности, для медицинских пунктов оборудуется комната площадью не менее 12 м2.
 5. Минимальный перечень медицинского оборудования и инструментария для оснащения медицинского пункта установлены в приложении 10 к настоящим Санитарным правилам.
 6. При образовании медицинских отходов, которые по степени эпидемиологической опасности относятся к потенциально опасным отходам, их обезвреживают и удаляют в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17242).
 7. Обучающиеся и воспитанники, состоящие на диспансерном учете с хроническими формами заболеваний, с факторами риска, а также перенесшие отдельные острые заболевания подлежат диспансерному наблюдению и оздоровлению, согласно составленному плану.
 8. Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия проводит медицинский персонал. На объектах составляется комплексный план оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, предупреждение и снижение заболеваемости.
 9. Обучающиеся и воспитанники, поступающие в образовательные организации, проходят медицинский осмотр и представляют справки о состоянии здоровья.
 10. Сотрудники объектов образования и персонал пищеблока имеют личные медицинские книжки с отметкой о допуске к работе.
 11. Лица с гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, больные или носители возбудителей инфекционных заболеваний, так же контактировавшие с больными или носителями не допускаются к работе до проведения соответствующего медицинского обследования и заключения врача.
 12. Медицинский работник на объектах, кроме внешкольных объектах, проводит подготовку медицинского кабинета, документации и подлежащего контингента к проведению профилактических медицинских осмотров, вакцинации обучающихся и воспитанников, персонала.
 13. Медицинские работники и администрация объектов:
  1. проводят учет за своевременным прохождением сотрудниками объектов профилактических медицинских осмотров и ежедневный контроль здоровья работников пищеблока с регистрацией данных в журнал результатов осмотра работников пищеблока, согласно форме 4 приложения 9 к настоящим Санитарным правилам;
  2. ежегодно и по запросу представляют в территориальные подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения информацию по заболеваемости, проведению профилактических медицинских осмотров, распределению обучающихся и воспитанников по состоянию здоровья (группы здоровья), группам физического развития, диспансерного наблюдения и проведенному оздоровлению;
  3. подекадно проводят анализ выполнения суточных норм по основным продуктам за 10 календарных дней с последующей коррекцией и ведением ведомости контроля за выполнением норм пищевой продукции, согласно форме 5 приложения 9 к настоящим Санитарным правилам.
 14. При регистрации инфекционных заболеваний среди обучающихся и воспитанников или персонала, а также с профилактической целью руководством организаций образования, его персоналом и медицинскими работниками проводятся санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия.
 15. Оказание медицинской помощи в организациях образования осуществляется в соответствии с требованиями Правил оказания медицинской помощи, утверждаемых согласно подпункту 82) статьи 7 Кодекса.
 16. В медицинских кабинетах проводят санитарно-дезинфекционную обработку оборудования и инвентаря дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению, согласно инструкции производителя.
 17. На объектах образования ведется медицинская документация в соответствии с приложением 11 к настоящим Санитарным правилам.

 

 

Глава 10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям образования на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина

 

 1. При входе и выходе обучающихся в здание организаций образования:
 1. проводится ежедневный утренний фильтр медицинскими работниками всех сотрудников и обучающихся (термометрия бесконтактным термометром, обработка рук антисептиком у входа в здание);
 2. маркируются специальными указателями по правилу «одностороннего движения» передвижения в школе, в том числе подъемы по лестницам;
 3. наносится маркировка перед входом на асфальте для обеспечения дистанцирования в очереди;
 4. наносятся сигнальные знаки для соблюдения дистанции, как в помещениях, так и в здании объекта в целом;
 5. соблюдается дистанция не менее 1,5 м при передвижении учащихся в объекты, на территории объекта, в коридорах, в помещении;
 6. устанавливаются санитайзеры с кожным антисептиком для обработки рук учащихся, персонала в доступных местах на каждом этаже, у каждого класса (аудиторий, кабинета), в санитарных узлах и промаркированных емкостей для грязных масок;
 7. обеспечивается наличие мыла в дозаторах в санузлах для учащихся и сотрудников, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах, наличие плакатов с правилами мытья рук.
 1. Режим занятий и организация рабочего места проводятся в соответствии со следующими требованиями:
 1. время перемен между уроками устанавливается для разных классов (групп) в разное время;
 2. отменяется кабинетная система;
 3. закрепляется 1 парта (стол) за 1 конкретным обучающимся на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга с ресурсным лотком на столе с учебными принадлежностями (персональные учебники, канцелярия) на 1 учебный день;
 4. соблюдается проектная мощность заполнения помещений;
 5. организуются уроки физической культуры на свежем воздухе в теплый период времени (при температуре воздуха не ниже –18 °С) или обеспечивается постоянное проветривание спортивных залов.
 1. В организациях образования проводятся следующие противоэпидемиологические мероприятия:
 1. организуются работы санитарных постов на каждом этаже, осуществляется контроль в классах (группах) за своевременным мытьем рук учащихся (мытье рук с использованием жидкого мыла) по приходу в школу (до начало занятий), на переменах, после прогулки на улице, посещения санузла и в случаях загрязнения;
 2. функционируют медицинские кабинеты и изоляторы (для ежедневного замера температуры, выявления симптомов заболеваний, изоляции, в случаях выявления заболевших) с обеспечением необходимым медицинским оборудованием и медикаментами (термометрами, шпателями, маски);
 3. проводится еженедельный инструктаж среди сотрудников о необходимости соблюдения правил личной (производственной) гигиены и контроля за их неукоснительным выполнением;
 4. организуются специальные места для утилизации использованных масок, салфеток, использованных при чихании и кашле;
 5. назначаются ответственные лица за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры бесконтактным термометром, инструктажа персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, термометрии, респираторов, салфеток, обработка оборудования и инвентаря, уборка помещений);
 6. допускается посещение организации образования обучающимися, перенесшими заболевание, контактировавшие с больным коронавирусной инфекцией, при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации образования;
 7. при регистрации заболеваемости устанавливается карантин на класс, группу.
 1. В организации образования не допускаются обучающиеся и сотрудники с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела).

Обучающиеся и сотрудники с признаками инфекционных заболеваний незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или осуществляется самостоятельная самоизоляция в домашних условиях.

 1. При выявлении обучающихся и сотрудников с признаками инфекционных заболеваний организация образования уведомляет доступным способом территориальные подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения о лицах с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) с момента выявления лиц, указанных в пункта 154 настоящих Санитарных правил.
 2. В организациях образования ограничивается допуск родителей (законных представителей) и других посетителей, в том числе беременных и лиц старше 65 лет, обучающихся, прибывших из-за рубежа за 14 календарных дней до посещения организации образования. Сопровождение детей родителями (законными представителями) в общеобразовательные школы осуществляется до входа в здания школы.
 3. При наличии у организации образования собственного транспорта, на котором проводится оказание транспортных услуг обучающимся и сотрудникам, водители снабжаются антисептиком для обработки рук и средствами защиты (маски) с обязательной их сменой с требуемой частотой, а также проведение дезинфекции салона автотранспорта перед каждым рейсом с последующим проветриванием.
 4. Администрацией организации образования обеспечивается неснижаемый (не менее чем месячный) запас дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

К работе с дезинфицирующими средствами допускаются совершеннолетние лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

 1. Дезинфицирующие средства применяются при строгом соблюдении, прилагаемой к ним инструкции, в которых отражены режимы дезинфекции при вирусных инфекциях.
 2. Дезинфицирующие средства хранятся в таре (упаковке) поставщика с указанием наименование средства, его назначения, срока годности на этикетке. Тарная этикетка сохраняется в течение всего периода хранения (использования) дезинфицирующего средства.
 3. Регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы.
 4. Влажная уборка классов с дезинфекционными средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, лестничных маршей, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (спортивные, актовые залы, гардеробные, столовая, санузлы) а также обеспечивается бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замены фильтров, дезинфекции воздуховодов.

Генеральная уборка помещений не реже 1 раза в неделю.

 1. Уборочный инвентарь (ведра, щетки, ветоши) после использования подлежат обработке и хранению в специально выделенных местах.
 2. В организациях образования обеспечивается соблюдение питьевого режима.

Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости (графины, чайники, бачки) или бутилированная по показателям качества безопасности соответствует требованиям документов нормирования.

Разрешается использование индивидуальной бутилированной емкости. Для питья используют чистую посуду (стеклянная, фаянсовая, одноразовые стаканчики). Допускается использование кипяченной питьевой воды при условии ее хранения не более трех часов.

За организацию питьевого режима приказом руководителя объекта назначается ответственное лицо, обеспечивается свободный доступ обучающихся и воспитанников к питьевой воде в течение всего времени их пребывания на объекте.

 1. В организациях образования начального, среднего и основного среднего уровня питание в столовой организуется в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации по решению местных исполнительных органов и по согласованию главными государственными санитарными врачами соответствующих территорий.
 2. Рассадка учащихся в столовой обеспечивается с соблюдением социальной дистанции между ними не менее 2-х м.
 3. При использовании посуды многократного применения – ее обработку проводят в специальных моечных машинах, в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 оС в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями по их применению.
 4. Для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные – для стеклянной посуды и столовых приборов.
 5. Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:
 1. механически удаляются остатки пищи;
 2. в первой секции ванны осуществляется мытье в воде с добавлением моющих средств;
 3. во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40 °С осуществляется мытье с добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны;
 4. в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С осуществляется ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
 5. обработка всей столовой посуды и приборов проводится с применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями;
 6. осуществляется ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
 7. посуда просушивается на решетчатых полках, стеллажах.
 1. При выходе из строя посудомоечной машины создаются условия для мытья посуды ручным способом, обеспечиваются моющими и дезинфицирующими средствами, щетками, ветошью и проводится контроль качества мытья посуды.
 2. Работники столовых (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания) оказывают свои услуги в медицинских или тканевых масок (смена масок не реже 1 раза в 3 часа) с частой обработкой рук.
 3. По окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводят проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую).
 4. Для уничтожения вирусов и микроорганизмов соблюдают время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату.
 5. После обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец или одноразовых салфеток (ветошей).
 6. Регламент использования дезинфицирующего средства определен инструкцией по применению отдельных дезинфицирующих средств, где разъясняется необходимость или отсутствие необходимости смывать дезинфицирующее средство после его экспозиции.
 7. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.
 8. При организации комбинированного и штатного режима занятий в организациях образования исключается работа педагогов, относящихся к группе риска, имеющих следующие показания:
 1. возраст педагога старше 65 лет;
 2. имеющие сопутствующие болезни системы кровообращения (артериальная гипертония, хроническая сердечная недостаточность);
 3. сопутствующие хронические заболевания верхней дыхательной системы, эндокринопатии, иммунодефицитные состояния и другие тяжелые хронические заболевания;
 4. беременные женщины.

Педагоги с перечисленными заболеваниями подлежат переводу на дистанционное преподавание (обучение).

 1. В общежитиях организаций образования приостанавливается проведение досуговых и иных массовых мероприятий, усиливается контроль за санитарной обработкой помещений и обеспечением установленного пропускного режима.
 2. Выход из общежития допускается для посещения учебных занятий и в исключительных случаях. Вход и выход из здания проживающих, посещение общежитий посторонними не допускается.
 3. Каждый этаж общежития оборудуется бесконтактными диспенсерами-распылителями или санитайзерами с дезинфицирующим раствором для их дозаправки.
 4. В общежитиях создаются условия (обеспечение бытовыми условиями, компьютером, интернетом) для обучения в дистанционном формате.
 5. На время обучения в дистанционном формате, проживающие в общежитиях лица не выезжают к местам постоянного проживания или иные места, за исключением выходов для покупок в продуктовых магазинах и аптеках.
 6. Обучающиеся при временном выезде из общежития на время обучения в дистанционном режиме письменно уведомляют, в том числе посредством электронной связи, организацию образования, указав время выезда из общежития, время возвращения и место, куда он направляется.
 7. Организация образования уведомляет родителей (законных представителей) о выезде из общежития несовершеннолетнего обучающегося.
 8. Организации образования проводит мониторинг состояния здоровья обучающегося, вернувшегося после выезда из общежития, в течение 14 календарных дней со дня возвращения.
 9. В общежитиях проводятся следующие противоэпидемические мероприятия:
 1. исключается совместный прием пищи обучающимися;
 2. проводится постоянно влажная уборка с применением дезинфицирующих средств в туалетах, умывальных, душевых и бытовых комнатах;
 3. места общего пользования обеспечиваются средствами для мытья рук и антисептиками;
 4. увеличивается частота и качество уборки (дополнительная обработка ручек, перил, поручней других контактных поверхностей);
 5. вход и выход обучающихся из общежитий регистрируется в журнале;
 6. случаи повышения температуры тела обучающихся, оставшихся проживать в общежитии, или иных признаков острых респираторных вирусных инфекции (далее – ОРВИ) регистрируются в журнале;
 7. обеспечивается особый контроль за студентами с хроническими заболеваниями с учетом групп риска.

 

 

Параграф 1. Санитарно-эпидемиологические требования к режиму занятий в организациях начального, среднего и основного среднего образования на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина

 

 1. Организация учебного процесса для предшкольных, 1-11(12) классов проводится в дистанционном формате, за исключением школ, определяемых постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с учетом эпидемиологической ситуации в республике.
 2. Разрешается по заявлениям родителей и законных представителей детей при наличии в школах соответствующих условий (усиленные санитарные требования) открытие дежурных классов. Контингент обучающихся определяется постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с учетом эпидемиологической ситуации в республике.
 3. Передвижение по кабинетам, посещение учительской, проведение внеклассных мероприятий и родительских собраний ограничивается.
 4. При организации обучения в дежурных классах обеспечивается выполнение следующих требований:
 1. наполняемость класса – не более 15 детей;
 2. продолжительность уроков – 40 минут;
 3. перемены в разное время для разных классов;
 4. проветривание кабинетов после каждого урока;
 5. мытье рук и использование специальных средств после каждого урока;
 6. расписание уроков составляется согласно рабочего учебного плана организации образования на учебный год;
 7. уроки проводятся согласно расписания;
 8. соблюдение принципа «один класс – один кабинет».
 1. Формирование дежурных классов в специальных классах (школах) осуществляется для детей с особыми образовательными потребностями по заявлениям родителей или законных представителей. Заявления принимаются в электронной форме через доступные средства связи по форме, согласно приложения 12 к настоящим Санитарным правилам.

При устойчивом снижении заболеваемости постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан определяется постепенный переход организации образования в соответствии с эпидемиологической ситуацией в комбинированный или штатный режимы обучения.

 1. При организации обучения в организациях образования в комбинированном формате увеличивается смен и подсмен с соблюдением социального дистанцирования, сокращения физических контактов.
 2. Организация работы в закрытом режиме специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), учебно-оздоровительных организаций образования, школ-интернатов для одаренных детей, школах-интернатов общего типа, пришкольных интернатов с ограничением всех внешних контактов проводится на основании заявлений родителей (законных представителей) по решению местных исполнительных органов и согласованию с главными государственными санитарными врачами соответствующих территорий.
 3. При организации режима занятий в закрытом формате соблюдаются следующие требования:
 1. осуществляется одновременный заезд обучающихся для проживания в школе-интернате;
 2. педагогическая деятельность (учителя, воспитатели, специалисты психолого-педагогического сопровождения) посменно осуществляется согласно графику, составленному и утвержденному администрацией организации образования;
 3. осуществляется контроль за состоянием здоровья педагогических работников, заступающих на смену, в установленном для организаций образования порядке;
 4. обеспечиваются условия для проживания, питания, подготовки к педагогическому процессу для учителей, воспитателей и специалистов, осуществляющих образовательный процесс в закрытом режиме;
 5. деятельность административно-управленческого состава, вспомогательных и технических служб, не имеющих непосредственного отношения к учебно-воспитательному процессу, осуществляется как в дистанционном, так и в штатном режиме;
 6. исключается контакт педагогического коллектива, технических служб при организации деятельности в штатном режиме.
 7. связь с родителями (законными представителями) в дистанционном порядке осуществляется с использованием интернет-ресурсов, других доступных средств связи;
 8. устанавливается продолжительность уроков – 40 минут;
 9. устанавливается перемены в разное время для разных классов;
 10. проводится проветривание кабинетов после каждого урока;
 11. проводится мытье рук и использование специальных средств после каждого урока;
 12. расписание уроков составляется согласно рабочего учебного плана организации образования на учебный год;
 13. уроки проводятся согласно расписания.
 1. Работа обучающегося за компьютером осуществляется с соблюдением требований к длительности занятий.
 2. Непрерывная длительность занятий в предшкольных классах и школах непосредственно с видеотерминалом, персональным компьютером, планшетным персональным компьютером и ноутбуками в течение учебного часа составляет:
  1. в предшкольных, дошкольных группах (классах) и 1 классах - не более 15 минут;
  2. в 2-3 классах - не более 20 минут;
  3. в 4-5 классах - не более 25 минут;
  4. в 6-8 классах - не более 25 минут;
  5. в 9-11 (12) классах – не более 30 минут.
 3. Продолжительность непосредственной работы с компьютерами и ноутбуками не превышает 2-х часов. В период работы проводятся профилактические мероприятия: упражнения для глаз через каждые 20-25 минут и физкультурная пауза через 45 минут во время перерыва.
 4. Организация работы в специальных организациях образования (психолого-медико-педагогические консультации (далее – ПМПК), кабинеты психолого-педагогической коррекции (далее – КППК), реабилитационные центры (далее – РЦ)) проводится в дистанционном, штатном режиме с применением дистанционных технологий по решению местных исполнительных органов и согласованию главных государственных санитарных врачей соответствующих территорий.
 5. В КППК организация психолого-педагогического процесса с детьми с особыми образовательными потребностями осуществляется в соответствии с установленной учебной нагрузкой, индивидуальными и подгрупповыми программами, индивидуальным графиком и расписанием занятий в несколько смен.
 6. Допускается проведение индивидуальных и подгрупповых занятий с их чередованием: одно в штатном режиме – одно в дистанционном формате с возможностью удаленного доступа педагога (вне организации).
 7. Подгрупповые занятия в КППК проводятся в составе не более 5 детей с включением родителя (законного представителя) ребенка.
 8. Продолжительность занятий в условиях КППК составляет для детей раннего возраста 20-25 минут, для детей дошкольного и школьного возраста 30-35 минут. Интервал между занятиями составляет 10-15 минут.
 9. Лечебная физическая культура (далее – ЛФК) проводится в зале с включением родителей (законных представителей) на занятие с соблюдением безопасной дистанции между родителем (законных представителей) и педагогом (1-1,5 м). На занятия не допускаются следующие категории лиц, сопровождающих детей:
 1. контактные с подтвержденной коронавирусной инфекцией;
 2. беременные;
 3. лица старше 65 лет;
 4. лица с проявлениями острых респираторных заболеваний.
 1. Ребенок, перенесший заболевание, и (или) в случаях, когда он был в контакте с больным коронавирусной инфекцией, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для продолжения занятий в КППК.
 2. В РЦ организация учебно-развивающего и психолого-педагогического процесса с детьми с особыми образовательными потребностями осуществляется в соответствии с установленной учебной нагрузкой, индивидуальными, подгрупповыми и групповыми программами, индивидуальным графиком и расписанием занятий.
 3. Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся с их чередованием: одно в штатном режиме – одно в дистанционном формате до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации по инфекционной заболеваемости. Занятия в дистанционном формате проводятся с возможностью удаленного доступа педагога (вне организации).
 4. При организации занятий в штатном режиме по мере возможности ограничивается телесный контакт с ребенком, по возможности используются необходимые игрушки и домашний дидактический материал ребенка.
 5. Подгрупповые занятия в РЦ проводятся в составе не более 5 детей с включением родителя (законного представителя) ребенка.
 6. Продолжительность занятий составляет для детей раннего возраста 20-25 минут, для детей дошкольного и школьного возраста 30-35 минут. Интервал между занятиями составляет 10-15 минут.
 7. ЛФК строго проводится в зале с включением родителей (законных представителей) на занятие с соблюдением безопасной дистанции между родителем и педагогом (1-1,5 м). Работа инструктора ЛФК с ребенком проводится с использованием масок.
 8. По желанию родителей (законных представителей) возможно функционирование в РЦ групп дневного и кратковременного пребывания с наполняемостью не более 12 человек, которые работают в штатном режиме.
 9. При проведении физиопроцедур, массажа ограничивается нахождение в комнате не более 2-х детей с соблюдением безопасной дистанции между кушетками. Медицинские процедуры с ребенком проводятся с использованием масок.
 10. ПМПК осуществляют деятельность по предварительной записи детей на консультацию.
 11. При наличии в ПМПК диагностической группы организация работы с детьми с особыми образовательными потребностями в удаленном режиме осуществляется согласно мероприятиям для РЦ и КППК.

 

 

Параграф 2. Требования к организации режима занятий в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина

 

 1. Организации ТиПО работают в режимах (дистанционном, комбинированном, штатном) определяемых постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с учетом эпидемиологической ситуации в республике.
 2. В организациях ТиПО проведение культурно-массовых и воспитательных, массовых спортивных мероприятий не допускается.
 3. При реализации образовательных программ или их частей в организациях ТиПО:
 1. требуется одновременное нахождение людей в корпусах, аудиториях при не превышении 30% проектной мощности в помещении;
 2. наполнение спортивных, актовых залов группами осуществляется не более 30% от проектной мощности;
 3. к привлечению на проведение аудиторных занятий без их согласия не допускаются лица старше 65 лет и лица, состоящие на диспансерном учете по болезни.
 1. Учебные занятия организовываются в дистанционном, комбинированном и штатном режиме. При штатном режиме обучение осуществляется в группах (или подгруппах) с чередованием дней и (или) дисциплин (в пределах дня или по дням недели).
 2. При организации обучения в штатном, комбинированном форматах:
 1. занятия в аудиториях проводятся с учётом соблюдения дистанции не менее 1,5 м, с отменой кабинетной системы;
 2. организуется перерыв между занятиями индивидуально для каждой группы;
 3. читальные залы в библиотеках закрываются, за исключением работы по книговыдаче;
 4. проводится инструктаж студентов, педагогов, мастеров производственного обучения, персонала, родителей (законных представителей) о соблюдении санитарно-гигиенических требований;
 5. осуществляется распределение в общежитиях с соблюдением социальной дистанции между проживающими и заполнением комнат до 50 %.

 

 

Параграф 3. Требования к организации режима занятий
в организациях высшего и послевузовского образования на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина

 

 1. Организации ВУЗ работают в режимах (дистанционном, комбинированном, штатном) постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с учетом эпидемиологической ситуации в республике.
 2. В организациях ВУЗ проводятся следующие противоэпидемиологические мероприятия:
 1. в учебных и иных корпусах, общежитиях функционируют вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха, соблюдается режим проветривания;
 2. допускается одновременное нахождение людей в корпусах, аудиториях при не превышении 40-50% проектной мощности в помещении;
 3. наполнение спортивных, актовых, поточных залов группами осуществляется не более 40-50% от проектной мощности;
 4. обработка поточных аудиторий (вместимостью более 40 человек), библиотек проводится каждые 4 часа посредством влажной уборки и последующего проветривания;
 5. обработка аудиторий (вместимостью менее 40 человек) проводится ежедневно посредством влажной уборки и последующего проветривания;
 6. внедряется система зонирования, предполагающая дополнительный пропускной режим внутри корпуса (корпусов);
 7. лабораторные, практические и студийные занятия проводятся с обеспечением не менее 5 м2 на 1 обучающегося;
 8. предусматривается установка прозрачных перегородок на рабочих местах, лабораториях, аудиториях, используемых в учебном процессе (при необходимости).
 1. Не допускается проведение для обучающихся (студентов, магистрантов, докторантов, слушателей курсов) установочных занятий в рамках ориентационных недель.
 2. В организациях ВУЗ проведение массовых учебных, воспитательных и спортивных мероприятий не допускается.
 3. Распределение в общежитиях осуществляется с соблюдением социальной дистанции между проживающими и заполнением комнат до 50%.

 

 1.  
 

Приложение 1
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

 

 

Лабораторно-инструментальные исследования

 

Места отбора

Лабораторные исследования

Периодичность исследований

1

2

3

4

1

Организации образования, воспитания, мест проживания обучающихся и воспитанников, интернатные организации всех видов и типов

1.1

пищеблоки

пробы пищевых продуктов (сырье) на микробиологические исследования

в порядке текущего надзора

пробы готовых блюд на микробиологические исследования

в порядке текущего надзора

пробы воды на микробиологические и санитарно-химические исследования

в порядке текущего надзора (один раз в год)

блюда на калорийность

в порядке текущего надзора

качество термической обработки

в порядке текущего надзора

смывы с внешней среды

в порядке текущего надзора

определение остаточного хлора в дезинфицирующих средствах

в порядке текущего надзора

вода питьевая из местных источников водоснабжения (централизованное, колодцы, скважины, каптажи) на бактериологические, санитарно-химические исследования

в порядке текущего надзора (один раз в год)

обследование персонала на бактериологическое носительство

по эпидемиологическим показаниям

1.2

приемные комнаты, спальни, учебные помещения, мастерские, спортивные и музыкальные залы, медицинские кабинеты, помещения для отдыха и сна, компьютерные классы

температура, относительная влажность воздуха

при выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) объекта, в порядке текущего надзора (один раз в год в период отопительного сезона)

1.2

помещения для отдыха и сна, компьютерные классы

 

раз в год в период отопительного сезона

1.3

лаборатории, кабинет химии, спортивные залы, мастерские, пищеблоки

исследование эффективности вентиляции, шум

в порядке текущего надзора (один раз в год)

1.4

водоразборные краны - ввод и вывод в здании, на пищеблоке (при расположении в отдельном блоке)

вода из водопроводной системы (бактериологические и санитарно-химические исследования)

при выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) объекта; текущего надзора

1.5

колодцы, скважины, каптажи, родники, водоразборные краны

вода питьевая из местных источников водоснабжения (централизованное, колодцы, скважины, каптажи) на бактериологические, санитарно-химические исследования

при выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) объекта, в порядке текущего надзора

1.6

объекты с использованием воды, расфасованной в емкости

вода питьевая, расфасованная в емкости (исключая бутилированную воду)

в порядке текущего надзора

1.7

закрытые плавательные бассейны и ванны

пробы воды на бактериологические, санитарно-химические, паразитологические исследования

при выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) объекта в порядке текущего надзора

1.8

компьютерные и мультимедийные классы, кабинеты

напряженность электромагнитного поля , электростатического поля на рабочих местах, уровень концентрации аэроинов и коэффициента униполярности, шум

при выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) объекта в порядке текущего надзора

1.9

учебные помещения, лаборатории, мастерские, комнаты самоподготовки, читальный зал, медкабинет

уровень искусственной освещенности

при выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) объекта, в порядке текущего надзора

1.10

помещения с печным или автономным, неэлектрическим отоплением, медицинские кабинеты

исследование воздушной среды

в порядке текущего надзора

1.11

песочницы на игровых площадках

исследования почвы

в порядке текущего надзора в период с мая по сентябрь

1.12

организации образования, осуществляющие закуп товаров детского ассортимента

товары детского ассортимента (одежда, обувь, игрушки, косметические средства, канцелярские товары, посуда, средства гигиены и другие)

один раз год

 

 

 

Приложение 2
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

 

 

Наполняемость классов, воспитательных групп, групп продленного дня в специальных образовательных организациях

 

Специальные образовательные организации для детей

Количество детей в классе (группе)

школьный возраст

1

2

С нарушениями речи:

 

с тяжелыми нарушениями речи

12

с фонетико-фонематическим недоразвитием произношения отдельных звуков

12

С нарушениями слуха:

 

неслышащих

8

слабослышащих и позднооглохших

10

С нарушениями зрения:

 

незрячих, поздноослепших:

8

слабо видящих

12

с амблиопией и косоглазием

10

с легкой умственной отсталостью

10

с умеренной умственной отсталостью

6

с тяжелой умственной отсталостью

4

с задержкой психического развития

12

с нарушением опорно-двигательного аппарата

10

со сложными дефектами

6

с расстройствами эмоционально-волевой сферы

4

 

Примечание:

 1. Исходя из местных условий и наличия средств, наполняемость классов, воспитательных групп продленного дня в указанных специальных образовательных организациях допускается ниже рекомендуемой предельной наполняемости.
 2. Численность групп детей с физическими недостатками и умственной отсталостью (спецгруппы) может составлять 4-6.

 

 

 

 

 

Приложение 3
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

 

 

Недельная учебная нагрузка в общеобразовательных организациях

 

Класс

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Нагрузка в часах, в неделю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Максимальная учебная нагрузка

22

24

25

29

29

33

33

34

36

38

39

39

 

 

 

Приложение 4
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

 

 

Таблица ранжирования предметов по трудности

 

Предмет

Количество баллов

1

2

3

1

Математика, русский язык (для школ с казахским языком обучения), казахский язык (для школ с неказахским языком обучения).

11

2

Иностранный язык, изучение предметов на иностранном языке.

10

3

Физика, химия, информатика, биология.

9

4

История, Человек. Общество. Право.

8

5

Казахский язык, литература (для школ с казахским языком обучения).
Русский язык, литература (для школ с неказахским языком обучения).


7

6

Естествознание, география, самопознание, начальная военная подготовка

6

7

Физкультура

5

8

Труд, технология

4

9

Черчение

3

10

Изобразительное искусство

2

11

Музыка

1

 

 

 

Приложение 5
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

 

 

Размеры учебной мебели

 

Номера мебели

Группа роста (в миллиметрах) учащихся

Высота над полом крышки края стола, обращенного к обучающему

Высота над полом переднего края сидения

1

2

3

4

5

1

1

1000 – 1150

460

260

2

2

1150 – 1300

520

300

3

3

1300 – 1450

580

340

4

4

1450– 1600

640

380

5

5

1600 – 1750

700

420

6

6

Свыше 1750

760

460

 

 

 

Приложение 6
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

 

 

Потребность в санитарных приборах учебных и жилых корпусов объектов

 

Таблица 1

 

Потребность в санитарных приборах учебных корпусов общеобразовательных и
интернатных организаций

 

Помещение

Единица измерения

Расчетное количество санитарных приборов

1

2

3

4

1

Уборные и умывальные учащихся:
девочек

мальчиков1 обучающийся

1 обучающийся1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек
1 унитаз на 30 мальчиков, 0,5 лоткового писсуара на 40 мальчиков, 1 умывальник на 30 мальчиков

2

Уборные и умывальные персонала (индивидуальные)

2 санузла

1 унитаз, 1 умывальник

3

Кабинет личной гигиены женщин (для персонала)

1 кабина

1 гигиенический душ,
1 унитаз, 1 умывальник

4

Уборные и умывальные при актовом зале – лекционной аудитории в блоке общешкольных помещений

2 санузла (женский и мужской)

1 унитаз и 1 умывальник на 30 мест в зале

5

Уборные и душевые при раздевальных спортзалов

1 раздевальная

1 унитаз, 1умывальник
2 душевые сетки

6

Уборные и душевые для персонала в столовой

1 санузел и 1 душевая кабина

1 унитаз, 1умывальник,
1 душевая сетка

7

Кабина личной гигиены для девочек

1 кабина

1 гигиенический душ, 1 унитаз, 1 умывальник на кабину, одна кабина на 70 девочек

8

Уборные для персонала в мед. кабинете

1 санузел

1 унитаз, 1умывальник

9

Умывальники при обеденных залах:
в школах-интернатах для слепых и слабовидящих
в школах-интернатах для умственно отсталых детей
в общеобразовательных, специализированных организациях, в школах-интернатах для глухих и слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата


1 обучающийся
1 обучающийся
1 обучающийся


1 умывальник на 10 посадочных мест
1 умывальник на 15 посадочных мест
1 умывальник на 20 посадочных мест

 

 

Потребность в санитарных приборах для внешкольных организаций

 

Таблица 2

 

Помещение

Единица измерения

Расчетное количество санитарных приборов

1

2

3

4

1

Уборные учащихся:
девочек

мальчиков


1 обучающийся

1 обучающийся


1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек
1 унитаз, 0,5 лотков писсуара и 1 умывальник на 30 мальчиков

2

Уборные и умывальные персонала (индивидуальные)

2 санузла

1 унитаз, 1 умывальник

3

Уборные и душевые при раздевальных спортзалов

1 раздевальная

1 унитаз, 1 умывальник
2 душевые сетки

 

 

Количество санитарных приборов в жилых комплексах общеобразовательных, специализированных и специальных интернатных организаций, спальных корпусов интернатных организаций, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ЦАН

 

Таблица 3

 

Наименование помещений

Измеритель

Количество санитарных приборов

1

2

3

Туалеты и умывальные для девочек

1 воспитанник

1 унитаз на 5 девочек
1 умывальник на 4 девочки
1 ножная ванна на 10 девочек

Туалеты и умывальные для мальчиков

1 воспитанник

1 унитаз на 5 мальчиков
1 писсуар на 5 мальчиков
1 умывальник на 4 мальчика
1 ножная ванна на 10 мальчиков

Кабина личной гигиены для девочек

1 кабина

2 кабины на 15 девочек:
1 гигиенический душ
1 унитаз
1 умывальник (биде или с поддоном и гибким шлангом)

Душевые кабины

1 кабина

1 душевая сетка на 10 спальных мест

Ванны

1 место

1 ванна на 10 спальных мест

Раздевальные

1 место

2 места на одну душевую сетку (по 0,5 м длины скамейки на место)

Туалеты при душевых и ваннах

1 туалет

1 унитаз
1 умывальник в шлюзе при туалете

 

 

 

Приложение 7
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

 

 

Масса порции блюд в граммах в зависимости от возраста

 

Прием пищи, блюдо

Возраст

с 6 до 11 лет

с 11-18 лет

1

3

3

Первые блюда

200-250

250-300

Вторые блюда:

   

Гарнир

100-150

150-180

Мясо, котлета, рыба, птица

80-150

100-180

Овощное, яичное, творожное, мясное блюдо и каша

150-200

200-250

Салат

60-100

100-150

Третьи блюда

200

200

 

 

 

Приложение 8
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

 

 

Замена пищевой продукции

 

Продукт, подлежащий замене

Вес в граммах

Продукт заменитель

Вес в граммах

1

Мясо говядина

100,0

мясо блочное на костях 1 категории: баранина, конина, крольчатина

100,0

мясо блочное без костей 1 категории: баранина, конина, крольчатина

80,0

конина 1 категории

104,0

мясо птицы

100,0

субпродукты 1-й категории печень, почки, сердце

116,0

колбаса вареная

80,0

консервы мясные

120,0

рыба

150,0

творог полужирный

250,0

молоко

600,0

2

Молоко цельное

100,0

кефир, айран

100,0

молоко сгущенное стерилизованное

40,0

сливки

20,0

творог жирный

30,0

3

Сметана

100,0

сливки

133,0

молоко

667,0

4

Творог

100,0

молоко

333,0

сыр

40,0

брынза

80,0

сметана

50,0

сливки

66,0

5

Сыр

100,0

масло коровье

50,0

сметана

125,0

творог

250,0

брынза

200,0

молоко

825,0

яйца

3 шт.

6

Яйца

1 шт.

сыр

33,0

сметана

40,0

творог

80,0

7

Рыба обезглавленная

100,0

мясо

67,0

сельдь соленая

100,0

рыбное филе

70,0

творог

168,0

сыр

50,0

8

Фрукты

100,0

сок плодово-ягодный

100,0

яблоки сушеные

20,0

курага

8,0

чернослив

17,0

изюм

22,0

арбуз

300,0

дыня

200,0

 

 

 

Приложение 9
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

 

 

Бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов

 

 

Форма 1

Дата и час, поступления продовольственного сырья и пищевых продуктов)

Наименование пищевых продуктов

Количество поступившего продовольственного сырья и пищевых продуктов (в килограммах, литрах, штуках)

Результаты органолептической оценки поступившего продовольственного сырья и пищевых продуктов

Конечный срок реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов

Дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням

Ф.И.О. (при наличии) подпись ответственного лица

(При наличии) примечание *

1

2

3

4

5

6

7

8

               
                 

Примечание:* Указываются факты списания, возврата продуктов и другие.

 

 

Журнал «С – витаминизации»

 

 

Форма 2

Дата и час приготовления блюда

Наименование блюда

Общее количество добавленного витамина

Содержание витамина «С» в одной порции

Подпись ответственного лица

 

1

2

3

4

5

 
           
             

 

Журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий

 

 

Форма 3

Дата, время, изготовления блюд и кулинарных изделий

Наименование блюд и кулинарных изделий

Органолептическая оценка, включая оценку степени готовности блюд и кулинарных изделий

Разрешение к реализации (время)

Ответственный исполнитель (Ф.И.О. (при наличии), должность)

Ф.И.О. (при наличии), лица проводившего бракераж

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

             
               

Примечание: в графе 7 указываются факты запрещения к реализации готовой продукции

 

Журнал результатов осмотра работников пищеблока

 

 

Форма 4

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

должность

Месяц (дни)

 

1*

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15…
30

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

       
                                       
                                         

Примечание: *здоров, болен, отстранен от работы, санирован, отпуск, выходной

 

 

Ведомость контроля за выполнением норм пищевой продукции за___месяц ________г.

 

 

Форма 5

Наименование пищевой продукции

Норма пищевой продукции в граммах г (брутто) на 1 человека

Фактически выдано пищевой продукции в брутто по дням (всего), грамм на одного человека и (или) количество питающихся

Всего выдано пищевой продукции в брутто на 1 человека за 10 дней

В среднем на 1 человека в день

Отклонение от нормы в % (+/-)

 

1

2

3

...

10

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
                       
                         

Примечание: _______________________________________________________

 

 

 

Приложение 10
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

 

 

Минимальный перечень медицинского оборудования и инструментария для оснащения медицинского кабинета

 

Наименование медицинского оборудования
и инструментария

Количество

1

2

3

1

Письменный стол

1

2

Стулья

2-6

3

Кушетка

1

4

Шкаф канцелярский

1-3

5

Шкаф медицинский

1

6

Ширма

1

7

Медицинский столик со стеклянной крышкой

1-2

8

Холодильник (для вакцин и медикаментов)

2

9

Тонометр

1-2

10

Фонендоскоп

1-2

11

Бактерицидная лампа

1-2

12

Весы медицинские

1

13

Ростомер

1

14

Термоконтейнер для транспортировки вакцин

1-2

15

Настольная лампа

1

16

Термометры медицинские

20-50

17

Ножницы

2

18

Умывальная раковина

1

19

Ведро с педальной крышкой

1

20

Емкость для уничтожения остатков вакцин

2

21

Халаты медицинские

2

22

Колпаки

2

23

Простыни одноразовые

постоянно в наличии

24

Полотенца бумажные одноразовые

постоянно в наличии

25

Халаты темные для уборки

1

26

Маски одноразовые

10-30

27

Уборочный инвентарь: ведра, швабра, ветоши, емкости для хранения ветошей, перчатки

расчет от набора помещений

28

Дезинфицирующие средства

запас на 3 месяца

29

Канцтовары (журналы, тетради, клей, ручки, дырокол, степлер, корректор, папки и другие)

по мере необходимости

30

Бикс маленький

1 штук

31

Бикс большой

1 штук

32

Жгут резиновый

4-6 штук

33

Шприцы одноразовые с иглами:
2,0
5,0
10,0

10 штук
10 штук
5 штук

34

Пинцет

1 штук

35

Грелка резиновая

1-2 штук

36

Пузырь для льда

1-2 штук

37

Лоток почкообразный

5 штук

38

Шпатель металлический

5 штук

39

Шины для иммобилизации конечностей

5 штук

40

Коврик

1 штук

41

Сантиметровая лента

1 штук

42

Таблицы для определения остроты зрения

1 штук

43

Жидкое мыло с дозатором

постоянно в наличии

 

 

 

Приложение 11
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

 

 

Медицинская документация объектов

 

Медицинской документацией являются:

 1. журнал учета инфекционных заболеваний;
 2. журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями;
 3. карта профилактических прививок;
 4. журнал учета профилактических прививок;
 5. журнал движения вакцин, других бактериальных препаратов;
 6. журнал регистрации проб Манту;
 7. журнал регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту;
 8. журнал туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра;
 9. журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты;
 10. паспорт здоровья ребенка;
 11. списки детей группы риска;
 12. журнал учета флюрообследования студентов;
 13. журнал учета флюроположительных лиц;
 14. контрольная карта диспансерного наблюдения;
 15. журнал углубленных профилактических медицинских осмотров, акты специалистов;
 16. индивидуальные медицинские карты учащихся (воспитанников);
 17. журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока;
 18. бракеражный журнал для сырой продукции;
 19. журнал контроля качества готовой пищи (бракеражный)
 20. журнал «С-витаминизации»;
 21. ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц.

 

 

Приложение 12
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

 

 

Форма

 

 

Кому ____________________________

Ф.И.О. (при наличии) ______________

от________________________________

проживающего по адресу ул._________

Телефон __________________________

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Прошу организовать обучение моего сына (дочери) ФИО (при наличии) полностью, класс ___________________________________________________________________________

в дежурном классе. Сообщаю, что ознакомлен (а) и согласен (на) с условиями обучения моего ребенка в школе на период карантинных и ограничительных мероприятий.

 

Дата ___________

Подпись _____________


 • по акции "Школьные столовые" по КГУ Средняя школа имени Аскара Игибаева"
  Нарушений со стороны поставщика выявлено не было, в школе работает брокеражная комиссия, соблюдается нормы Сан Пина, охвачены горячим питанием 100% учащихся. 78 учащихся из малообеспеченных и социально незащищенных семей питаются за счет фонда всеобуча. Арендатор столовой Карен Заргарян является спонсором многих мероприятий проводимые в школе.

Мы вас благодарим!

Каждый день мы встречаемся с людьми, общаемся, знакомимся, со многими потом дружим. Каждый человек индивидуален, у каждого есть свои достоинства и недостатки, убеждения, правила, жизненные принципы. Люди, как звезды. Есть маленькие, еле заметные, которые боятся привлечь к себе внимание. Есть яркие, чей свет притягивает окружающих людей. Сегодня статья посвящена человеку – предпринимателю, который думает не только о себе, но и об окружающих его людях, прежде всего о детях нашей школы КГУ «Средняя школа имени Аскара Игибаева». В наше нелёгкое время далеко не каждый способен тратит своё время на решение вопросов вне своей деятельности, на оказание бескорыстной помощи. Но Заргарян Карен Дереникович занимает активную жизненную позицию и служит ярким примером для молодёжи. Уже более трёх лет он арендует столовую нашей школы, поставляя продукты питания для детей. Он душой болеет за нашу школу, следит за победами учащихся, оказывает спонсорскую помощь.

Мы хотим выразить огромную благодарность Заргарян Карену Дерениковичу и пожелать ему, самое главное, здоровья, семейного благополучия, и процветания. Приятно знать, что есть добрые люди, которые находят желание и время помочь! И мы желаем, чтобы и Вам в жизни попадались такие же отзывчивые люди, как Вы!

 

Пресс-релиз

Республиканское профилактическое мероприятия «Школьная столовая»

 

С 27 января по 27 февраля т.г. по инициативе Министерства образования и науки Республики Казахстан во всех общеобразовательных школах области проводится республиканское профилактическое мероприятие «Школьная столовая».

В рамках данного мероприятия предусматривается:

 • активизация деятельности межведомственных экспертных групп (далее - МЭГ) с обязательным привлечением общественности к участию в деятельности экпертных групп (родители, представители партии «Нұр Отан», проектного офиса «Адалдық алаңы», НПО, СМИ, государственных органов и т.д.) с широкомасштабным информированием населения через СМИ;
 • проведение мероприятий по контролю за качеством питания;
 • приведение в соответствие действующему законодательству перспективного меню;
 • принятие соответствующих мер к поставщикам услуги, товаров, нарушающим требования конкурсной документации, действующего законодательсва в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и т.д.

Все вышеперечисленные меры направлены на обеспечение учащихся качественным и сбалансированным питанием.

 

«Мектеп асханасы» республикалық алдын алу іс-шара

жөнінде пресс-релиз

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бастамасымен облыстың барлық жалпы білім беретін мектептерінде ү.ж. 27 қаңтар мен 27 ақпан аралығында «Мектеп асханасы» республикалық алдын алу іс-шарасы өткізіледі.

Осы іс-шараның аясында қарастырылады:

* жұртшылықты экперттік топтардың (ата - аналар, « Нұр Отан» партиясының, «Адал алаңы» жобалық кеңсесінің, ҮЕҰ, БАҚ, мемлекеттік органдар және т. б.) қызметіне қатысуға міндетті түрде тарта, халықты БАҚ арқылы кең ауқымды ақпараттандыра отырып, ведомствоаралық сараптамалық топтардың (бұдан әрі-ВСП) қызметін жандандыру;

* тамақтану сапасын бақылау бойынша іс-шаралар өткізу;

* қолданыстағы заңнамаға перспективалық мәзірді сәйкес келтіру;

* халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы және саласындағы қолданыстағы заңнамалардың, конкурстық құжаттаманың талаптарын бұзатын қызметтерді, тауарларды жеткізушілерге т. б. тиісті шаралар қабылдау.

Жоғарыда аталған барлық шаралар оқушыларды сапалы және теңгерімді тамақпен қамтамасыз етуге бағытталған.

 

 

КР президентінің жолдауы

Опрос

Сізді оқу оқуға не жетелейді?

Дауыс беру

Статистика

 • Осы айда54
 • Осы аптада10
 • Кеше0
 • Бүгін6
 • Желіде:0

Полезные ссылки